امروز : جمعه بیست و چهارم فروردین 1403
حراست

حراست


کارکنان

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

1

حسن فرهادی

کارشناس پرسنلی

125

2

حاج آقا توکلی

کارشناس حفاظت فیزیکی

126