امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


اداره عمومی و تدارکات

اداره عمومی و تدارکات:

همکاران

پست سازمانی

تلفن تماس

محمد نوری

رئیس اداره عمومی و تدارکات

025-36169324

محسن زارعی

انباردار

025-36169328

یوسف ملکی

کارپرداز

025-36169325