امروز : یکشنبه سوم بهمن 1400
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


اداره عمومی و تدارکات

اداره عمومی و تدارکات:

همکاران

پست سازمانی

تلفن تماس

داخلی

محمد نوری

رئیس اداره عمومی و تدارکات

025-36641601

128

فرامرز اصغری تکدام

انباردار

025-36641601

222

یوسف ملکی

کارپرداز

025-36641601

222