امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


S.Mohammad Ali Aleomraninejad

RSS
معرفی
پنجشنبه هشتم شهریور 1397 ساعت 12:9 ق ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


Seyed Mohammad Ali Aleomraninejad


Educations

  • Ph. D:  Azarbaijan Shahid Madani UniversityFixed point theory
  • M. Sc:  Azarbaijan Shahid Madani UniversityApproximation theory
چهارشنبه هفتم شهریور 1397 ساعت 6:25 ب ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


1

مقایسه سرعت همگرایی برخی از دنباله های تکراری نقطه ثابت در فضای باناخ

کارشناسی ارشد

سمانه رضاقلی بیگی

2

یافتن ترازهای انرژی  معادله شرودینگر خطی به کمک توابع سینک

کارشناسی ارشد

خدیجه نوروزی

3

حل عددی معادله شرودینگر غیرخطی یک بعدی با استفاده از روش رانگ-کوتای مرتبه­ی4

کارشناسی ارشد

سیده زینب سید شیرازی

4

بررسی معادلات شرودینگر غیرخطی یک بعدی به روش عددی تفاضلات متناهی اسپلیت-استپ

کارشناسی ارشد

معصومه وطن

5

حل معادله شرودینگرغیر وابسته به زمان به کمک ترکیب روش‏های تفاضل محدود و خودسازگار

کارشناسی ارشد

حبیب اللهی

6

حل معادله شرودینگرغیر وابسته به زمان به کمک روش NU و برازش منحنی

کارشناسی ارشد

شهین کاظمی زاده

7

حل معادلات شرودینگر با روش معادلات انتگرالی

کارشناسی ارشد

سمیه نصراللهی

8

بررسی روش خودسازگار در مسایل مقدار ویژه غیر خطی

کارشناسی ارشد

پریسا عباسی

9

حل معادلات شرودینگر با استفاده از روش عناصر متناهی

کارشناسی ارشد

هدی مقدم

10

استفاده از پایـه‌های متعامـد سینوسی برای حل معادلـه شرودینگـر چند بعدی خطی غیـر وابستـه به زمان

کارشناسی ارشد

زهرا پیل بالا

11

حل معادله شرودینگر غیـر خطی یک بعدی به روش خودسازگار با پایـه‌های متعامد فـوریه

کارشناسی ارشد

مریم اعلایی

12

حل معادله ی شرودینگر برای محاسبه ی جایگزیدگی یک بسته ی موج به کمک روش اختلالی هموتوپی

کارشناسی ارشد

مهناز نادری کیا

13

بررسی روش شوتینگ در حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی

کارشناسی ارشد

نسرین فاضلی

14

حل معادلات دیفرانسیل مراتب بالاتر به کمک روش سینک

کارشناسی ارشد

ناصر پاسار

15

یک روش برونیابی جدید برای محاسبه رتبه صفحه

کارشناسی ارشد

زهرا علیشاهی

16

روش حساب تغییرات برای حل معادلات دیفرانسیل ویژه مقداری

کارشناسی ارشد

نفیسه انارکی

17

حل معادله شرودینگر ویژه مقداری مرتبه دو به روش سینک گالرکین

کارشناسی ارشد

عاطفه شعبانیان

18

حل معادلات دیفرانسیل به روش تکرار تغییرات

کارشناسی ارشد

نگین پاپی سیاه زاده

 

چهارشنبه هفتم شهریور 1397 ساعت 6:16 ب ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


Teaching Course

         ·            Real Analysis 1

         ·            Mathematical Analysis

         ·            Numerical method for integral equation

         ·            General Mathematics 1, 2

         ·            Differential Equations

         ·            Numerical Calculations

         ·            Engineering Mathematics

چهارشنبه هفتم شهریور 1397 ساعت 6:16 ب ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


Teaching Course

         ·            Real Analysis 1

         ·            Mathematical Analysis

         ·            Numerical method for integral equation

         ·            General Mathematics 1, 2

         ·            Differential Equations

         ·            Numerical Calculations

         ·            Engineering Mathematics

چهارشنبه هفتم شهریور 1397 ساعت 5:50 ب ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


Books

 سید محمد علی آل عمرانی نژاد، آنالیز حقیقی، نشر کتاب دانشگاهی، پاییز 97

Papers in International Journals

[1] M Solaimani, SMA Aleomraninejad, A hyper-block self-consistent approach to nonlinear Schrodinger equations: Breeding, metamorphosis, and killing of Hofstadter Butterflies, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation(2021)(Springer) (ISI)

[2] M Shahraki, S Sedghi, SMA Aleomraninejad, ZD Mitrović,
Some fixed point results on S-metric spaces, Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica(2020)(ISI)

[3] SMA Aleomraninjad, P Abbasi,
Sinc-Integral method to solve the linear Schrodinger equation, Mathematics and Computational Sciences(2020)

[4] SMA Aleomraninejad, M Solaimani,
Numerical Solution of Some Non-Linear Eigenvalue Differential Equations by Finite Difference-Self Consistent Field Method, Mathematical Analysis and Convex Optimization(2020)(ISC)

[5] SMA Aleomraninejad, K Sitthithakerngkiet, P Kumam,
Hybrid Subgradient Algorithm for Equilibrium and Fixed Point Problems by Approximation of Nonexpansive Mapping, Filomat (2020)(ISI)

[6] B Farnam, M Solaimani, SMA Aleomraninejad,
Effect of electron–electron interactions on optical properties of GaN/AlN quantum wells: a nonlinear Schrödinger equation approach, Optical and Quantum Electronics(2020)(ELSEVIER)( ISI)

[7] SMA Aleomraninejad,
Generalization of Suzuki's Method for Altering Distance, Thai Journal of Mathematics(2020)(ISI)

[8] M Solaimani, SMA Aleomraninejad,
Optical Properties of Energy-Dependent Effective Mass GaAs/GaxIn1−xAs and GaAs/AlxGa1−xAs Quantum Well Systems: A Shooting Method Study, Journal of Electronic Materials(2019)(ELSEVIER)( ISI)

[9] M Solaimani, SMA Aleomraninejad, L Lavaei,
Optical properties of parabolic quantum wires in the presence of electron-electron interactions: an Euler-Lagrange variational application, Optik(2018)(ELSEVIER)( ISI)


[10] S.M.A. Aleomraninejad, M.solaimani, M.R. Mohsenizadesh, L. Lavaei, Discretized Euler–Lagrange variational study of nonlinear optical rectification, Physica Scripta (2018)(IOP)(ISI)

[11] SMA Aleomraninejad, M Solaimani, Trial wave function approach to calculate the Ground state energy of nonlinear Schrodinger equation in many body physics, Journal of Research on Many-body Systems(2018)(ISC)

[12] M.solaimani, S.M.A. Aleomraninejad, L. Lavaei, Optical properties of parabolic quantum wires in the presence of electron-electron interactions: An Euler-Lagrange variational application, Optik (2017) (ELSEVIER)(ISI)   
   

[13] S.M.A. Aleomraninejad, M. Ghalandari, B. Babayar Razlighi, L. Lavaei, Variational method to spatial soliton propagation in a waveguide with periodic parabolic index profile, Optik (2017) (ELSEVIER)(ISI)

[14] Kh. Nouroozi, S.M.A.  Aleomraninejad, M. Solaimani, B. Farnam, Computation of the linear Schrodinger Energy levels by Sinc method, JNRM (2017) (ISC)

[15] M. Solaimani,,S.M.A Aleomraninejad,L. Lavaei, Optical rectification in quantum wells within different confinement and nonlinearity regimes, Superlattices and Microstructures (2017) (ELSEVIER)(ISI)

[16] I. Beg, S.M.A. Aleomraninejad, Random fixed points of multifunctions on metric spaces, Journal of Nonlinear Functional Analysis(2017) (ISI)

[17] M. Solaimani, L. Lavaei,S.M.A. Aleomraninejad, Optical rectification coefficients of cylindrical quantum dots: Rashba spin-orbit interaction effects, Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics (2017) (ISI)

[18] Spatial soliton propagation through a triangular waveguide: A Runge Kutta study, Optik(2017) (ELSEVIER)(ISI)

[19] S. Z. Shirazi, M. solaimani, B. Farnam, M. Ghalandari, S.M.A. Aleomraninejad, Transport properties of a traveling wave packet through rectangular quantum wells and barriers, Optik (2017) (ELSEVIER)(ISI)

[20] I.Beg , S.M.A. Aleomraninejad, Fixed points of Suzuki type multifunctions on metric space, Rendiconti del Circolo Matematico diPalermo(2015)(Springer) (ISI)

[21] S.M.A. Aleomraninejad, Common fixed point of multifunctions on partial metric spaces, Fixed Point Theory and Applications (2015)(Springer)(ISI)

[22] S.M.A .Aleomraninejad, M. SokouhniaSome fixed point results of integral type and applications, Adv. Fixed Point Theory (2014) (ProQuest and Zentralblatt MATH)

[23] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour,  N. shahzad, Fixed point results on subgraphs of directed graphs, Mathematical Sciences(2013) (Springer)

[24] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour,  N. shahzad, Some fixed point results on a metric space with a graph, Topology  and its Applications(2012) (ELSEVIER)( (ISI)

[25] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour, N. shahzad, On fixed point generalizations of Suzuki method, Applied Mathematics Letters(2011)(ELSEVIER)(ISI)

[26] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour ,  N. shahzad, Fixed  points of  Hemi-Convex Multifunctions, Topological Methods in Nonlinear Analysis(2011) (ELSEVIER)( ISI)

[27] S.M.A .Aleomraninejad, Sh. Rezapour,  N. shahzad, Convergence of the Reich iterative method  for Suzuki-type set-valued mappings, J. Fixed point theory and Applications (2011) (Springer) (ISI)
(ISC)

 

Papers in Conferences

[1]  S.M.A. Aleomraninejad, Coincidence point of g-preserve edge mapping on a graph (2017) Bonab.

[2]  S.M.A. Aleomraninejad , M. Shokoohnia, Convergence of iterative schemes for integral type Multifunction (2017) Bonab.

[3]  S. Z. Shirazi, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad, A numerical technique for the solution of non-linear Heat equation by using Rung-Kutta, (2016)(maragheh)

[4]  M. Vatan, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad, Quantum Transport by Means of Split-Step Finite Difference Method for Nonlinear Schrodinger Equations(2016)(maragheh)

[5]  S. Z. Shirazi, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad, Numerical solution of Nonlinear Schrödinger equation with time dependent parameters through 4th order Rung-Kutta method (2016) Qom

[6]  M. Vatan, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad,Quantum transport through a quantum barrier by solving the nonlinear Schrödinger equation by means of split step finite difference method (2016)Qom

[7]  S. M. A. Aleomraninejad, M. ShokoohniaFixed point of integral type mapping and application (2014)(Tonekabon)

[8]  S. M. A. Aleomraninejad, Graph and fixed point (2014)(Tonekabon)

[9]  S. M. A. Aleomraninejad, M. ShokoohniaCommon fixed point on partial metric spaces (2014)(Hamedan)

[10]  S. M. A. Aleomraninejad, Random Fixed point of multifunctions by Suzuki's Method (2014) (Hamedan)

[11]  S. M. A. Aleomraninejad, sh. Rezapour, Co-quasi Chebyshev subspaces (2006)(Tabriz)