امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


اداره امور فنی و طرح های عمرانی

اداره امور فنی و طرح های عمرانی:

اداره طرح‌های عمرانی و امور فنی دانشگاه متولی و مجری ساخت‌وساز فضاهای مورد نياز و نیز مدیر امور فنی و نگهداری و تعمیرات ساختمان‌های دانشگاه با كاربری‏های مختلف و متناسب با برنامه‏‌های توسعه دانشگاه  است.
این واحد جهت دستيابی به اهداف فوق و تحقق توسعه عمرانی دانشگاه و بهره‌‏وری بيشتر از فضاهای موجود، فعاليت بی‌وقفه نموده و در راستای اهداف مذكور نسبت به انجام فعاليت‌هایی به شرح ذيل اقدام می‌نمايد:
 • برنامه‌ریزی و مطالعه به منظور تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه برای توسعه جامع اماکن آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رفاهی دانشگاه و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز و تنظیم موافقتنامه‌های مربوطه.
 • برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‏‌های مشاور و پيمانكار برای طرح‏‌های عمرانی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌‏های عمرانی دانشگاه طبق مقررات مربوطه.
 • بررسی صورت‌وضعيت‏‌ها و كاركردهای پيمانكاران و مشاوران و موارد مختلف مالی طرح‌‏های عمرانی.
 • جمع‌آوری و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‏‌های عمرانی.
 • برنامه‏‌ريزی و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌‏های عمرانی.
 • تهيه طرح جامع دانشگاه و تأمين زمين و امكانات با درنظر گرفتن برنامه توسعه آموزش عالی.
 • پيشنهاد بودجه‌‏های عمرانی دانشگاه برای تصويب در بودجه سالانه كشور.
 • تهيه و بررسی نقشه‏ طرح‌‏های عمرانی دانشگاه.
 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین تأسیسات فنی موردنیاز ساختمان‌های دانشگاه و بررسی پیشنهادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران در این زمینه و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 •  اداره کلیه امور مرتبط با نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاه پس از تحویل از قبیل مراقبت و پایش بناها و تأسیسات و ارائه مشاوره به دانشگاهیان در زمینه نگهداری هر چه بهتر بناها و تأسیسات دانشگاه.
 • انجام هماهنگی‌های مربوط به تعمیرات مورد نیاز از جمله بررسی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، نظارت فنی بر کلیه امور اجرایی و رسیدگی به صورت‌وضعیت‌های مالی عملیات اجرایی.

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن تماس

محمد نوری خضر آباد

کارشناس امور فنی

025-36169324