امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


انجمن علمی مهندسی عمران

انجمن علمی مهندسی عمران
از سال 1388 به همت دانشجویان رشته عمران شروع به فعالیت نمود .فعالبتهای این انجمن شامل
1-      نشریه
2-      برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی
3-      سمینار
4-      همایش
5-      بازدید علمی
دبیر انجمن:
1-      آقای علیرضا پیامی فرد از سال 89 الی 91
2-      آقای مصطفی توکلی از سال 92 تا 94
3-      آقای محمد حسین لطفی از سال 97