امروز : سه شنبه سی ام شهریور 1400
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


طرح های پژوهشی برون سازمانی

 فرآیند اجرایی طرح های پژوهشی برون سازمانی
1- دریافت نامه به همراه پروپوزال از مدیریت پژوهشی و فناوری دانشگاه
2- تهیه نامه جهت ارسال پروپوزال به کارفرما با امضای معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
3- درصورت تایید کارفرما، پیش نویس قرارداد از کارفرما دریافت می شود.
تذکر: در صورت عدم تایید از سوی کارفرما، نامه ای مبنی بر علل عدم پذیرش دریافت می گردد.
4- پیش نویس قرارداد به دفتر حقوقی دانشگاه ارسال می گردد.
5- در صورت تایید، قرارداد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می گردد.
تذکر: در صورت عدم تایید، قرارداد اصلاح می شود و به کارفرما ارسال می گردد و پس از تایید کارفرما و دریافت مجدد مهر و امضاء شده به کارفرما ارسال می گردد.
6-  دریافت قرارداد به همراه نامه ابلاغ آغاز به کار قرارداد از سوی کارفرما و تشکیل پرونده.
7-  تهیه نامه درخواست پیش پرداخت قرارداد با امضای معاون آموزشی و پژوهشی و ارسال به کارفرما
8- واریز پیش پرداخت به حساب دانشگاه
9- تهیه نامه مالی و همزمان تهیه قرارداد داخلی در ارتباط با قرارداد برون سازمانی
10- قرارداد داخلی در سه نسخه تنظیم می شود یک نسخه به معاونت مالی و اداری دانشگاه به همراه نامه مالی ارسال می گردد، یک نسخه به مجری قرارداد ارائه و یک نسخه دیگر نیز در پرونده درج می گردد.
11- ارسال گزارشات مرحله ای قرارداد و درخواست حق الزحمه مربوطه
12- ارسال گزارش نهایی و درخواست اعلام اختتام قرارداد
13- تهیه نامه برای کارفرما و درخواست پرداخت کلیه مبالغ باقیمانده و حسن انجام کار قرارداد و درخواست ارائه نامه اختتام قرارداد از سوی کارفرما
14- انجام تسویه حساب نهایی قرارداد با دریافت اسناد هزینه شده جهت قطعی منظور شدن پرداخت ها
15- دریافت یک نسخه از گزارش نهایی به همراه نسخه الکترونیک آن
16- تهیه نامه گواهی انجام قرارداد برای استفاده مجری از امتیاز آن درخصوص ارتقاء