امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


هیات اجرایی منابع انسانی

هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه:
معرفی اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی:
- دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد معاون اداری و مالی و رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی
-آقای امیر حسین اکبری مدیرامور اداری و پشتیبانی و دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی
-جناب آقای سید محمدعلی سبحانی نماینده کمسیون دائمی هیأت امنا
- آقای مهدی جباری عضو هیأت اجرایی منابع انسانی
-دکترمحمد رضا مرجانی عضو هیأت اجرایی منابع انسانی
-دکتر پیمان اخوان عضو عضو هیأت اجرایی منابع انسانی

 اهم وظایف:
 • بررسی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی و تعیین مراتب همترازی شاغلین.
 • تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست های سازمانی به پیشنهاد دفتر طرح و برنامه در چارچوب پست های مصوب.
 • بررسی و اظهار نظر در ارتباط با راهکارهای اجرایی و تشخیص خدمات برجسته کارکنان به لحاظ لیاقت های خاص آنان برای طرح و تصویب در کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با برنامه ها و برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت (کوتاه مدت) با توجه به شرایط احراز مشاغل و نظارت براجرای آن.
 • بررسی و تأیید گواهینامه های آموزشی و آموزش های ضمن خدمت موضوع نظام آموزشی کارکنان و صدور گواهینامه های مربوط با امضاء مدیر دفتر طرح و برنامه و رئیس دانشگاه.
 • بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در رابطه با وظایف مندرج در طرح مسیر ارتقاء شغلی.
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در ارتباط با سختی شرایط محیط کار کارکنان و تعیین تاریخ اجرای آن.
 • تعیین تعداد و احراز شرایط بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز، خارج از سهمیه استخدامی به صورت قرارداد موقت( معین) درقالب پست های سازمانی مصوب بلاتصدی برای پیشنهاد به هیأت امنای دانشگاه.
 • بررسی و صدور مجوز تبدیل وضعیت کارکنان از پیمانی به رسمی آزمایشی و قطعی
 • بررسی و تأیید احکام استخدامی رسمی قطعی کارکنان.
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد درخواست های باز خریدی کارکنان و ...