امروز : دوشنبه چهاردهم اسفند 1402
آیین نامه اجرایی
طرح هم اندیشی استادان دانشگاهها
اگر ما بتوانیم گردهمایی های عمومی از استادان دانشگاه و محققین و پژوهشگران در طول سال داشته باشیم و کسانی از خود این جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهمایی ها مسایل مورد نظرشان را بیان کنند ، این کمک می کند هم در دولت ، هم در مجلس شورای اسلامی ، هم در مجمع تشخیص ، هم در مراتب تصمیم گیری در اجرایی دولتی مثل وزارتخانه ها و غیره .
( بخش هایی از بیانات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با استادان دانشگاهها 87/7/3‌)
پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت و استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی و فرهنگی استادان و نخبگان دانشگاهی و در اجرای مصوبه جلسه 188 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ، آیین نامه اجرایی طرح هم اندیشی استادان دانشگاهها به شرح ذیل تصویب می گردد.
ماده 1- اهداف :
01 زمینه سازی برای خرد ورزی و آزاد اندیشی روشمند استادان دانشگاهها
02 زمینه سازی برای تقویت مشارکت استادان دانشگاهها در فرآیند تصمیم سازی برای نظام و گسترش تعامل مسئولان
2-03 تقویت بینش علمی ، دینی ، انقلابی و تربیتی استادان دانشگاهها
ماده 2- ارکان :‌
2-1) شورای سیاست گذاری
2-2) دبیرخانه
2-3) شورای هم اندیشی استادان دانشگاه
2-4) دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه
2-1) شورای سیاست گذاری :
الف ) ترکیب اعضاء :
1- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ( رئیس شورا )
2- رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی ( دبیر شورا )
3- معاونان فرهنگی وزارتین علوم ، تحقیقات ، فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی
4- رئیس جهاد دانشگاهی
5- رئیس سازمان بسیج اساتید
6- دو نفر از دبیران هم اندیشی استادان دانشگاهها
تبصره : شورای سیاستگذاری حسب مورد می تواند از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در جلسات خود دعوت به عمل آورد .
ب) وظایف :
1- تدوین سیاست های کلی در جهت تسهیل تصمیم سازی از سوی استادان
2- تعیین خط مشی ها و راهبردهای اجرائی و نحوه تعامل دستگاهها و نهادها با مرکز هم اندیشی استادان
3- ایجاد و تقویت بسترهای حقوقی و قانونی لازم جهت نشست های هم اندیشی
2-2) دبیرخانه :‌
محل استقرار دبیرخانه شورای سیاست گذاری " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی "‌‌ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خواهد بود .
2-3): شورای هم اندیشی استادان دانشگاه :
این شورا در هر دانشگاه جهت اجرای سیاستهای کلان شورای سیاستگذاری متناسب با نیاز ، موقعیت و ظرفیت آن دانشگاه تشکیل میگردد .
تبصره : ترکیب اعضاء و وظایف این شورا به موجب آیین نامه ای است که از سوی دبیرخانه پیشنهاد و به تصویب شورای سیاستگذاری می رسد .
3-4) : دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه :‌
دفتر هم اندیشی استادان هردانشگاه ، دبیرخانه شورای هم اندیشی آن دانشگاه بوده و مطابق آیین نامه مصوب شورای سیاستگذاری ( تبصره 2-3 ) فعالیت خواهد کرد .
ماده 3- تشویق ها و امتیازات :‌
دانشگاه ها و موسسات آموزشی – پژوهشی موظفند استادان شرکت کننده در این طرح را بر اساس گزارش مرکز هم اندیشی استادان متناسب با نوع و میزان همکاری آنها تشویق نمایند .
تبصره : نحوه تشویق که شامل اختصاص امتیازات علمی – پژوهشی صدور گواهینامه های معتبر، و همچنین مزایای مالی می باشد بر اساس آئین نامه ارتقاء و قوانین موجود برای فعالیتهای اعضاء هیات علمی دانشگاه ابلاغی از مراجع ذیصلاح قانونی همجون مجلس شورای اسلامی ، شورایعالی انقلاب فرهنگی و همچنین آئین نامه های ابلاغی از سوی وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد .
ماده 4- هزینه ها و منابع مالی :
هزینه های برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های مرکز هم اندیشی به صورت سالانه توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برآورد و تخصیص می یابد .
تبصره 1: هر یک از دستگاهها و نهادهای متعامل با مرکز ، متناسب با نوع و حجم برنامه های مشترک ، بر اساس تفاهم نامه با مرکز هم اندیشی هزینه های مربوط به خود را تامین خواهند کرد .
تبصره 2 : امکانات و منابع لازم جهت فعالیت دفاتر هم اندیشی استادان هر دانشگاه ، از طرف همان دانشگاه تامین می گردد .
آیین نامه اجرایی شورای هم اندیشی استادان دانشگاهها در 4 ماده و 6 تبصره در جلسه 192 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی مورخه 11/12/88 تصویب گردید .
"‌بسمه تعالی "
سیاست های کلی و راهبردهای اجرایی
شورای سیاست گذاری هم اندیشی استادان دانشگاه ها
در اجرای بند ب ماده 2 آئین نامه اجرایی ، طرح هم اندیشی استادان دانشگاه ها ، مصوب جلسه 192 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، سیاست های کلی و راهبردهای اجرایی شورای سیاست گذاری هم اندیشی استادان در دانشگاه ها به شرح ذیل اعلام می گردد :
سیاست های کلی :
1- حرکت در مسیر مصالح و سیاست کلی نظام اسلامی و پیگری مطالبات رهبری از استادان دانشگاه ها
2- ترویج اصول اخلاق علمی و آداب نقد و مباحثه جمعی در جهت احیای تمدن بزرگ اسلامی و ایرانی
3- ترویج آزاد اندیشی و خرد ورزی در فضای فکری و فرهنگی دانشگاه ها بر اساس رهنمودهای راهبردی حضرت امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی )
4- تکریم استادان دانشگاهی از رهگذر استفاده از دانش و تخصص آنان
5- ایجاد و تقویت بسترهای حقوقی لازم برای فرآیند تصمیم سازی استادان برای مدیران و مسئولان نظام در تدوین و تنظیم سیاست ها و برنامه های کلان نظام
6- اهتمام به استفاده از دانش ، تخصص و دیدگاههای کارشناسی همه استادان دانشگاه ها و جلب مشارکت آنان برای تصمیم سازی برای نظام
7- پرهیز از سیاست زدگی و عدم ورود به مباحث جناحی
8- ارتقای معارف دینی و بینش انقلابی استادان دانشگاه ها
9- تغییر نگاه استادان نسبت به فعالیت های فرهنگی به عنوان یک فعالیت حرفه ای و تخصصی ارزشمند
10- زمینه سازی برای ارتباط و تعامل سازنده میان مدیران نظام و استادان دانشگاه ها
11- زمینه سازی و تلاش برای احیای نقش تربیتی استادان و استفاده از ظرفیتهای دینی و فرهنگی استادان در دانشگاه
12- ارائه مشورت های فکری به دستگاه ها و پرهیز از دخالت در امور اجرایی و مدیریتی آن ها
راهبردهای اجرایی و نحوه تعامل با دستگاه ها
1- نیازسنجی از سازمان ها و برنامه ریزی تعامل میان استادان عضو کارگاههای تخصصی دبیرخانه و مدیران دستگاه ها براساس تفاهم نامه های اجرایی
2- تامین آزادی های فکری ، سیاسی و اجتماعی جهت مشارکت هر چه بیشتر استادان در تصمیم سازی برای مدیران نظام
3- تشکیل جلسات مشترک میان مسئولان دستگاه ها و استادان دانشگاه ها
4- برگزاری همایش ها و هم اندیشی های محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی در موضوعات و مسایل کلان دستگاه ها و سازمان های ذیربط به منظور ارایه تحلیل و راهکارها
5- برگزاری کرسی های آزاد اندیشی استادان
6- برگزاری نشست های نقد و نظر و انتشار مطالبی با محوریت آداب و فرهنگ نقد و نقد پذیری و خرد ورزی
7- تدوین نظام جامع تربیتی دانشگاه با محوریت نقش تربیتی استادان
8- تشکیل کارگروه تبیین و پیگیری مطالبات رهبری از استادان دانشگاه ها
9- طراحی و برنامه ریزی دوره های معرفت افزایی در قالب کارگاه ها و اردوها و فرصت های مطالعاتی
10-

آئین نامه اجرائی شورای هم اندیشی استادان دانشگاه
ماده 1 :
در اجرای تبصره بند 3 ماده 2 " آئین نامه اجرایی طرح هم اندیشی استادان دانشگاه ها ، مصوب جلسه 192شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی ( مورخه 11/12/88) در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تاسیس شده است ، " شورای هم اندیشی استادان دانشگاه " تشکیل می گردد .
تبصره :‌ در ادامه این آئین نامه منظور از دبیرخانه مرکزی ، " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " و منظور از شورا " شورای هم اندیشی استادان دانشگاه " می باشد .
ماده 2 :
ترکیب اعضاء شورا :‌
1- رئیس دانشگاه
2- مسوول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ( رئیس شورا )
3- معاون فرهنگی دانشگاه
4- یکی از معاونین آموزشی یا پژوهشی به انتخاب رئیس دانشگاه
5- مسوول بسیج اساتید
6- دبیر شورای هم اندیشی ( به پیشنهاد مسوول نهاد و انتخاب توسط شورای هم اندیشی )
7- سه تن از اعضاء هیات علمی به پیشنهاد دبیر و تائید اکثریت اعضاء شورا ( بندهای 5-1) که به مدت 2 سال انتخاب می شوند .
ماده 3 :
وظایف شورای هم اندیشی استادان دانشگاه :
1- بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی دفتر هم اندیشی دانشگاه
2- تصویب اولویت های موضوعی نشستهای هم اندیشی جهت برگزاری در دانشگاه
3- طراحی و برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت علمی کارشناسی استادان جهت تصمیم سازی برای سطوح مختلف در مدیریت کشور
4- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و حمایت از ایفای نقش تربیتی استادان
5- طراحی و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و معرفتی ویژه استادان
6- ایجاد تمهیدات و حمایت از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی ، نقد و مناظره
7- پیگیری و اجرای مصوبات و سیاستهای دبیرخانه مرکزی
8- نظارت و ارزیابی فعالیت های دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه
9- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه پیشنهادی دفتر هم اندیشی
ماده 4 :
جلسات شورا :‌
جلسات شورای هم اندیشی دانشگاه حداقل هر دو ماه یکبار و جلسات فوق العاده با تقاضای دبیر یا حداقل 2 نفر از اعضاء و هماهنگی با رئیس شورا برگزار می گردد .
تبصره : دبیر می تواند حسب موضوعات جلسه از سایر مسوولان دانشگاه یا نهادهای فرهنگی دانشگاه ، جهاد دانشگاهی و 000 و یا شخصیتها و مسوولان محلی ( امام جمعه ، استاندار ، فرماندار ، شهردار ، مدیران کل و 000 ) جهت حضور در شورا بدون حق رای دعوت بعمل آورد .
ماده 5 :
انتخاب دبیر شورا :
دبیر شورای هم اندیشی از میان اعضای هیئت علمی واجد شرایط ماده 6 به پیشنهاد مسوول نهاد ، توسط شورای هم اندیشی دانشگاه انتخاب و به دبیرخانه مرکزی معرفی می گردد ، حکم دبیر پس از تائید دبیرخانه مرکزی توسط رئیس شورا صادر می شود .
ماده 6 :
شرایط دبیر شورای هم اندیشی :
1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام ، ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- برخوردار از حسن سابقه و حسن شهرت و حس مسئولیت پذیری و دغدغه های فرهنگی – دینی
3- برخوردار از نفوذ کلام و مهارت تعامل و ارتباط با استادان
4- توانمند در برگزاری و مدیریت جلسات هم اندیشی
5- برخوردار از رتبه علمی بالاتر از حد میانگین اعضای هیئت علمی
6- آشنا نسبت به جریانات و تحولات فرهنگی و اجتماعی
7- عدم اشتهار به فعالیت در اجزاب و گروههای سیاسی
تبصره : در راستای بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت عموم استادان در رشته ها و گرایشهای تخصصی موجود لازم است دبیر شورای هم اندیشی از امیان استادان غیر گروه معارف انتخاب گردد .
ماده 7 :
وظایف دبیر شورای هم اندیشی دانشگاه :
1- تشکیل جلسات مستمر شورای هم اندیشی دانشگاه به منظور بررسی و تصویب طرح ها و موضوعات پیشنهادی
2- ارائه طرح ها و برنامه های متنوع فرهنگی ویژه استادان به شورای هم اندیشی
3- پیگیری و اجرای بخشنامه ها ، مصوبات و دستور العمل های دبیرخانه مرکزی و گزارش
4-
5- پیگیری مصوبات شورای هم اندیشی دانشگاه
6- جمع بندی و تنظیم دیدگاهها و پیشنهادهای استادان دانشگاه ها و ارسال آنها به دبیرخانه مرکزی
7- شناسایی چهره های برتر دانشگاه در زمینه های مختلف و بهره گیری از تخصص آنها در نشست های هم اندیشی و فعالیت های فرهنگی
8- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه فعالیت های دفتر هم اندیشی دانشگاه جهت تصویب در شورا
ماده 8 :
این آئین نامه در 8 ماده و 3 تبصره در دومین جلسه شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان در تاریخ 14/4/89 به تصویب رسید .
"بسمه تعالی "
آیین نامه اجرایی دبیرخانه شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان دانشگاهها
ماده 1 :
در راستای اجرای تبصره 1 بند 2 ماده 2 ، آئین نامه اجرایی شورای هم اندیشی استادان دانشگاه ها ، مصوب جلسه
هم اندیشی استادان دانشگاه ها در مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقـام معظـم رهبـری در دانشگـاه ها تشکیل می گردد .
تبصره : در ادامه این آئین نامه منظور از شورای سیاستگذاری " شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان دانشگاهها " و منظور از دبیرخانه " مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی " می باشد .
ماده 2 :
وظایف دبیرخانه :
2-1 تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری
2-2 – ابلاغ مصوبات و سیاستهای شورای سیاستگذاری به دفاتر هم اندیشی استادان در دانشگاه ها و پیگیری اجرای آنها
2-3- نظارت بر تشکیل شورای هم اندیشی دانشگاهها و تهیه و ابلاغ دستور العمل ها و بخشنامه های لازم
2-4- ارتباط و تعامل با سازمانها و نهادهای مرتبط در فرآیند هم اندیشی ها
2-5- تشکیل کارگروههای تخصصی در موضوعات مختلف و نظارت بر فعالیت آنها
2-6- نظارت بر تدوین و انتشار محصولات دفاتر هم اندیشی و کارگروههای تخصصی
2-7- حمایت و پشتیبانی ستادی و تقویت بسترهای حقوقی برای فعالیت دفاتر هم اندیشی
2-8- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه دبیرخانه به شورای سیاستگذاری جهت تصویب
2-9- گزارش فعالیتهای 6 ماهه به شورای سیاستگذاری
جهت حضور در جلسات شورای سیاستگذاری کارگروههای تخصصی خود دعوت به عمل آورد .
ماده 3 :
ساختار تشکیلاتی دبیرخانه :
ارکان اصلی ساختار دبیرخانه عبارتند از :‌
الف ) مسوول دبیرخانه ( دبیر شورای سیاستگذاری )
ب ) معاونت مطالعات و برنامه های راهبردی
ج ) معاونت ارتباطات و هماهنگی دفاتر هم اندیشی
تبصره : ساختار تشکیلاتی زیر مجموعه معاونت ها با تصویب مسئول دبیرخانه تعیین می گردد .
ماده 4 :
مسوول دبیرخانه :
رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری مسئوولیت اداره دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت .
ماده 5 :
وظایف مسوول دبیرخانه :
1- مدیریت دبیرخانه و نظارت بر حسن انجام امور در چارچوب مقررات و آئین نامه ها
2- ابلاغ و پیگیری مصوبات و سیاست های اعلام شده از سوی شورای سیاست گذاری
3- انجام مکاتبات رسمی و امضای نامه ها و اسناد مالی
4- عزل و نصب معاونین و کارکنان دبیرخانه
5- نظارت بر عملکرد دفاتر و شوراهای هم اندیشی استادان در دانشگاه ها
6- اخذ تدابیر لازم از شورای سیاستگذاری
7- ارائه گزارش فعالیت ها به شورای سیاستگذاری
ماده 6 :
وظایف معاونت ها :
1-6- وظایف معاونت مطالعات و برنامه های راهبردی
الف ) تشکیل کارگروههای تخصصی در موضوعات مختلف بر اساس نیازهای دستگاهها و تخصص های استادان
ب ) ارتباط و تعامل با دستگاهها و نهادهای مرتبط با کارگروهها
ج) نظارت بر تدوین و انتشار محصولات دفاتر هم اندیشی و کارگروههای تخصصی
2-6- وظایف معاونت ارتباطات و هماهنگی دفاتر هم اندیشی
الف) ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت شورا ها و دفاتر هم اندیشی دانشگاه ها
ب ) برنامه ریزی و حمایت از فعالیت های فرهنگ و تربیتی ویژه استادان
ج ) ایجاد تمهیدات و تلاش برای ارتقاء معرفت دینی استادان
د) ارزیابی فعالیت ها و تهیه گزارش جامع از فعالیت های 6 ماهه دفاتر هم اندیشی استادان
ماده 7 :
این آئین نامه در 7 ماده و 3 تبصره در اولین جلسه " شورای سیاستگذاری هم اندیشی استادان دانشگاه ها " در تاریخ 89/3/31 به تصویب رسید .