امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


مراجعه دانشجویی غیر حضوری اعضای هیات علمی

مراجعه دانشجویی غیرحضوری اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

لینک برقراری ارتباط

ساعت

روز

نام و نام خانوادگی

ردیف

http://vc.parsianfcp.ir/barg55/

15-17

یک شنبه

هادی زیانی

1

http://vc.parsianfcp.ir/barg11/

10-12

سه شنبه

نرگس صادق زاده

2

http://vc.parsianfcp.ir/ece1/

10-12

یک شنبه

روزبه رجبی

3

http://vc.parsianfcp.ir/barg5/

10-12

شنبه

سعید فاخته

4

http://vc.parsianfcp.ir/barg43/

15-17

یک شنبه

مهدی بکرانی

5

http://vc.parsianfcp.ir/barg30/

11-13

پنچ شنبه

سعید حسن زاده

6

http://vc.parsianfcp.ir/eng13/

13:30-15:30

پنچ شنبه

مجتبی حیدری

7

http://vc.parsianfcp.ir/barg12/

14-16

سه شنبه

جواد شریفی

8

http://vc.parsianfcp.ir/barg52/

17:30-19:30

چهارشنبه

محمدرضا فتح اللهی

9

http://vc.parsianfcp.ir/computer/

19-17

شنبه

مرتضی محجل

10

http://vc.parsianfcp.ir/electric/

10-8

چهارشنبه

سید محمد دهقان

11

http://vc.parsianfcp.ir/barg50/

10-12

سه شنبه

مجید آقایی

12

http://vc.parsianfcp.ir/computer20/

13:30-15:30

دوشنبه

عبدالرضا رسولی

13

http://vc.parsianfcp.ir/computer18/

17-19

چهارشنبه

محبوبه شمسی

14

http://vc.parsianfcp.ir/barg40/

10:30-12:30

چهارشنبه

احسان نجفی

15

http://vc.parsianfcp.ir/ece3/

17-19

پنچ شنبه

محمد مهدی تسخیری

16

http://vc.parsianfcp.ir/barg8/

14-16

دوشنبه

میثم یادگار

17

مراجعه دانشجویی غیرحضوری اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
ردیفنام استادروز و ساعت رفع اشکالآدرس لینک
1مهدی صاحبیدوشنبه ساعت 16 الی 18http://vc.parsianfcp.ir/eng25/
2مهدی محسنیشنبه ساعت 17 الی 19http://vc.parsianfcp.ir/eng99/
3جعفر قنبریچهارشنبه ساعت 10 الی 12http://vc.parsianfcp.ir/eng35/
4محمد فداییشنبه ساعت 15:30 الی 17http://vc.parsianfcp.ir/eng40/
5مصطفی طالبیسه شنبه ساعت 11:30 الی 13:30http://vc.parsianfcp.ir/eng64/
6جواد راستییکشنبه 14 الی 16http://vc.parsianfcp.ir/eng55/
مراجعه دانشجویی غیرحضوری اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران
ردیف
نام استاد
روز و ساعت رفع اشکال
آدرس لینک
1
بایرامعلی محمدنژاد
چهارشنبه ساعت 16:0018:00
http://vc.parsianfcp.ir/eng2/
2
عبدالرضا کریمی
یکشنبه ساعت 13:3015:30
http://vc.parsianfcp.ir/eng18/
3
روح‌اله بختیاری دوست
دوشنبه ساعت 10:0012:00
http://vc.parsianfcp.ir/eng1/
4
بیت اله بدرلو
یکشنبه ساعت 15:3017:30
http://vc.parsianfcp.ir/eng5/
5
مرتضی جیریایی شراهی
یکشنبه ساعت 15:3017:30
http://vc.parsianfcp.ir/eng31/
6
مسعود عامل سخی
دوشنبه ساعت 13:3015:30
http://vc.parsianfcp.ir/eng54/
7
علی عطارزاده
دوشنبه ساعت 8:0010:00
http://vc.parsianfcp.ir/eng84/
مراجعه دانشجویی غیرحضوری اعضای هیات علمی گروه مهندسی پلیمر
ردیفنام استادروز و ساعت رفع اشکالآدرس لینک
1جعفر خادم زاده يگانهچهارشنبه ساعت 13:30 الی 15:30http://vc.parsianfcp.ir/eng17/
2محسن نجفیسه شنبه ساعت 18 الی 20http://vc.parsianfcp.ir/eng45/
3علیرضا عزیزیشنبه ساعت 15 الی 17http://vc.parsianfcp.ir/eng48/
4محسن محمدیشنبه ساعت 14:30 الی 16:30http://vc.parsianfcp.ir/eng/   

مراجعه دانشجویی غیرحضوری اعضای هیات علمی دانشکده  علوم پایه

لینک برقراری ارتباط

ساعت

روز

نام و نام خانوادگی

ردیف

http://vc.parsianfcp.ir/fos37

12-10

چهارشنبه

محمدهادی مشکات

1

http://vc.parsianfcp.ir/fos

15-13

شنبه

مهدی سلیمانی

2

http://vc.parsianfcp.ir/fos3

20-18

یکشنبه

محبوبه قلندری

3

http://vc.parsianfcp.ir/fos13

15:30-13:30

شنبه

محمدحسین زارع

4

http://vc.parsianfcp.ir/fos18

19-17

سه شنبه

مهناز محمدی

5

http://vc.parsianfcp.ir/fos68

17:30-15:30

شنبه

لیلا لوایی

6

http://vc.parsianfcp.ir//fos20

16:30-14:30

یکشنبه

انوشه لطیفی

7

http://vc.parsianfcp.ir/fos89

12-10

سه شنبه

بهمن خسروی

8

http://vc.parsianfcp.ir/fos59

12-10

دوشنبه

بهناز فرنام

9

http://vc.parsianfcp.ir/eng81

12-10

یکشنبه

بهمن بابایار

10

http://vc.parsianfcp.ir/fos9

4-6

چهار شنبه

سیدمحمدعلی آل عمران نژاد

11

http://vc.parsianfcp.ir/fos87

1-3

پنج شنبه

مهرزاد قربانی

12

http://vc.parsianfcp.ir/fos56

20-18

سه شنبه

مجید محمدی

13

http://vc.parsianfcp.ir/fos53

21-19

چهارشنبه

هادی حیدری

14

http://vc.parsianfcp.ir/fos4

17-15

شنبه

مصطفی باغشیخی

15

http://vc.parsianfcp.ir/fos67

5-7

یکشنبه

حسین پورقاسمیان

16

منوی سریع