امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


اداره عمومی و تدارکات

اداره عمومی و تدارکات:

همکاران

پست سازمانی

تلفن تماس

داخلی

فرامرز رضایی پویا

کارشناس مسئول پشتیبانی

025-36641601

128

فرامرز اصغری تکدام

کارپرداز

025-36641601

222

خانم سمیرا بهرامی

کارپرداز

025-36641601

222