امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل


کمیته پدافند غیر عامل

اعضای کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی قم
دکتر جلال رضائی نور- رئیس کمیته( رئیس دانشگاه)
مهندس ابوالفضل یاری- نائب رئیس کمیته( معاونت اداری ومالی دانشگاه)
مهندس عفیفه فریدونی - دبیر کمیته( مسئول انفورماتیک دانشگاه)
 دکتر سید محمد علی آل عمرانی نژاد- عضو کمیته( مدیر حراست دانشگاه)
دکتر محمد رضا مرجانی عضو کمیته ( معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه)
دکتر عبدالرضا کریمی- عضو کمیته ( معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه)
 مهندس سعید نوری - عضو کمیته ( کارشناس فنی و مهندسی دانشگاه)
میثم رفیعی راد - عضو کمیته (مسئول محترم انتظامات)