امروز : سه شنبه چهاردهم مرداد 1399

کارکنان


فهیمه علیشاهی
کارشناس آموزش دانشکده
شماره: 02536641601 داخلی 166
رایانامه:
اتاق: دفتر دانشکده
 
هادی فضلی
کارشناس کارگاه و آزمایشگاه مکانیک
شماره: 02536641601 داخلی
رایانامه:
اتاق: آزمایشگاه مکانیک
 
حميدرضا رضا بنده لو
کارشناس کارگاه و آزمایشگاه پلیمر
شماره: 02536641601 داخلی
رایانامه:
اتاق: آزمایشگاه پلیمر
 
محمدفريد کرم اللهي
کارشناس کارگاه و آزمایشگاه عمران
شماره: 02536641601 داخلی
رایانامه:
اتاق: آزمایشگاه عمران