امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
شرح وظایف:
  • ثبت وارسال کلیه نامه های وارده و صادره
  • ثبت ماموریت های اداری معاونت اداری و گزارش آخر ماه
  • اتوماسیون های دبیرخانه : شبکه دولت، erp  ( اتوماسیون اداری وزارت علوم )، فایلرپرو
  • بایگانی نامه ها دردبیرخانه
  • ثبت ریز نمرات و تاییدیه های تحصیلی دانشجویان
  • ارتباط با دفتر پستی طرف قرارداد ونظارت بر حسن انجام امور پستی دفتر دریافت شماره پیگیری، رهگیری نامه های پستی
  • پیگیری کلیه امورات مربوط اتوماسیون
  • وصول نامه های واحدهای مختلف دانشگاه و اسکن دستورات نامه ها و ارجاع آنان به مسئولین مربوطه،  تفکیک و ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال نامه های به واحد های ذیربط
پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای در خواست شده حسب مورد

همکاران

پست سازمانی

تلفن تماس

محمد محمدی

کارشناس دبیرخانه

025-36169351