امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403

کارکنان


فهیمه علیشاهی
کارشناس آموزش دانشکده
شماره: 02536641601 داخلی 166
رایانامه:
اتاق: دفتر دانشکده
 
محمدفريد کرم اللهي
کارشناس کارگاه و آزمایشگاه عمران
شماره: 02536641601 داخلی
رایانامه:
اتاق: آزمایشگاه عمران