امروز : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1400
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


اداره حقوق و دستمزد

اداره حقوق و دستمزد:
شرح وظایف:
- ارائه گزارش وليست محاسبات حقوق به اداره اقتصاد و دارايي (خزانه معین استان)
- پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته و ساير هزينه ها .
- كنترل كسورات  كاركنان شاغل وبازنشسته وارانه ليست بيمه وماليات به ادارات تابعه
- كنترل احكام ارائه شده به حسابداري
- نگهداري احكام مربوط به كاركنان قراردادي کار معین و تهيه و تنظيم لیست حقوق و پرداخت حقوق و انجام امور مربوط به كسورات متعلقه و اخذ تأیيديه و سایر موارد مربوط به پرداخت حقوق كاركنان قراردادي کار معین.
-نگهداري حساب كسور قانوني و اقساط وام و كاركنان و انتقال به موقع آنها به حساب سازمانهاي ذيربط..
-محاسبه وصدور سند حق التدریس اساتید-پاداش مقالات و....
-محاسبه وصدور سند اضافه کار-ماموریت.

همکاران
پست سازمانی
تلفن تماس
داخلی
ابوالفضل یوسفی
کارشناس مسئول حقوق و دستمزد
025-36641601
118