امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Beytollah badarloo

RSS
معرفی
بیت اله بدرلو
سه شنبه هفتم بهمن 1393 ساعت 11:5 ق ظ - توسط : بیت اله بدرلو


اطلاعات شخصی:
نام و نام خانوادگی: بیت اله بدرلو
تاریخ تولد: 1359/11/01
محل تولد: زنجان – خدابنده
آدرس: گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، صندوق پستی 37195-1519، قم، بلوار سردار شهید خداکرم (جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601 – 025
نمابر: 02536641604
پست الکترونیک:Badarloo@qut.ac.ir و B.Badarloo@gmail.com     
سوابق تحصیلی:

مقطع

نام دانشگاه

رشته تحصیلی

تاریخ فارغ التحصیلی

کارشناسی

شهید چمران اهواز

عمران

1381-1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

سازه

1383-1381

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

سازه

1389 - 1383

 
سوابق علمی - اجرایی:

نوع مسئولیت

مدت

استادیار و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه صنعتی قم

مهر 90 - تاکنون

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم

دی 91 – خرداد 93

مشاور دوره سوم و چهارم شورای اسلامی تهران

----------

رئیس نظام مهندسی ساختمان شهر جدید پرند

فروردین 89 – شهریور 90

عضو و رئیس کارگروه عمران سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری

آذر 84 - تاکنون

مشاوره و همکاری با شورای عالی استانها، دانشگاه های دولتی و آزاد

----------

طراح و محاسب پروژه های ساختمانی و سازه ای مختلف

----------

 
زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:
-     تکنولوژی بتن
-     رفتار لرزه ای ساختمانهای بنایی مسلح و غیر مسلح
-     بهسازی رفتار و عملکرد سازه ها با استفاده از FRP
-     ارزیابی رفتار دینامیکی خطی و غیر خطی سازه ها
-     ارزیابی، تحلیل و بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
-     مقاوم سازی انواع ساختمانها

دروس تدریس شده:
مقطع کارشناسی:
طراحی سازه های فولادی 1 و 2، پروژه سازه های فولادی، پروژه سازه های بتن آرمه، مهندسی زلزله، بارگذاری، تحلیل سازه ها 1 و 2، استاتیک، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران، سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله، ترمیم ساختمانها و تکنولوژی بتن و آز.
مقطع کارشناسی ارشد:
روش های اجزاء محدود، دینامیک سازه ها و مهندسی زلزله.

تالیفات:
بیت اله بدرلو و محمد صادق سرداری، "تستهای کنکور کاردانی به کارشناسی عمران"

مقالات علمی در مجلات:
مقالات فارسی:

1- فرهاد دانشجو ، بیت اله بدرلو "رفتار دینامیكی غیرخطی قابهای فولادی برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیك گسل"، مجله علمی پژوهشی سازه و فولاد، سال چهارم، شماره دو، بهار 1387

2- بیت اله بدرلو ، محمدتقی صفدری "ارزیابی رفتار دینامیکی غیرخطی و تعیین سطح عملکرد ساختمان های بتنی با اهمیت خیلی زیاد (طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800)"، مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت، (در نوبت چاپ).

3- محمدرضا ولی پور، بیت اله بدرلو "بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت حرکات نزدیک گسل"، مجله پژوهش های عمران و محیط زیست، دوره 3، شماره 1، صفحه 81-69، بهار و تابستان 1396.

4- بیت اله بدرلو "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل،اندازه و نوع سیمان مصرفی بر روی مقاومت فشاری نمونه های بتنی نشریه علمی ترویجی مصالح و سازه های بتنی، دوره 2، شماره 1، صفحه 76-65، بهار و تابستان 96.

5- بیت ا... بدرلو "مطالعه خرابی پیشرونده در قاب های خمشی بتن مسلح ویژه ناشی از حذف ناگهانی ستون فصلنامه علمی-ترویجی پدافند غیرعامل، سال نهم، شماره 3، صفحه 33-21، پاییز 97، صفحه.

 

6- بیت اله بدرلو، محبوبه پیری زاده "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه و نوع سیمان مصرفیبر روی ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه های بتنی"، نشریه علمی پژوهشی مهندسی سازه و ساخت. (در نوبت چاپ)

 مقالات انگلیسی:

1- Badarloo, B., Tasnimi, A. A., M.Soltani, "Failure criteria of unreinforced grouted brick masonry panels based on biaxial compression test", Journal of Scientia Iranica, Vol. 16, No. 6, pp. 490-501, December 2009.

 

2- Baitollah Badarloo, Faezeh Jafari, "A Numerical Study on the Effect of Position and Number of Openings on the
Performance of Composite Steel Shear Walls", Journal of Buildings, Vol. 8, Issue 9, September 2018.

3- Baitollah Badarloo, Amir Kari, Faezeh Jafari, "Experimental and numerical study to determine the relationship, between tensile strength and compressive strength of concrete", Civil Engineering Journal, Vol. 4, Issue 11, November 2018.

 

  مقالات کنفرانس ها:

1- بیت­ اله بدرلو، فرهاد دانشجو " رفتارديناميكيغيرخطيقابهايفولاديبرونمحور تحت تاثيرزلزلههاينزديكگسل"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387.

2- بیت اله بدرلو " محاسبه ضرایب میرایی رایلی برای سیستمهای با درجات آزادی بالا"، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387.

3- بیت اله بدرلو، کسری قدرت آبادی " مروری بر  مطالعاتانجامشدهدرخصوصتاثیرزلزلهبرسازههایزیرزمینی )بانگرشیویژهبرتونلهاوایستگاههایزیرزمینیمترو )"، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، اسفند 93.

4- بیت­ اله بدرلو، علیرضا صفری تربزق " بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی سدبتنی قوسی افزایش ارتفاع یافته (مطالعه موردی سد لوزان سوئیس)"، اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، تهران، خرداد 94.

5- بیت اله بدرلو، محمد علی خزائی زاده، محمد جواد مقدم راد " مطالعه پاسخدینامیکیتغییرمکانهاینسبیساختمانهایمنظمواقعدرزمینهاینوع  چهاربراساسروشهایتحلیلطیفیوتاریخچه زمانی (استاندارد 2800-ویرایش4)"، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، قم، مهر 94.

6- بیت اله بدرلو، سعید خورشیدوند، سعید بهرامی رضاقی " بهبود عملکرد آسفالت با استفاده از فناوری نانو"، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، اردیبهشت 95.

7- داود آزاد دهقان، بیت اله بدرلو، ابوالفضل آزاد دهقان " مطالعه تاثیر بارهای انفجاری روی ساختمانهای منظم بتنی با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی"، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، مهر 95.

8- حمیدرضا هاشمی، بیت اله بدرلو، سعید معدنی " مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل، اندازه و نوع سیمان مصرفی (تیپ 425-1 و 5) بر روی مقاومت فشاری نمونه های بتنی"، اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، تهران، مهر 95.

9- حمیدرضا هاشمی، بیت اله بدرلو، سعید معدنی " مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل، اندازه و نوع سیمان مصرفی (تیپ 425-1 و 2) بر روی مقاومت فشاری نمونه های بتنی"، هشتمین کنفرانس بین المللی بتن ایران، تهران، مهر 95.

 10- بیت اله بدرلو، سید محمد حسین علاقه مند " برررسی و مقایسه تحلیل های خطی و غیرخطی پوش­آور ساده و مودال در برآورد پاسخ های لرزه ای سازه های بلند فولادی با نامنظمی جرمی در ارتفاع"، پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی  مصالح  و سازه های نوین در مهندسی عمران، تهران، آبان 95.

11- محمدرضا ولی پور، بیت اله بدرلو " بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت زلزله های نزدیک گسل"، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دی 95.

12- بیت اله بدرلو، حمید طالبی " مطالعه رفتار غیرخطی و عملکرد لرزه­ای قاب­های خمشی فولادی تقویت شده با زره بتنی تحت زلزله های نزدیک گسل"، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دی 95.

13- محسن شریفی، بیت اله بدرلو، امیر ایازی " مطالعه رفتار غیرخطی ستونهای CFT تحت تاثیر بارگذاری استاتیکی محوری کششی و فشاری"، دومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، اسفند 95.

14- اکبر خیالی، بیت اله بدرلو، فریمان رنجبران " ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای ساختمانهای قاب خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس استاندارد2800 ویرایش چهارم"، سومین همایش بین المللی مهندسی سازه، تهران، اسفند 95.

15- محمد تقی صفدری، بیت اله بدرلو " مطالعه و ارزیابی سطح عملکرد ساختمان‏های بتنی با اهمیت خیلی زیاد طراحی شده بر اساس استاندارد 2800 (ویرایش 4)"، سومین همایش بین المللی مهندسی سازه، تهران، اسفند 95.

16- علی پاک نیت، بیت اله بدرلو "رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با FRP"، سومین همایش بین المللی مهندسی سازه، تهران، اسفند 95.

17- بیت اله بدرلو "ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی بتن مسلح ویژه با استفاده از دو روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش عمودی) و خطی"، سومین همایش بین المللی مهندسی سازه، تهران، اسفند 95.

18- علیرضا ناظم، بیت اله بدرلو، فریمان رنجبران" مطالعه آزمایشگاهی و تعیین روابط بین مقاومت فشاری نمونه های بتنی بر اساس دو روش آزمایش شکست فشاری و چکش اشمیت"، اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی، تهران، تیر 96.

19- پویان نظری، بیت اله بدرلو "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر روی مقاومت فشاری و کششی بتن"، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، یزد، مهر 96.

20- آرمین امیراصلانی، بیت اله بدرلو، فریمان رنجبران"اثر استفاده از CFRP به عنوان ورق تقویتی به منظور مقاوم سازی ستون های بتنی"، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، یزد، مهر 96.

21- بیت اله بدرلو، محسن شریفی، امیر ایازی"مطالعه عددی تاثیر مقاومت بتن بر رفتار و ظرفیت ستون های فولادی پر شده با بتن تحت بار چرخه ای"، پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دی 96.

22- بیت اله بدرلو، آرمین امیر اصلانی، فریمان رنجبران"مطالعه رفتار غیر خطی ستون های بتن مسلح تقویت شده موضعی با CFRP  تحت بارگذاری چرخه ای دو محوره"، پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دی 96.

23-  Amir Kari, Baitollah Badarloo "Application of Superelastic Nitinol in Seismic Retrofit of Steel Structures", 5th International Congress in Civil Engineering, Architecture & Urban Development.


24- بیت اله بدرلو، امیر کاری"مطالعه آزمایشگاهی تعیین رابطه بین مقاومت کششی و فشاری بتن"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دی 96.

25- بهاره هداوند، عبدالرضا کریمی،بیت ا.له بدرلو "بررسی خواص فیزیکی بتن حاوی سنگ‌دانه‌های بازیافتی ضایعات ساختمانی"، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دی 96.

26- بیت اله بدرلو، امیر کاری"بررسی رفتار غیرخطی و عملکرد لرزه ای پلهای شهری فولادی (مطالعه موردی: پل فلزی اندیشه واقع در شهر مشهد"، هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، بهمن 96.

27- بیت اله بدرلو، امیر کاری"مطالعه عددی تاثیر ضخامت میانقاب بر روی رفتار غیرخطی قاب های فولادی برون محور"، هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، بهمن 96.

28- بیت اله بدرلو "ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان"، چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه، تهران، بهمن 96.


 
استاد راهنمای پروژه های تخصصی کارشناسی:

ردیف

عنوان تحقیق

دانشجو

تاریخ

1

بررسی و مطالعه سیستم های سازه ای CBF و EBF

غزل ساجدنیا

مهر 92

2

مطالعه آزمایشگاهی تعیین مقاومت 28 روزه بتن بر اساس مقاومت های 3 و 7 روزه آن

محمد گل محمدی

شهریور 92

3

تعیین سطح عملکرد قاب های فولادی خمشی طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800.

مرضیه عبادی

زمستان 94

 
 

 

استاد راهنما / مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد:

مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1- بررسی و مقایسه تحلیل های خطی و غیرخطی پوش آور ساده و مودال در برآورد پاسخ های لرزه ای سازه های بلند فولادی با نامنظی جرمی در ارتفاع، پاییز 94، استاد راهنما: دکتر احمد علی فلاح، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: سید محمد حسین علاقه مند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

2- تاثیر زلزله های متوالی بر رفتار لرزه ای سازه های گنبدی شکل فولادی، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر امیر ایازی، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: عسگر پناهنده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

3- بهینه سازی محل مهاربند هم محور در ساختمان های بلندمرتبه با قاب خمشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر امیر ایازی، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: علی برخوردار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

4- ارزیابی لرزه ای فروریزش پیشرونده در ساختمان های کوتاه مرتبه بتن مسلح ناشی از حذف ستون، زمستان 96، استاد راهنما: دکتر سمیه کریمیان، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: همایون تاج بخش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

5- بررسی اثر مولفه قائم در خرابی پیشرونده لرزه ای در ساختمان های کوتاه مرتبه بتن مسلح پیچشی، زمستان 96، استاد راهنما: دکتر سمیه کریمیان، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: سجاد یاسمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

 

استاد راهنما پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1- رفتار دینامیکی غیرخطی قاب های خمشی بتن مسلح تقویت شده با FRP، تابستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر امیر ایازی، نام دانشجو: علی پاک نیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

2- بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی و عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی تقویت شده توسط زره بتنی تحت زلزله های نزدیک گسل، پاییز 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: حمید طالبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

3- بررسی عملکرد لرزه­ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربندهای کمانش­ناپذیر تحت زلزله­های دور و نزدیک گسل، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر امیر ایازی، نام دانشجو: محمدرضا ولی­پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

4- مطالعه رفتار استاتیکی و دینامیکی غیرخطی و تعیین سطح عملکرد ساختمان های بتنی طراحی شده بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: محمدتقی صفدری، موسسه آموزش عالی شهاب دانش.

5- بررسی رفتار غیرخطی و عملکرد لرزه­ای پلهای شهری فولادی با لحاظ و بدون لحاظ اندرکنش خاک و سازه ، مطالعه موردی : پل فلزی اندیشه واقع در مشهد مقدس، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر امیر ایازی، نام دانشجو: دانش آتشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

6- بررسی رفتار غیرخطی اتصال صلب مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (RBS)، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: کیارش گل محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

7- مطالعه تاثیر میانقاب های آجری بر روی سطح عملکرد و رفتار غیرخطی قابهای فولادی، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر امیر ایازی، نام دانشجو: حمیدرضا مصدر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

8- بررسی رفتار غیرخطی و عملکرد لرزه ای پل های شهری بتنی با لحاظ و بدون لحاظ اندرکنش خاک و سازه، مطالعه موردی: پل بتنی شهر مهرریز در استان یزد، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر فریمان رنجبران، نام دانشجو: کسری قدرت آبادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

9- ارزیابی سطح عملکرد لرزه ای ساختمانهای قاب خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس استاندارد2800 ویرایش چهارم، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر فریمان رنجبران، نام دانشجو: اکبر خیالی دانبرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

10- مطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکل و ابعاد نمونه ها روی مقاومت فشاری بتن تهیه شده از سیمان های مختلف، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر سعید معدنی، نام دانشجو: حمیدرضا هاشمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان.

11- تاثیر زلزله های متوالی بر رفتار لرزه ای سازه های گنبدی شکل فولادی، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر امیر ایازی، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: عسگر پناهنده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

12- بهینه سازی محل بادبند هم محور ساختمان های بلند مرتبه با قاب خمشی، زمستان 95، استاد راهنما: دکتر امیر ایازی، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: علی برخوردار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

13- تاثیر مقاومت بتن بر عملکرد ستونهای CFT تحت بارگذاری محوری دینامیکی، تابستان 96، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر امیر ایازی، نام دانشجو: محسن شریفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

14- مطالعه ملاحظات زیست محیطی سنگدانه های بازیافتی و تاثیر آن روی مقاومت فشاری بتن (مطالعه موردی: شهر قم)، تابستان 96، استاد راهنما: دکتر عبدالرضا کریمی، استاد مشاور: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: بهاره هداوند، دانشگاه صنعتی قم.

15- مطالعه آزمایشگاهی تاثیر افزودنی پلی اتیلن گلیکول بر روی خواص و مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن، تابستان 96، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر سیمین نظری، نام دانشجو: پویان نظری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

16- مطالعه آزمايشگاهي و تعيين روابط بين مقاومت فشاري نمونه هاي بتني بر اساس دو روش آزمايش، شكست فشاري و چكش اشميت، تابستان 96، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر فریمان رنجبران، نام دانشجو: علیرضا ناظم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

17- مطالعه رفتار دینامیکی غیر خطی ستون های بتن مسلح آسیب دیده مقاوم سازی شده با CFRP  تحت بارگذاری دو محوره، تابستان 96، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، استاد مشاور: دکتر فریمان رنجبران، نام دانشجو: آرمین امیر اصلانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر.

18- بررسی و مطالعه رفتار دینامیکی غير خطی قاب های فولادی ساده با مهاربند هم محور تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل، پاییز 96، استاد راهنما: دکتر بیت اله بدرلو، نام دانشجو: مرضیه پورذوالفقاری، موسسه آموزش عالی کوثر.