امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


مدیریت امور مالی

وظایف و اختیارات
 • انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط
 • رسیدگی به اسناد و سیستم‌های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
 • نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آن‌ها
 • تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آن‌ها
 • نظارت بر حسن اجرایی فعالیت های کارکنان تحت امر
 • کنترل و نظارت بر مور مالی دانشجویان اعم از میزان پرداختی امور شهریه و ودیعه و خوابگاه دانشجویان
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

همکاران

پست سازمانی

تلفن تماس

سيد عبدالله بیکایی

مدیر امور مالی

025-36169341

مهدی موسی زاده

امین اموال

025-36169344