امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی


انجمن علمی مهندسی صنایع

انجمن علمی مهندسی صنایع:
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم از جمله انجمن های علمی دانشگاه می باشد که از سال 1387 شروع به فعالیت نمود. این انجمن تا سال 1391 به فعالیت خود ادامه داد. در آبانماه1395 با پیگیری تعدادی از دانشجویان ورودی 94 مهندسی صنایع، این انجمن پس از 4 سال عدم فعالیت مجددا راه اندازی گردید و اعضای ذیل به عنوان شورای مرکزی آن انتخاب شدند.
امیر حسین حسینی ثانی
سپهر رستمی
امیرحسین بخشایشی
حانیه صنعت
معصومه خسرویان
این انجمن در سال تحصیلی 96-95 دوره های آموزشی، بازدید های علمی و مسابقات زیادی را در دوره یکساله فعالیت خود برگزار نمود.این انجمن از سال 1395 عضو رسمی اتحادیه کشوری انجمن های علمی صنایع کشور می باشد که در حال حاضر امیرحسین حسینی ثانی نیز عشو شورای مرکزی این اتحادیه می باشند.
در اوایل آذر ماه سال 1396 انتخابات دوره ی جدید شورای مرکزی برگزار شد که اعضاءشورای فعلی انجمن علمی صنایع انتخاب شدند .
اعضا شورای مرکزی انجمن علمی صنایع :
1-    امیر حسین حسینی ثانی: دانشجوی ورودی 94 مهندسی صنایع و دبیر فعلی انجمن علمی صنایع می باشند.ایشان یکسال به عنوان نایب دبیر و رئیس کمیته بازدیدها و مسابقات در شورای قبلی انجمن علمی فعالیت نمودند و در حال حاضر به عنوان دبیر دبیران انجمن های علمی دانشگاه و همچنین عضو شورای مرکزی اتحادیه کشوری انجمن علمی صنایع نیز فعالیت می نمایند.
2-    علی نایینی :دانشجوی ورودی 94 صنایع و نایب دبیر و مسئول کمیته آموزش انجمن علمی می باشند
3-    امیرمهدی غفوری: دانشجوی ورودی 95 صنایع رییس کمیته بازدید ها می باشند.
4-    زهرا مظاهری: دانشجوی ورودی 95 صنایع و رئیس کمیته نشریه و مسابقات انجمن علمی می باشند.
5-    مریم السادات میرنظامی: دانشجوی ورودی 95 صنایع و رئیس کمیته روابط عمومی می باشند.

فعالیتهای انجمن مهندسی صنایع