امروز : شنبه هشتم بهمن 1401
شهریه مقطع کارشناسی واحد بین الملل 1401  حدودا 400 میلیون ریال است که شامل موارد زیر است:

شهریه ثابت 19118000 ریال
شهریه هر واحد عمومی 726000 ریال
شهریه هر واحد پایه1494350 ریال
شهریه هر واحد اصلی 1712150 ریال
شهریه هر واحد عملی 2571250 ریال
شهریه هر واحد پروژه 6413000 ریال

شهریه مقطع کارشناسی ارشد واحد بین الملل 1401  حدودا 430 میلیون ریال است که شامل موارد زیر است:

شهریه ثابت 45980000 ریال
شهریه هر واحد نظری 4779500 ریال
شهریه هر واحد عملی 4779500 ریال
شهریه پایان نامه 11979000 ریال