امروز : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1400
حراست

حراست


کارکنان

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

فاطمه هنگی

کارشناس پرسنلی

125

2

فاطمه بیدآبادی

کارشناس حفاظت فیزیکی

153-126