امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

RSS
بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها در ایام امتحانات

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها در ایام امتحانات (شنبه تا چهارشنبه)

                    خوابگاه شهید فهمیده                   میدان مطهری                     میدان امام خمینی              خوابگاه خواهران(مفید)

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

08:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

08:20

دانشگاه

میدان مطهری

08:00

دانشگاه

شهید فهمیده

08:20

دانشگاه

خوابگاه مفید

12:30

دانشگاه

میدان امام خمینی

12:45

دانشگاه

 میدان مطهری

12:30

دانشگاه

شهید فهمیده

12:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

13:00

میدان امام خمینی

دانشگاه

13:00

میدان مطهری

دانشگاه

13:00

-

-

13:00

دانشگاه

خوابگاه مفید

15:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

15:20

دانشگاه

میدان مطهری

15:00

دانشگاه

شهید فهمیده

15:20

خوابگاه مفید

دانشگاه

16:00

میدان امام خمینی

دانشگاه

16:00

میدان مطهری

دانشگاه

16:00

-

-

16:00

خوابگاه مفید

دانشگاه

18:30

میدان امام خمینی

دانشگاه

18:30

میدان مطهری

دانشگاه

18:30

-

-

18:30

 بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها در ایام امتحانات (پنجشنبه)

                   خوابگاه شهید فهمیده                    میدان مطهری                    میدان امام خمینی               خوابگاه خواهران(مفید)

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

07:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

07:20

دانشگاه

میدان مطهری

07:00

دانشگاه

شهید فهمیده

07:20

دانشگاه

خوابگاه مفید

09:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

09:15

دانشگاه

میدان مطهری

09:00

دانشگاه

شهید فهمیده

09:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

09:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

09:45

میدان مطهری

دانشگاه

09:45

-

-

09:45

دانشگاه

خوابگاه مفید

11:00

دانشگاه

میدان امام خمینی

11:20

دانشگاه

میدان مطهری

11:00

دانشگاه

شهید فهمیده

11:20

خوابگاه مفید

دانشگاه

11:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

11:45

میدان مطهری

دانشگاه

11:45

-

-

11:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

13:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

13:45

میدان مطهری

دانشگاه

13:45

-

-

13:45

 

 

بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها در ایام امتحانات

شنبه بیست و پنجم دی 1395 ساعت 10:29 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود