امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع

دکتر محمدرضا مرجانی
•    استادیار
•    تخصص: 
•    زمینه پژوهشی:                                                       
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: marjani[AT]qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...

دکتر جلال رضائي نور
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                   
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: rezaeenour[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..

دکتر فاضل حاجی زاده ابراهیمی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                   
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: hajizadeh[AT] qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..
دکتر حمید موکدی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                   
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: moakedi[AT] qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..
دکتر پیمان اخوان ( مدیر گروه مهندسی صنایع)
•    استاد
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                   
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: akhavan[AT] qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات..

اعضای هیات علمی گروه مهندسی پلیمر

 دکتر جعفر خادم زاده یگانه
•    دانشیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه:khademzadeh[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...
 دکتر محسن نجفی
•    استایار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: Najafi.m[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...
 دکتر محسن محمدی
•    استایار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: [AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...
 دکترعلیرضا عزیزی(مدیر گروه مهندسی پلیمر )
•    استایار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: azizi[AT]qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...
اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

دکتربایرامعلی محمدنژاد
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                              
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: mohammadnezhad[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکترعبدالرضا کریمی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: karimi[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکتربیت اله بدرلو
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: badarloo[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...

دکترمرتضی جیریایی(مدیر گروه مهندسی عمران)
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: jiryaei[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
 
دکترمسعود عامل سخی
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: [AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
 
دکترعلی عطارزاده
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: [AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر روح اله بختیاری دوست
•    استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: bakhtiaridoost[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...
دکتر رضا علیزاده
•   استادیار
•    تخصص:
•    زمینه پژوهشی:                                                                                                                  
•    تلفن:(2536641601)(98+)
•    رایانامه: alizadeh[AT]qut.ac.ir
 ادامه اطلاعات...