امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 10:52 ق ظ - توسط : جعفر قنبریجعفر قنبری
دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم

 Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=evegk6wAAAAJ&hl=en
LinkedIn: http://ir.linkedin.com/in/JaafarGhanbari
RSS
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 1:32 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


  • نانومکانیک محاسباتی
  • نانو بیو مواد
  • مکانیک تغییر شکل های بزرگ
  • مکانیک ضربه
  • رفتار مواد در نرخ کرنش های بالا
  • مکانیک محیط های پیوسته ناموضعی و مرتبه بالا