امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


S.Mohammad Ali Aleomraninejad

چهارشنبه هفتم شهریور 1397 ساعت 5:50 ب ظ - توسط : سید محمد علی آل عمرانی نژاد


Books

 سید محمد علی آل عمرانی نژاد، آنالیز حقیقی، نشر کتاب دانشگاهی، پاییز 97

Papers in International Journals

[1] M Solaimani, SMA Aleomraninejad, A hyper-block self-consistent approach to nonlinear Schrodinger equations: Breeding, metamorphosis, and killing of Hofstadter Butterflies, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation(2021)(Springer) (ISI)

[2] M Shahraki, S Sedghi, SMA Aleomraninejad, ZD Mitrović,
Some fixed point results on S-metric spaces, Acta Universitatis Sapientiae, Mathematica(2020)(ISI)

[3] SMA Aleomraninjad, P Abbasi,
Sinc-Integral method to solve the linear Schrodinger equation, Mathematics and Computational Sciences(2020)

[4] SMA Aleomraninejad, M Solaimani,
Numerical Solution of Some Non-Linear Eigenvalue Differential Equations by Finite Difference-Self Consistent Field Method, Mathematical Analysis and Convex Optimization(2020)(ISC)

[5] SMA Aleomraninejad, K Sitthithakerngkiet, P Kumam,
Hybrid Subgradient Algorithm for Equilibrium and Fixed Point Problems by Approximation of Nonexpansive Mapping, Filomat (2020)(ISI)

[6] B Farnam, M Solaimani, SMA Aleomraninejad,
Effect of electron–electron interactions on optical properties of GaN/AlN quantum wells: a nonlinear Schrödinger equation approach, Optical and Quantum Electronics(2020)(ELSEVIER)( ISI)

[7] SMA Aleomraninejad,
Generalization of Suzuki's Method for Altering Distance, Thai Journal of Mathematics(2020)(ISI)

[8] M Solaimani, SMA Aleomraninejad,
Optical Properties of Energy-Dependent Effective Mass GaAs/GaxIn1−xAs and GaAs/AlxGa1−xAs Quantum Well Systems: A Shooting Method Study, Journal of Electronic Materials(2019)(ELSEVIER)( ISI)

[9] M Solaimani, SMA Aleomraninejad, L Lavaei,
Optical properties of parabolic quantum wires in the presence of electron-electron interactions: an Euler-Lagrange variational application, Optik(2018)(ELSEVIER)( ISI)


[10] S.M.A. Aleomraninejad, M.solaimani, M.R. Mohsenizadesh, L. Lavaei, Discretized Euler–Lagrange variational study of nonlinear optical rectification, Physica Scripta (2018)(IOP)(ISI)

[11] SMA Aleomraninejad, M Solaimani, Trial wave function approach to calculate the Ground state energy of nonlinear Schrodinger equation in many body physics, Journal of Research on Many-body Systems(2018)(ISC)

[12] M.solaimani, S.M.A. Aleomraninejad, L. Lavaei, Optical properties of parabolic quantum wires in the presence of electron-electron interactions: An Euler-Lagrange variational application, Optik (2017) (ELSEVIER)(ISI)   
   

[13] S.M.A. Aleomraninejad, M. Ghalandari, B. Babayar Razlighi, L. Lavaei, Variational method to spatial soliton propagation in a waveguide with periodic parabolic index profile, Optik (2017) (ELSEVIER)(ISI)

[14] Kh. Nouroozi, S.M.A.  Aleomraninejad, M. Solaimani, B. Farnam, Computation of the linear Schrodinger Energy levels by Sinc method, JNRM (2017) (ISC)

[15] M. Solaimani,,S.M.A Aleomraninejad,L. Lavaei, Optical rectification in quantum wells within different confinement and nonlinearity regimes, Superlattices and Microstructures (2017) (ELSEVIER)(ISI)

[16] I. Beg, S.M.A. Aleomraninejad, Random fixed points of multifunctions on metric spaces, Journal of Nonlinear Functional Analysis(2017) (ISI)

[17] M. Solaimani, L. Lavaei,S.M.A. Aleomraninejad, Optical rectification coefficients of cylindrical quantum dots: Rashba spin-orbit interaction effects, Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics (2017) (ISI)

[18] Spatial soliton propagation through a triangular waveguide: A Runge Kutta study, Optik(2017) (ELSEVIER)(ISI)

[19] S. Z. Shirazi, M. solaimani, B. Farnam, M. Ghalandari, S.M.A. Aleomraninejad, Transport properties of a traveling wave packet through rectangular quantum wells and barriers, Optik (2017) (ELSEVIER)(ISI)

[20] I.Beg , S.M.A. Aleomraninejad, Fixed points of Suzuki type multifunctions on metric space, Rendiconti del Circolo Matematico diPalermo(2015)(Springer) (ISI)

[21] S.M.A. Aleomraninejad, Common fixed point of multifunctions on partial metric spaces, Fixed Point Theory and Applications (2015)(Springer)(ISI)

[22] S.M.A .Aleomraninejad, M. SokouhniaSome fixed point results of integral type and applications, Adv. Fixed Point Theory (2014) (ProQuest and Zentralblatt MATH)

[23] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour,  N. shahzad, Fixed point results on subgraphs of directed graphs, Mathematical Sciences(2013) (Springer)

[24] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour,  N. shahzad, Some fixed point results on a metric space with a graph, Topology  and its Applications(2012) (ELSEVIER)( (ISI)

[25] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour, N. shahzad, On fixed point generalizations of Suzuki method, Applied Mathematics Letters(2011)(ELSEVIER)(ISI)

[26] S.M.A. Aleomraninejad, Sh. Rezapour ,  N. shahzad, Fixed  points of  Hemi-Convex Multifunctions, Topological Methods in Nonlinear Analysis(2011) (ELSEVIER)( ISI)

[27] S.M.A .Aleomraninejad, Sh. Rezapour,  N. shahzad, Convergence of the Reich iterative method  for Suzuki-type set-valued mappings, J. Fixed point theory and Applications (2011) (Springer) (ISI)
(ISC)

 

Papers in Conferences

[1]  S.M.A. Aleomraninejad, Coincidence point of g-preserve edge mapping on a graph (2017) Bonab.

[2]  S.M.A. Aleomraninejad , M. Shokoohnia, Convergence of iterative schemes for integral type Multifunction (2017) Bonab.

[3]  S. Z. Shirazi, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad, A numerical technique for the solution of non-linear Heat equation by using Rung-Kutta, (2016)(maragheh)

[4]  M. Vatan, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad, Quantum Transport by Means of Split-Step Finite Difference Method for Nonlinear Schrodinger Equations(2016)(maragheh)

[5]  S. Z. Shirazi, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad, Numerical solution of Nonlinear Schrödinger equation with time dependent parameters through 4th order Rung-Kutta method (2016) Qom

[6]  M. Vatan, M. solaimani, B. Farnam, S.M.A. Aleomraninejad,Quantum transport through a quantum barrier by solving the nonlinear Schrödinger equation by means of split step finite difference method (2016)Qom

[7]  S. M. A. Aleomraninejad, M. ShokoohniaFixed point of integral type mapping and application (2014)(Tonekabon)

[8]  S. M. A. Aleomraninejad, Graph and fixed point (2014)(Tonekabon)

[9]  S. M. A. Aleomraninejad, M. ShokoohniaCommon fixed point on partial metric spaces (2014)(Hamedan)

[10]  S. M. A. Aleomraninejad, Random Fixed point of multifunctions by Suzuki's Method (2014) (Hamedan)

[11]  S. M. A. Aleomraninejad, sh. Rezapour, Co-quasi Chebyshev subspaces (2006)(Tabriz)