امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Bayramali Mohammadnezhad

RSS
دکتر بایرامعلی محمدنژاد
شنبه بیست و ششم آذر 1401 ساعت 12:38 ق ظ - توسط : بایرامعلی محمدنژاد


  مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي:

بايرامعلي محمدنژاد

   

آخرين مدرك تحصيلي:

دكترا ي مهندسي عمران- مهندسي آب از دانشگاه صنعتی شریف

عنوان شغلی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی قم

پست الكترونيك:

mohammadnezhad@qut.ac.ir

mohammadnezhad@yahoo.com

 

سوابق تحصيلي:

مقطع

رشته تحصيلي / گرايش

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرك

1

‌دكتري

مهندسي عمران-مهندسی آب

دانشگاه صنعتي شريف

1387

2

كارشناسي ارشد

مهندسي عمران- مهندسی آب

دانشگاه صنعتي شريف

1377

3

كارشناسي

مهندسي آب

دانشگاه شيراز

1375

ملاحظات:

پايان‌نامه كارشناسي ارشد

تعيين توزيع فشار در حوضچه‌هاي استغراق تحت اثر جت‌هاي قائم

پايان‌نامه دكترا

بررسي جريانهاي چگال حاوي ذرات در حالت سه بعدي با جريان ورودي فوق‌بحراني

 

 مقالات و انتشارات:

 • Soroush, N.M. Mahmoodi, B.A. Mohammadnezhad & A. Karimi, (2022), “Activated carbon (AC)-metal-organic framework (MOF) composite: Synthesis, characterization and dye removal”, Korean Journal of Chemical Engineering volume 39, pages 2394–2404.
 • B Mohammadnezhad, S Sadegholvad, M Jiryaei Sharahi, (2022), “A Bayesian network approach for predicting groundwater level (Case study: Qazvin aquifer)” Amirkabir Journal of Civil Engineering 54 (3), 2-2.
 • M Mahdieh Najafabadi, BA Mohammadnezhad, A Karimi, (2021), “Validation of CORMIX model in simulation of single port brine discharge into seawater” Journal of Hydraulics 16 (4), 93-108.
 • Rokhsareh Ziaie, A. Mohammadnezhad; Masoud Taheriyoun, Abdolreza Karimi, and Samia Amiri, (2019), “Evaluation of Thermal Stratification and Eutrophication in Zayandeh Roud Dam Reservoir Using Two-Dimensional CE-QUAL-W2 Model”, Journal of Environmental Engineering, ASCE.
 • احسان رزاق دوست، بایرامعلی محمدنژاد، حمید کاردان مقدم، (1398)، " تحلیل مکانی و زمانی تراز آب یرزمینی با استفاده از رویکرد همگنی ناحیه‌ای با تلفیق شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: آبخوان میاندوآب)" ، مجله تحقیقات آب و خاک ایران.
 • رضا ساسان آقابابا، بایرامعلی محمدنژاد، حمید کاردان مقدم، (1398)، " پهنه‌بندی پارامترهای کیفی در رودخانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به منظور پرورش آبزیان"، مجله اکوهیدرولوژی.
 • مصطفي رضاعلي، عبدالرضا كريمي، بايرامعلي محمدنژاد، عبدالرضا رسولي كناري، (1398)، "بررسي اثر استفاده از تبديلات موجك بر روي عدم قطعيت مدل هاي مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي و ماشين يادگيري افراطي در زمينه پيش بيني ميزان تقاضاي آب شرب شهري"، مجله تحقیقات منابع آب ایران.
 • محمد دانيالي، بايرامعلي محمدنژاد، نعمت الله كريمي، (1397)، " تحليل مكاني گردوغبار استان خوزستان به كمك تصاوير ماهوارهاي"، مجله سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی.
 • نفیسه ترکمانزاد، بایرامعلی محمدنژاد و جواد بهمنش، (1394)، "کاربرد مدل Mike 3 در شبیه‌سازي جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردي: مخزن سد سفیدرود)"، نشریه آبیاري و زهکشی ایران.
 • ثمین جباري قره باغ،حسین رضایی و بایرامعلی محمدنژاد، (1394)، "مقایسه فضاي حالت بازسازي شده و آشوبناکی جریان رودخانه نازلوچاي در مقیاس هاي زمانی مختلف، نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك.
 • جواد بهمنش، نوشین مرتضوی، بایرامعلی محمدنژاد، (1394)، "برآورد تبخیر- تعرق مرجع تحت شرایط داده‌های محدود و کامل (مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک تبریز و ارومیه)"، مجله دانش آب و خاک تبریز.
 • جواد بهمنش، الناز رضائی آباجلو، بایرامعلی محمد­نژاد، کامران زینال­زاده، بهنام حبیب زاده آذر، (١٣94)، " ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌ (مطالعه موردی: دشت ارومیه)"، نشریه دانش آب و خاك، دانشگاه تبریز.
 • نوید پرچمی، بایرامعلی محمد نژاد ، جواد بهمنش‏، (1394)، " بررسی کیفیت آب مخزن سد مهاباد با استفاده از شاخص نوتنی و گراف والن وایدر "، مجله دانش آب و خاك تبريز.
 • بایرامعلی محمدنژاد، محمد ابراهیم فاطمی کیا، جواد بهمنش و مجید منتصری، (١٣93)،" شبیه سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد بصورت دو بعدی قائم"، مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز.
 • بنفشه محجوب ، بایرامعلی محمد نژاد ، جواد بهمنش‏، (1393)، " مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه­ پل و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی "، نشريه آب و خاك، دانشگاه فردوسي مشهد.
 • نفيسه تركمانزاد ، بایرامعلی محمد نژاد ، جواد بهمنش‏، (1393)، " تاثير بازشدگي دريچه‌هاي تخليه تحتاني سد بر خروج جريان گل‌آلود (مطالعه موردي: سد سفيدرود)"، مجله مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز.
 • نوید پرچمی، بایرامعلی محمد نژاد ، جواد بهمنش‏، (1393)، " شبیه سازی تغذیه گرایی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل دوبعدی CE-QUAL-W2"، مجله عمران و محیط زیست تبريز.
 • الناز رضائی آباجلو، جواد بهمنش، بایرامعلی محمد­نژاد، کامران زینال­زاده، بهنام حبیب زاده آذر، (١٣92)، " ارزیابی توابع انتقالی در برآورد رطوبت اشباع خاک‌های آهکی "، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، دانشگاه کرمان.
 • A. Mohammadnezhad, and A. Shamsai, (2007), “Effects of Density current on sedimentation in Reservoirs”, J. of Scientia Iranica.
 • فريده نوري ، جواد بهمنش ، بايرامعلي محمدنژاد و حسين رضايي، (1391)، "ارزیابی مدل WMS/HEC-HMS در پيش بيني سیلاب حوضه آبريز قروه"، مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک.
 • نفيسه تركمانزاد ، بایرامعلی محمد نژاد ، جواد بهمنش‏، (1391)، " شبيه سازي عددي جريان گل‌آلود در سد مخزني سفيدرود با استفاده از مدل Mike3"، نشريه مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهد.
 • زهرا مهر موسوي، جواد بهمنش و بايرامعلي محمدنژاد، (1391)، " تاثير دوره‌هاي تر و خشك بر روي خصوصيات ژئوتكنيكي خاك رس تثبيت شده با سيمان و آهك"، نشريه آب و خاك مشهد.
 • زهرا مهر موسوي، جواد بهمنش و بايرامعلي محمدنژاد، (1391)، " اصلاح خصوصيات ژئوتكنيكي خاك رس مورد استفاده در كانالهاي ابياري با استفاده از آهك و سيمان"، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی كرج .
 • بنفشه محجوب ، بایرامعلی محمد نژاد ، جواد بهمنش‏، (1391)، " مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه­های پل با مقاطع دایره­ای و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی"، مجله دانش آب و خاك تبريز.
 • محمدحسین بیگی، بايرامعلي محمدنژاد، عبدالرضا كريمي، (1397)، "بررسی اثرات ناشی از پدیده ریزگردها بر جامعه شهری و روستایی استان قم"، کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست.
 • مصطفی رضاعلی، عبدالرضا کریمی ، بایرامعلی محمدنژاد، عبدالرضا رسولی، (1397)، "مقایسه روش رگرسیون خطی چندگانه با روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیشبینی میزان مصرف آب شرب شهری، مطالعه موردی: شهرک مهدیه قم"، سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
 • مصطفی رضاعلی، عبدالرضا کریمی ، بایرامعلی محمدنژاد، عبدالرضا رسولی، (1397)، " مقایسه انواع روش‌های پیش‌بینی میزان مصرف آب شرب شهری، مطالعه موردی: شهرک مهدیه قم"، دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران و دومین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • رحمان حاج محمدی، عبدالرضا کریمی، بایرامعلی محمدنژاد، (1397)، " تعیین حقابه زیست محیطی رودخانه‌ها به روش اکوهیدرولوژی با استفاده از نرم افزار GEFC (مطالعه موردی: رودخانه قمرود)"، یازدهمین سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 • محمد دانیالی، بايرامعلي محمدنژاد، (1396)، " بررسی و پایش روند تغییرات زمانی گردوغبار استان خوزستان به کمک تصاویر ماهوارهای"، دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار.
 • مريم مهديه نجف آبادي، بايرامعلي محمدنژاد، عبدالرضا كريمي، (1395)، " بررسی اثرات زیست محیطی کارخانه‌های آب شیرین کن با نگاه ویژه بر تخلیه پساب شور"، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.
 • رخساره ضیایی، بايرامعلي محمدنژاد، عبدالرضا كريمي، (1395)، " بررسي پديده لايه بندي حرارتي در مخزن سد زاينده رود "، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.
 • محمدامين شایق، عبدالرضا كريمي، بايرامعلي محمدنژاد، (1395) "بررسی کاربرد ارزیابی چرخه حیات در مدیریت پسماند شهری"، هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.
 • سیما پورحسین قادری و بایرامعلی محمد نژاد ‏، (1392)، " مدلسازی بارش- رواناب در حوضه ی آبخیز نازلو چای ارومیه با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS"، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران،  29-30 بهمن 1392، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • سیما پورحسین قادری و بایرامعلی محمد نژاد ‏، (1392)، " تحلیل داده‌های ایستگاه هیدرومتری حوضه آبخیز نازلوچای  با آزمون‌های آماری"، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران،  29-30 بهمن 1392، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • عباس مهدیه نجف آبادی و بایرامعلی محمد نژاد ‏، (1392)، " بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان پیرامون آبشکن های جاذب و دافع مستغرق در مسیر مستقیم"، اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • رضا سلیمانی و بایرامعلی محمد نژاد ‏، (1392)، " مدلسازی بارش-رواناب در حوضه ی آبریز شهر چای ارومیه با استفاده از مدل WMS"، دوازدهمين همايش ملی آبياری و کاهش تبخير - شهریور92 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • نگار رسولی مجد، توحید علیقلی نیا، جواد بهمنش و بایرامعلی محمدنژاد (1392)، " پهنه بندی خشکسالی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPIو سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)"، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، بهمن ماه 1392، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • آوات بیگی، بایرامعلی محمدنژاد، کامران زینال زاده، محمد مرتصی و الناز رضایی (1392)، " بررسی روشهای چاهک معکوس و نفوذسنج گلف در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه)"، سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، بهمن ماه 1392، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • باقی قاضی، بایرامعلی محمدنژاد، مرتضی قلیزاده، معروف سی و سه مرده (1392)، " بررسي اصلاح حجم اوليه و ميزان و نحوه توزيع رسوب مخزن سد مهاباد "، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 29-30 بهمن 1392، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • باقی قاضی، بایرامعلی محمدنژاد، مرتضی قلیزاده، جعفر عباسی، (1392)، " بررسي اصلاح حجم اوليه و ميزان و نحوه توزيع رسوب در مخزن سد مهاباد به سه روش و برآورد عمر مفيد آن"، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، 1 اسفند 1392، کرج، ایران.
 • مهدی حسامی افشار و بایرامعلی محمدنژاد ، (1392)، " پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI در غرب و جنوب دریاچه ی ارومیه"، اولین همايش ملي حفاظت از تالابها و اکوسیستم های آبی ، 19 اردیبهشت 1392، همدان‏، ایران.
 • صابر حمزه پور، جواد بهمنش و بایرامعلی محمدنژاد ، (1391)، " بررسي لايه بندي حرارتي مخزن سد مارون با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 "، ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست، تهران، ایران.
 • صابر حمزه پور، جواد بهمنش و بایرامعلی محمدنژاد ، (1391)، " بررسی کیفیت آب در مخزن سد مارون "، اولین همايش ملي حفاظت و برنامه ریزی محيط زيست، 3 اسفند 1391، ایران.
 • صابر حمزه پور، جواد بهمنش و بایرامعلی محمدنژاد ، (1391)، " بررسی تاثیر پدیده لایه بندی حزررتی و تغذیه گرایی بر کیفیت آب مخزن سد"، اولین همايش ملي حفاظت و برنامه ریزی محيط زيست، 3 اسفند 1391، ایران.  
 • نوشین مرتضوی، جواد بهمنش و بایرامعلی محمدنژاد ، (1391)، " روند شاخص های دما و سرعت باد (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ارومیه)"، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، 20 اسفند 1391، تهران، ایران.
 • نفیسه ترکمانزاد، بایرامعلی محمدنژاد و جواد بهمنش، (1391)، " شبيه سازی عددی جريان گل آلود در سد مخزنی سفيدرود "، نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دیماه 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • سید عرفان حسینی، ظاهر احمدپور و بایرامعلی محمدنژاد، (1391)، " بررسی موقعيت آبشستگی رسوبات بعد از کف بند دریچه کشویی"، نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دیماه 1391، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • نفیسه ترکمانزاد، بایرامعلی محمدنژاد و جواد بهمنش، (1391)، " شبيه سازی عددی جريان گل آلود در یک کانال آزمایشگاهی با استفاده از Mike3 "، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • بایرامعلی محمدنژاد، حسین اردلان و یوسف خلج ، (1391)، " مطالعات رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود با استفاده از اندازه گیری های میدانی و مدلسازی عددی" ، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • بنفشه محجوب ، بایرامعلی محمد نژاد ، جواد بهمنش‏، (1391)، " مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل با مقطع دایره ای و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی "، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • طیبه سنگچولی، شروین فقیهی راد، یوسف خلج و بایرامعلی محمدنژاد، (1391)، "کاربرد نانو ذرات در کاهش زبری سطوح سازه های هیدرولیکی"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • صابرحمزه پور، جواد بهمنش و بایرامعلی محمدنژاد، (1391)، "ارزیابی شرایط کیفی آب در مخازن سدها با استفاده از مدل CE_Qual-W2 (مطالعه موردی: مخزن سد مارون)"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • محمد ابراهیم فاطمی کیا، بایرامعلی محمدنژاد و جواد بهمنش (١٣91)،" شبیه سازی سه بعدی انتشار موج ناشی از شکست سد"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • محمد ابراهیم فاطمی کیا، بایرامعلی محمدنژاد و جواد بهمنش (١٣91)،" شبیه سازی دو بعدی انتشار موج ناشی از شکست سد"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • مهرنوش کهندل، جواد بهمنش و بایرامعلی محمدنژاد، (١٣91)،" مطالعه آزمایشگاهی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در پیچ 90 درجه کانال"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • نوشین مرتضوی، زهرا شاه آبادی، جواد بهمنش، بایرامعلی محمدنژاد و مجید منتصری، (1391)، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارندگی، دما و تبخیر و تعرق (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)"، همایش بین المللی دریاچه ارومیه، چالشها و راهکارها، آذرماه 1391، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • Mehrnoush K., B. A. Mohammadnezhad and J. Behmanesh, (2012), "Numerical and Experimental Modeling of Sediment Transport in a 90 degree Channel Bend ", International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Medfreind, Istanbul, Turkey.
 • Banafsheh mahjoob, A., mohamadnezhad, j. behmanesh , Y., Khalaj Amirhosseini, (2012), "Numerical modeling of scouring around bridge piers by FLUENT model ", International Conference Sediment Transport Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Medfreind, Istanbul, Turkey.
 • سید عرفان حسینی مبرا و بایرامعلی محمدنژاد، (١٣91)،" تخمین موقعیت آبشستگی رسوبات پشت دریچه کشویی"، یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، آبانماه 1391، دانشگاه ارومیه، ایران.
 • ذبیح الله خانی تملیه، جواد بهمنش، سکینه خانی تملیه ، بایرامعلی محمد نژاد، (١٣91)،" بررسی فرسایش در محدوده ایستگاههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های MFIو شاخص نمایه تراکم بارش اولیور PCI"، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • زهرا مهرموسوی، جواد بهمنش و بايرامعلي محمدنژاد، (١٣91)،" بررسی حدود اتربرگ خاک رس توسط لیانت های هیدرولیکی"، سومین سمینار ملي مسائل ژئوتکنیکي شبکه های آبیاری و زهکشي، کرج، ایران.
 • محمدنژاد، بايرامعلي و زهرا علیزاده، (١٣91)، " ارزيابي روش هاي کاهش اثرات نشت و زيرشويي در سدهاي خاکي"، سومین سمینار ملي مسائل ژئوتکنیکي شبکه های آبیاری و زهکشي، کرج، ایران.
 • بایرامعلی محمدنژاد و بابک امیر عطایی ، (١٣90)، " ارزیابی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی در یک بازشدگی ناگهانی روی کانال مستطیلی شیب دار"، ششمين كنگره ملي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان، ایران.
 • فريده نوري ، جواد بهمنش ، مهدي ياسي و بايرامعلي محمدنژاد، (1390)، "ارزيابي و واسنجي مدل WMS/HEC-HMS در تخمین سیلاب حوضه هاي فاقد آمار"، پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک،  دانشگاه کرمان، کرمان، ایران.
 • فريده نوري ، جواد بهمنش ، مهدي ياسي و بايرامعلي محمدنژاد، (1390)، "برآورد هیدروگراف خروجی حوضه آبریز با استفاده از مدل WMS/HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه شور از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن) " یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران.
 • محمدنژاد، بايرامعلي و عبدالوحيد محمديان، (١٣٨٩)،" مدلسازي سه بعدي جريان در يك شيب شكن قائم و حوضچه آرامش پايين دست آن (كانال سرخه حصار) "، نهمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
 • محمدنژاد، بايرامعلي، امير خسرويان و عبدالوحيد محمديان، (١٣٨9)،" مقايسه رواناب ناشي از بارش به روشهاي استدلالي و هيدروگراف واحد در طراحي شبکه جمع آوري آبهاي سطحي "، نهمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
 • ساغرواني، سيدفضل‌الله، امیر اظهری، محمدعليزاده، بايرامعلي محمدنژاد و حسين شريفي‌منش ، (١٣٨9)،" مدلسازی عددی آبشستگی موضعی اطراف گروه پایه پل با مقطع دایره­ای "، نهمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
 • A. Mohammadnezhad, M. Mohammadian, and V. Mohammadian, (2010), "Numerical modeling of sedimentation in the Sefid-Rood reservoir, Iran ", International Conference on Fluvial Hydraulics (River Flow 2010).
 • Mohammadian, V. Mohammadian, and B.A. Mohammadnezhad, (2010), " Numerical Approximation of Viscous Terms In Finite Volume Shallow Water Models ", 9th International Conference on Hydroinformatics, HIC 2010, Tianjin, CHINA.
 • Azhari, S.F. Saghravani and B.A. Mohammadnezhad, (2010), " 3D NUMERICAL MODELLING OF LOCAL SCOUR AROUND THE CYLINDRICAL BRIDGE PIERS", XVIII International Conference on Water Resources, CMWR 2010, Barcelona , Spain.
 • A, Mohammadnezhad. B, and Rezapour. M, (2010), “The Simulation of Sedimentation Areas due to Existing Jetties in Chabahar Gulf Using Finite Volume Method”, Accepted for an oral presentation at the 10th International Symposium on Stochastic Hydraulics, Quebec, Canada.
 • Mohammadian, M. Mohammadian, and B.A. Mohammadnezhad, (2010), "NUMERICAL SOLUTION OF 2D SHALLOW WATER EQUATIONS USING FV METHOD OVER CURVILINEAR GRID", 17th Congress of IAHR-APD and 7th International Urban Watershed Management Conference, The University of Auckland, New Zealand.
 • Mehdi Rezapour, A.Mohammadnezhad, Abdol Vahid mohammadian, (2010)," Modeling the Flows from the Hurricanes in Chabahar Bay Using Mike 21 Software", 10th International Symposium on Stochastic Hydraulics and 5th International Conference on Water Resources and Environment Research (Water 2010), 5-7 july 2010, Quebec, Canada.
 • A. Mohammadnezhad, (2009), “Numerical Simulation of Turbidity Currents in Reservoir of Dez Dam”, International Workshop on Reservoirs Dams Sedimentation,19-22,Karaj, Iran.
 • محمدنژاد، بايرامعلي، (١٣٨٨)،"مدلسازي دو بعدي در قائم حركت جريانهاي گل‌آلود در مخزن سد دز "، هشتمین سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.
 • محمدنژاد، ب. و ج.، بهمنش، (١٣٨٨)،"مدلسازي رياضي دراپهاي متوالي در مسير كانال سرخه حصار"، هشتمین سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.
 • محمدنژاد، ب. و ع.، نصرالهي، (١٣٨٨)،"شبيه سازي سه بعدي جريان در مخزن سد سفيدرود "، هشتمین سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.
 • محمدنژاد، بايرامعلي و عبدالوحيد محمديان، (١٣٨٨)،"پيشروي پيشاني جريان چگال در يك محيط آبي"، هشتمین كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تهران، تهران، ايران.
 • محمدنژاد، ب. ‏‏، عباس‌نيا، ا.، و پورمندي يكتا، ا.، (1388)، " بررسي حركت جريانهاي غليظ در مخزن سد دز "، هشتمین کنـگره بین المـللي مهنـدسي عمـران ، شيراز، ايران.
 • محمدنژاد، ب.، شمسايي، ا.، و محمدنژاد، ح.، (1387)، " مدلسازي عددي حركت جريان‌هاي زيرسطحي در مخازن سدها "، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.
 • محمدنژاد،ب.، شمسايي، ا.، و عباس‌نيا، ا.، (1387)، " بررسي رسوبگذاري و رسوبزدايي مخزن سد سفيدرود با استفاده از مدلهاي عددي"، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.
 • سروريان، ج.، محمدولي ساماني، ج.، و محمدنژاد، ب.، (1387)، " شبيه سازي و تحليل پارامتريك عمليات فلاشينگ سد سفيدرود با استفاده از مدل CCHE2D"، هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.
 • محمدنژاد،ب.، و عباس‌نيا، ا.، (1387)، " مدلسازي رسوبگذاري و رسوبزدايي مخزن سد سفيدرود در حالت وقوع جريان غليظ"، دومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه‌هاي برق‌آبي، تهران، ايران.
 • محمدنژاد، ب.، (1385)، "شبيه سازی عددی ميدان غلظت ناشي از جريانهاي چگال در مخازن سدها"، هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، دانشگاه شهيدچمران اهواز، اهواز، ايران.
 • حسن زاده، ي.، محمدنژاد، ب.، محمديان، و.، (1384)، " مدلسازي دو بعدي تغييرات جريان در يك بازشدگي ناگهاني"، پنجمين كنفرانس هيدروليك ايران، كرمان، ايران.
 • رسوليانفر، پ.، محمدنژاد، ب.، و افضلي‌مهر، ح.، (1383)، " برآورد آبدهي رودخانه در نقاط فاقد ايستگاه با استفاده از نرم افزار M.S"، اولين كنفرانس سالانه مديريت منابع آب ايران، آبانماه 1383، دانشگاه تهران، ايران.
 • محمدنژاد،ب.، شمسايي، ا.، (1382)، "مدلسازي رسوب‌گذاري مخازن سدها در اثر جريان چگالي"، ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، اصفهان، ايران.
 • محمدنژاد، ب.، شمسايي، ا.، (1382)، "شبيه‌ سازي هيدروديناميك جريانهاي گل آلود"، چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران ، شيراز، ايران.
 • محمدنژاد، ب.، شمسايي، ا.، (1381)، " بررسي نقش جريانهاي غليظ در رسوب‌گذاري درياچه سدها"، ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه، اهواز، ايران.
 • Mohammadian, A., M. Tajrishi, A. Mohammadnezhad, and N. Ftoohi, (2003), “Simulation of Flow on Chut of Spillways using unstructured grid” 4th. Hyd. Conf., Shiraz, Iran.
 • Mohammadian, A., M. Tajrishi, A. Mohammadnezhad, and N. Ftoohi, (2003), “Experimental and Numerical modeling of turbulent shallow Field in a sudden Expansion”, 4th. Hyd. Conf., Shiraz, Iran.
 • برقعي، س.م.، و محمدنژاد، ب.،  (1377)، " تعيين توزيع فشار در حوضچه‌هاي استغراق تحت اثر جت‌هاي مايل"، پنجمين كنفرانس بين المللي عمران – مشهد، ايران.
 • محمدنژاد، ب.، و برقعي، س.م.، (1377)، "تعيين توزيع فشار در حوضچه‌هاي استغراق تحت اثر جت‌هاي قائم"، دومين كنفرانس هيدروليك ايران، تهران، ايران.
  •  

 

 اختراعات:

 • دستگاه اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک در نمونه دست نخورده به روش بار ثابت

 

 رتبه‌ها و امتيازات و جوايز :

 • فارغ التحصيل رتبه اول كارشناسي
 • فارغ التحصيل ممتاز دوره دكتراي مهندسي عمران آب از دانشگاه صنعتي شريف

 

 

 طرحهاي پژوهشي:

عنوان طرح

1

مطالعات فرايند رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها و ارايه مدل رياضي براي پيش‌بيني الگوي رسوبگذاري در آنها با مطالعه موردي مخزن سد سفيدرود

2

راهنماي كاربرد مدل‌هاي عددي در رسوب‌گذاري و رسوب‌زدايي مخازن سدها

3

تهيه استاندارد مدل‌سازي آبهاي زيرزميني

4

واسنجي آزمايشگاهي و تدوين راهنماي كاربرد مدل‌هاي آشفتگي دوبعدي افقي براي جريانهاي كم‌عمق چرخشي

5

بررسي علل رسوبگذاري و روشهاي مختلف  رسوب‌زدايي در مجتمع  آبرساني نازك

6

مطالعه روند رسوبگذاری ناشی از اسکله های موجود در خلیج چابهار با استفاده از مدل عددی

7

ارزیابی مدلهای بارش- رواناب و محاسبه سیلاب در حوضه‌هاي آبريز استان کرمانشاه

8

بررسي رفتار جریان و استهلاك انرژي در سريزهاي پلكاني با استفاده از مدلسازي عددي

9

جایگاه مدیریت بهم پیوسته منابع آب (IWRM) در ارتقای کمّی و کیفی خدمات شرکت های آب و فاضلاب روستایی

10

راهکارهای قانونمند کردن و تعریف ابزارهای اجرایی برای تقویت مشارکت ذینفعان برای بهره‌برداری، حفاظت و برنامه‌ریزی منابع آب

11

تعیین و تدقیق و تثبیت مرز و حریم تالابهای قوپی بابا علی، حسنلو، یادگارلو و دره سنگی

12

طراحی و ساخت دستگاه جدید اندازه گیری ضریب هدایت هیدرولیکی خاک دست نخورده به روش آزمایشگاهی و ارزیابی روشهای آزمایشگاهی و صحرایی موجود

 


 راهنمايي و مشاوره پايان نامه‌ها:

رديف

-                  عنوان پايان نامه

1

برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از سنجش از دور و مدل SRM،  با در نظر گیری عدم قطعیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی  (مطالعه موردی: رودخانه بشار در ایران)

2

پيش‌بيني سطح آب زيرزميني با رويکرد خوشه‌بندي و عددي با استفاده از شبکه بيزين

3

ارائۀ الگوی عملکرد مناسب در راهکارهای جلوگیری از تبخیر آب های پشت سد (مطالعه موردی: سد امیرکبیر کرج)

4

تحليل فراواني ايستگاهي خشکسالي با استفاده از توابع كاپولا ارشميدسي

5

پيش‌بيني سطح آب زيرزميني با استفاده از روش شبکه عصبي مصنوعي، موجک و انفيس

6

پایش تغییرات مکانی-زمانی ذرات گردوغبار منطقه استان خوزستان به کمک تکنیک‏های سنجش از راه دور

7

شبیه سازی عددی تخلیه پساب شور حاصل از کارخانه های آب شیرین کن در نواحی دور از ساحل

8

پهنه‌بندی پارامترهای کیفی در رودخانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به منظور پرورش آبزیان

9

بررسی مکانیسم عملکرد فیلترهای بیولوژیکی متوالی با جریان رو به بالا در تصفیه فاضلاب صنعتی

10

طراحی بهینه شبکه‌های توزیع آب شهری باستفاده از الگوریتم ژنتیک ( مطالعه موردی: کوی رضوی شهر اراک)

11

بررسی لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی در مخزن سد زاینده رود

12

بررسي آزمايشگاهي اثر جريان آشفته بر آستانه حركت ذرات دانه درشت بستر

13

شبيه سازي و تحليل پارامتريك شستشوي هيدروليكي رسوبات مخزن سفيدرود با استفاده از مدلهاي رياضي

14

بررسی تاثیر زاویه واگرایی ورودی  مخازن سدها بر میزان و الگوی پیشروی رسوب در مخزن؛ (سفید رود، میناب و لتيان)

15

مدلسازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز با استفاده از نرم افزارWMS

16

شبیه سازی جریان های گل آلود در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی Mike3 (مطالعه موردی : مخزن سد سفیدرود)

17

شبيه سازي جريان ناشي از شکست سد و بررسي تأثير پارامترهاي مختلف بر حرکت موج

18

مدل سازی عددی لایه بندی حرارتی و کیفیت آّب مخزن با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: مخزن سد مهاباد)

19

برآورد هيدروگراف سيل طرح در نقاط فاقد آمار آبدهي حوضه‌هاي آبريز با استفاده از مدلسازي هيدرولوژيك ( مطالعه موردی :حوضه آبریز نازلوچای ارومیه)

20

مفایسه و ارزیابی روشهای آزمایشگاهی و صحرایی اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

21

مدلسازي عددي آبشستگي اطراف پايه هاي پل توسط مدل FLUENT

22

مطالعه آزمایشگاهی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در پیچ 90 درجه کانال

23

بررسي علل رسوبگذاري و روشهای رسوبزدائی درشبکه های توزیع آب (مطالعه موردی- شبکه توزیع آب نازك)

24

برآورد هیدروگراف سیل طرح در نقاط فاقد آمار آبدهی حوضه های آبریز با استفاده از مدلهای هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای ارومیه)

25

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان دوبعدی پیرامون آبشکنهای سر سپری جاذب و دافع در مسیر مستقیم در دو حالت بستر صلب و تعادل یافته

26

ارزیابی توابع انتقالی جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع در اراضی شور دریاچه ارومیه

27

بررسی تغییر اقلیم و تاثیر آن برروی منابع آب سطحی

28

مدلسازی الگوی جریان در سرریزهای پلکانی با نرم افزار Flow3D

29

شناسایی و بررسی عملکرد گیاهان تالابی در استان کردستان و مقایسه آن با تصفیه خانه های موجود

30

ارزیابی تثبیت خاک و رسوب لایروبی شده توسط لیانتهای هیدرولیکی

31

ارزیابی معادله پنمن-مانتیث فائو در محاسبه تبخیر و تعرق مرجع با روشهای تخمین و اندازه گیری پارامترهای معادله (مطالعه موردی: ارومیه، تبریز و تهران

32

بررسی لایه بندی حرارتی و تاثیر آن بر کیفیت آب مخزن (مطالع موردی: مخزن سد مارون)

33

بررسی فرایند رسوبگذاری و رسوبزدایی مخزن سد مهاباد

34

مدلسازی آلاینده‌های هوا در مقیاس زمانی و مکانی با استفاده از روش¬های درونیابی زمین آمار و صحت سنجی آن با شرایط جوی شهر تهران

35

شبیه سازی انتشار آلودگی هسته ای در جو با استفاده از مدلهای پیش بینی وضع هوا

 

 


 

 عضويت در مجامع تخصصي:

رديف

نام انجمن يا كميته

نوع مسئوليت

تاريخ عضويت

1

عضو كميته رسوب و كميته ملي سدهاي بزرگ ايران

عضو دائم

1386

2

عضو انجمن فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف

عضو

از سال 1377 تا كنون

3

عضو كميته رسوب در مخازن سدها

عضو

1385

4

عضو انجمن هيدروليك ايران

عضو پيوسته (عضو هیئت مدیره انجمن)

1389

5

عضو کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

عضو پيوسته

1375

 

 تجربيات تخصصي:

1

مطالعات هيدرولوژي و كنترل سيلاب دشت فارس– شركت حاسب فارس  1375-1374

2

مسئوليت پروژه نقشه برداري و قطعه‌بندي 800 هكتار از زمين‌هاي دانشگاه شيراز، 1375

3

مطالعات مرحله اول طرح شبكه آبياري و زهكشي دشت‌هاي پسوه، جلديان و پيرانشهر، 1376

4

ناظر پروژه ايستگاه پمپاژ و شبكه آبياري دشت چوپانلوي سلماس، 1377

5

مطالعات مرحله دوم طرح ايستگاه‌هاي پمپاژ دشت چوپانلوي سلماس، 1377

6

نظارت بر مطالعات مرحله اول و تصويب گزارش هاي نيروگاه برق آبي آلوارس ، 1378

7

مدير پروژه و طراح مطالعات مرحله دوم طرح ساماندهي رودخانه قره سو بين پل كمربندي و لب آب، 1379

8

مدير پروژه و طراح سازه‌هاي هيدروليكي كانال و تونل انتقال آب طاق‌بستان (رودخانه چم بشير)‏ ‏، 1379-1380

9

مدير پروژه و طراح مطالعات مرحله دوم طرح ساماندهي و زيبا سازي سراب شرف آباد، 1380

10

همكاري در تهيه استاندارد مدل‌سازي آبهاي زيرزميني، 1381

11

مدير پروژه و طراح مطالعات مراحل شناخت و اول ساماندهي و زيبا سازي رودخانه راوند در اسلام آباد غرب، 1381

12

مدير پروژه و طراح مطالعات مراحل شناخت و اول ساماندهي و زيبا سازي رودخانه آبشار صحنه، 1381

13

همكاري در پروژه واسنجي آزمايشگاهي و تدوين راهنماي كاربردي مدلهاي آشفتگي، 1382- 1381

14

مدير پروژه و طراح مطالعات مرحله دوم ساماندهي رودخانه مرزي آستارا‌ چاي، 1382 

15

همكاري در پروژه مطالعات مرحله دوم طرح ساماندهي رودخانه قزل اوزن، 1382

16

همكاري در پروژه مطالعات مرحله اول ساماندهي رودخانه قره‌سو و سرشاخه‌هاي آن در استان گلستان 1382-1383

17

مدير پروژه مطالعات فرايند رسوبگذاري و رسوبزدايي مخازن سدها و ارايه مدل رياضي براي پيش‌بيني الگوي رسوبگذاري در آنها با مطالعه موردي مخزن سد سفيدرود

18

مدير پروژه و طراح پروژه حفاظت ساختمان خوداشتغالي آستانه در حاشيه رودخانه سفيدرود، 1383

19

مدير پروژه و طراح پروژه حفاظت پاياب سد تاريك واقع بر روي رودخانه سفيدرود، 1383

20

مدلسازي رياضي و فيزيكي جريان غليظ در مخازن سدها

21

همكاري و مشاوره در طرحهاي جمع‌آوري آبهاي سطحي تهران 1384-1388

22

پروژه شبكه جمع‌آوري آبهاي سطحي خيابان 17 شهريور تهران

23

طراحي كانالها و تآسيسات  هيدروليكي بزرگراه آبعلي (كانال سرخه حصار) تهران

24

طراحي تونل و دراپ-شفتهاي فرمانيه تهران

25

طراحي و مدلسازي هيدروليكي دراپهاي متوالي و حوضچه‌هاي ريزشي كانال سرخه‌حصار

26

عمليات ميداني مطالعات تهيه دستورالعمل كاربردي فلاشينگ مخزن سد دز بر اساس مدلسازي هيدروديناميك و انتقال رسوب

27

مدلسازي فيزيكي و رياضي پخش حرارت سيستم برداشت و تخليه آبگير دريايي پارس

28

همكاري در پروژه مطالعات شكست سد در حوضه‌هاي كارون، كرخه و دز، 1386-1387

29

مدلسازي هيدروليكي پايه‌هاي پل قطار شهري تبريز واقع در مسير رودخانه مهرانه رود