امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


انواع بیمه دانشجویی

                                                    شرایط بیمه دانشجویان روزانه

بیمه خدمات درمانی:

  • کلیه دانشجویانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نباشند درصورت تمایل به بهره­مندی از وام بیمه دانشجویی تحت عنوان سایر اقشار می­توانند در هنگام ثبت­نام، برگ درخواست وام بیمه درمانی را تکمیل و به اموردانشجویی محل تحصیل تسلیم نمایند.

بیمه حوادث:

بیمه ای است اجباری که دانشجویان را در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان (در داخل یا خارج از کشور) در مقابل حوادث و پیامدهای ناگوار بیمه می کند و مدت زمان تعریف شده برای آن یک سال تحصیلی (اول مهر تا پایان شهریور سال بعد) می باشد که کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور موظف هستند با دریافت حق بیمه سالیانه از دانشجویان، آنان را نزد یکی از شرکتهای بیمه، در مقابل حوادث بیمه نمایند.

 موضوع بیمه حوادث:

عبارت است از تأمین غرامت درصورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه.

حادثه:

عبارت است از واقعه ناگهانی، ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح و نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده می شود.

 خطرها و خسارت­های تحت پوشش:

  • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
  • فوت در اثر حادثه
  • نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه
  • غرامت روزانه به علت از کارافتادگی موقت در اثر حادثه

 

شرایط بیمه دانشجویان شبانه

بیمه حوادث:

بیمه ای است اجباری که دانشجویان را در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان (در داخل یا خارج از کشور) در مقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار بیمه می کند و مدت زمان تعریف شده برای آن یک سال تحصیلی (اول مهر تا پایان شهریور سال بعد) می باشد که کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور موظف هستند با دریافت حق بیمه سالیانه از دانشجویان، آنان را نزد یکی از شرکتهای بیمه، در مقابل حوادث بیمه نمایند.

 موضوع بیمه حوادث:

عبارت است از تأمین غرامت درصورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه.

حادثه:

عبارت است از تأمین غرامت درصورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه

 بیمه خدمات درمانی:

  • کلیه دانشجویانی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نباشند می توانند مشمول طرح بیمه خدمات درمانی دانشجویی تحت عنوان سایر اقشار قرار گیرند.
  • بدیهی است حق بیمه مصوب به میزان 100% می بایست توسط بیمه شده پرداخت گردد.