امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
شهریه مقطع کارشناسی واحد بین الملل به ریال شامل:

نوع شهریه

سال 1400

سال 1401

سال 1402

ثابت

17,380,00019,118,00021,029,800

واحد عمومی

660,000726,000798,600

واحد پایه

1,358,5001,494,3501,643,785

واحد اصلی تخصصی

1,556,5001,712,1501,883,365

واحد عملی

2,337,5002,571,2502,828,375

پروژه

5,830,0006,413,0007,054,300شهریه مقطع کارشناسی ارشد واحد بین الملل به ریال شامل:

نوع شهریه

سال 1400

سال 1401

سال 1402

ثابت

41,800,000

45,980,000

50,578,000

واحد نظری

4,345,000

4,779,000

5,257,450

واحد عملی

4,345,000

4,779,000

5,257,450

پایان نامه

10,890,000

11,979,000

13,176,900


شهریه مقطع کارشناسی واحد بین الملل به ریال (توجه داشته باشید شهریه متغیر سالانه 10% افزایش می یابد)

نوع شهریه    سال 1402
ثابت       21,029,800
واحد عمومی    798,600
واحد پایه    1,643,785
واحد اصلی تخصصی    1,883,365
واحد عملی    2,828,375
پروژه    7,054,300
 شهریه مقطع کارشناسی ارشد واحد بین الملل به ریال (توجه داشته باشید شهریه متغیر سالانه 10% افزایش می یابد) 
نوع شهریه    سال 1402
ثابت         50578000
واحد نظری    5257450
واحد عملی    5257450
پایان نامه    13176900

شهریه مقطع دکتری واحد بین الملل به ریال (توجه داشته باشید شهریه متغیر سالانه 10% افزایش می یابد)
نوع شهریه    سال 1402
ثابت          92504500
واحد نظری    14641000
واحد عملی    17169900
پایان نامه    17169900