امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها

اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها:
شرح وظايف:
 •  تهيه و تنظيم کليه اسناد مالي اعم از جاري، درآمد و عمراني.
 •  تهيه صورت مغايرت بانکي کليه حسابها و اصلاح به موقع اشتباهات صورت گرفته توسط بانک و يا دانشگاه در جهت اعمال کنترلهاي لازم برحسابهاي دانشگاه.
 •  کنترل امضاهاي مربوط به برگه هاي صادره و کنترل ارقام و شماره حساب و شرح چکهاي صادره (انجام کنترلهاي داخلي مربوط به چکها صادره).
 • تحويل چکها به عاملين مالي واحدهاي تابعه و دريافت رسيد از ايشان.
 •  تهيه و تنظيم ليستهاي حقوقي، اضافه کار،ماموريت،بن غيرنقدي،عيدي ،پاداش و سايرپرداختهاي پرسنلي دانشگاه.
 •  تکميل اسناد هزينه از نظر فيشهاي مربوط به کسورات و فيشهاي واريزي و ضميمه آنها به اسناد.
 •  شمارش برگه هاي سند هزينه و ثبت در دفتر مخصوص و تحويل به بايگاني امورمالي با اخذ رسيد.
 •  صدور برگه هاي محاسباتي.
 •  تهيه صورتحسابهاي ماهيانه.
 •  پيگيري علي الحسابها و پيش پرداختها.
 •  نگهداري تضمينات بانکي و تمديد به موقع آنها.
 • استخراج گزارشات مالي خواسته شده توسط مراجعذيصلاح و مسئولين دانشگاه با هماهنگي مدير امورمالي.
 •  تهيه و تنظيم صورتحسابهاي ماهيانه اوراق بهادار.
 • کنترل درآمدهاي واحدهاي تابعه.
 • پيگيري مطالبات از سازمانهاي بيمه گرتوسط واحد درآمد.
 • دريافت دستورالعمل ها و قوانين ،مطالعه و ارائه و آموزش لازم به همکاران اداري و عاملين مالي واحدها.
 • نظارت و ارائه راهکارهاي لازم جهت اجرا و رعايت قوانين و مقررات و موافقت نامه ها در تنظيم اسناد هزينه.
 • همکاري و اظهار نظر در تنظيم قراردادها بمنظور تطبيق با مقررات مالي.

همکاران

پست سازمانی

تلفن تماس

محمدولی باباجانی

رئیس اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها

025-36169342

مهدی موسی زاده

کارشناس امور مالی

025-36169344

خانم الهه درویش زاده

کارشناس امور مالی و دانشجویی

025-36169346