امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 10:52 ق ظ - توسط : جعفر قنبریجعفر قنبری
دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم

 Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=evegk6wAAAAJ&hl=en
LinkedIn: http://ir.linkedin.com/in/JaafarGhanbari
RSS
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:37 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


J. Ghanbari, Z. Rashidi, A micromechanical study on the existence of the interphase layer in particle-reinforced nanocomposites, Materials Research Express, vol. 4, pp. 115038, 2017.

A. Alighurchi, M. Tusai, J. Ghanbari, Experimental study of the effects of nanoclay content on mechanical properties of the caly-epoxy nanocomposites, 1st Iran Congress on Industrial Applications of Advanced Materials and Manufacturing, Tehran, Iran, 2017.

M. Tusai, A. Alighurchi, J. Ghanbari, An experimental investigation on the effects of nanosilica content on mechanical properties of silica-epoxy nanocomposites, 25th International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2017), Tehran, Iran, 2017.

H. Naji, M. Fadaee, J. Ghanbari, Investigation on dynamics of multi-layered graphene sheets using an exact model for Van der Waals interactions, 1st Iranian Conference on Physical Mathematics, Qom, Iran, 2016.

عطیه صفایی عرشی، جعفر قنبری، تحلیل بالستیک داخلی پرتابه در پرتابگرهای گازی و بررسی اثر پارامترهای پرتابگر بر سرعت خروجی پرتابه، نشریه مهندسی مکانیک، ۱۳۹۵فاطمه خواجویی نژاد، جعفر قنبری، تحلیل كمانش نانولوله های كربنی با مدل تیرتیموشنكو و تئوری تنش كوپل اصلاح شده، یست و سومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مكانیك ایران، تهران، 1394

محمدرضا اکبری، جعفر قنبری، تحلیل دقیق تنش و تغییر مكان دیسك دوار همگن حامل پره، بیست و سومین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مكانیك ایران، تهران، 1394

جعفر قنبری، محمدرضا اکبری، تحلیل ترموالاستیک تنش­ها و تغییر شکل در دیسک دوار FGM تحت فشار داخلی و گرادیان دمایی و با خواص متغیر در راستای شعاع، ششمین همایش تجهیزات دوار، تهران، 1393

علیرضااستادرحیمی، جمال ارغوانی هادی، جعفر قنبری، تحلیل تئوری و اجزاء محدود کمانش سازه های جدار نازك، هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، تهران، 1391J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Multiscale nonlinear constitutive modeling of carbon nanostructures based on interatomic potentials, Computers, Materials, and Continua (CMC), vol. 10, no. 1, pp. 41-64, 2009.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Nonlinear hierarchical multiscale modeling of cortical bone considering its nanoscale microstructure, Journal of Biomechanics, vol. 42, pp. 1560-1565, 2009.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Hierarchical multiscale modeling of Nanotube-reinforced polymer composites, International Journal for Multiscale Computational Engineering, vol. 7, no. 5, pp. 395-408, 2009.

K. Behfar, P. Seifi, R. Naghdabadi, J. Ghanbari, An analytical approach to determination of bending modulus of a multi-layered graphene sheet, Thin Solid Films 496 (2006) 475 – 480.
 
J. Ghanbari, R. Naghdanadi, Mechanical Properties of Carbon Nanotube Reinforced Composites: A Hierarchical Multiscale Study, The 8th International Annual Conference of Iranian Aerospace Society, Isfahan, 2009.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Multiscale modeling of bending behavior of nanotube reinforced polymer composite beams, The 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, Tabriz, 2008

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Nonlinear hierarchical multiscale analysis and elastic properties of bone considering its nanoscale microstructure, The 1st Iran-India Joint Conference on Nanotechnology, Tehran, 2008

J. Ghanbari, R. Naghdanadi, Modeling the interphase layer between CNT and matrix in nanocomposites using nonlinear large deformation hierarchical multiscale, Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling (MMM-2008), Tallahassee 2008.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Nonlinear material behavior for CNT reinforced nanocomposites with linear material model for microstructural constituents at large deformations using multiscale analysis, The 3rd International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials (NanoSMat 2008), Barcelona, 2008.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Hierarchical multiscale modeling of nanotube reinforced polymer composites, 2ndConference on Nanostructures, Kish Island, 2008

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Elastic Moduli of a Single-Layered Graphene Sheet with Finite Element and Geometrical Approaches Using Equivalent Spring Modeling, ICCES Conference, Portugal, 2004.

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Interlayer shear modulus of a multi-layered Graphene sheet using Lennard-Jones potential, IMECE Conference, Kuwait, 2004

K. Behfar, P. Seifi, J. Ghanbari, An analytical approach to determination of bending stiffness of a multi-layered graphene sheet, Nanosingapore Conference, Singapore, 2004 

J. Ghanbari, R. Naghdabadi, Elastic modulus of a single-layered graphene sheet using equivalent spring modeling, AERO2004 Conference, Iran, 2004 (In Persian).