امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
شنبه بیست و یکم دی 1392 ساعت 10:52 ق ظ - توسط : جعفر قنبریجعفر قنبری
دکترا در مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم

 Google Sholar: https://scholar.google.com/citations?user=evegk6wAAAAJ&hl=en
LinkedIn: http://ir.linkedin.com/in/JaafarGhanbari
RSS
یکشنبه ششم مهر 1393 ساعت 8:39 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


مکانیک محیط های پیوسته


مراجع:

• W.M. Lai, D. Rubin, E. Krempl, Introduction to Continuum Mechanics, 4th ed., Elsevier, 2010
• J.N. Reddy, An Introduction to Continuum Mechanics, Cambridge, 2008
• G.T. Mase, R. Smelser, G.E. Mase, Continuum Mechanics for Engineers, CRC, 2010


اسلایدهای درس:
Get Dropbox 
دوشنبه پنجم اسفند 1392 ساعت 10:50 ب ظ - توسط : جعفر قنبری


تئوری الاستیسیته 1

  • مراجع
    • Martin H. Sadd, Elasticity; Theory, Applications, and Numerics, Second Edition, Academic Press, 2009
    • Arthur P. Boresi, Ken P. Chong and James D. Lee, Elasticity in Engineering Mechanics, Third EditionJohn Wiley & Sons, 2011