امروز : سه شنبه هشتم اسفند 1402
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


S.Mohammad Ali Aleomraninejad

چهارشنبه هفتم شهریور 1397 ساعت 6:25 ب ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


1

مقایسه سرعت همگرایی برخی از دنباله های تکراری نقطه ثابت در فضای باناخ

کارشناسی ارشد

سمانه رضاقلی بیگی

2

یافتن ترازهای انرژی  معادله شرودینگر خطی به کمک توابع سینک

کارشناسی ارشد

خدیجه نوروزی

3

حل عددی معادله شرودینگر غیرخطی یک بعدی با استفاده از روش رانگ-کوتای مرتبه­ی4

کارشناسی ارشد

سیده زینب سید شیرازی

4

بررسی معادلات شرودینگر غیرخطی یک بعدی به روش عددی تفاضلات متناهی اسپلیت-استپ

کارشناسی ارشد

معصومه وطن

5

حل معادله شرودینگرغیر وابسته به زمان به کمک ترکیب روش‏های تفاضل محدود و خودسازگار

کارشناسی ارشد

حبیب اللهی

6

حل معادله شرودینگرغیر وابسته به زمان به کمک روش NU و برازش منحنی

کارشناسی ارشد

شهین کاظمی زاده

7

حل معادلات شرودینگر با روش معادلات انتگرالی

کارشناسی ارشد

سمیه نصراللهی

8

بررسی روش خودسازگار در مسایل مقدار ویژه غیر خطی

کارشناسی ارشد

پریسا عباسی

9

حل معادلات شرودینگر با استفاده از روش عناصر متناهی

کارشناسی ارشد

هدی مقدم

10

استفاده از پایـه‌های متعامـد سینوسی برای حل معادلـه شرودینگـر چند بعدی خطی غیـر وابستـه به زمان

کارشناسی ارشد

زهرا پیل بالا

11

حل معادله شرودینگر غیـر خطی یک بعدی به روش خودسازگار با پایـه‌های متعامد فـوریه

کارشناسی ارشد

مریم اعلایی

12

حل معادله ی شرودینگر برای محاسبه ی جایگزیدگی یک بسته ی موج به کمک روش اختلالی هموتوپی

کارشناسی ارشد

مهناز نادری کیا

13

بررسی روش شوتینگ در حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی

کارشناسی ارشد

نسرین فاضلی

14

حل معادلات دیفرانسیل مراتب بالاتر به کمک روش سینک

کارشناسی ارشد

ناصر پاسار

15

یک روش برونیابی جدید برای محاسبه رتبه صفحه

کارشناسی ارشد

زهرا علیشاهی

16

روش حساب تغییرات برای حل معادلات دیفرانسیل ویژه مقداری

کارشناسی ارشد

نفیسه انارکی

17

حل معادله شرودینگر ویژه مقداری مرتبه دو به روش سینک گالرکین

کارشناسی ارشد

عاطفه شعبانیان

18

حل معادلات دیفرانسیل به روش تکرار تغییرات

کارشناسی ارشد

نگین پاپی سیاه زاده