امروز : دوشنبه شانزدهم تیر 1399
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پایه

لیست اعضای هیئت علمی  دانشکده علوم پایه
ردیفنام ونام خانوادگیرشتهمرتبه علمیرزومهآخرین مدرک تحصیلیعکس
1مهدی سلیمانیفیزیکدانشیاررزومهدکترا
2انوشه لطیفی شاهاندشتیفیزیک نظریاستادیاررزومهدکترا
3سپهر اربابی بیدگلیفیزیکاستادیاررزومهدکترا
4محبوبه قلندریفیزیکاستادیاررزومهدکترا
5لیلا لوائی یانسفیزیکاستادیاررزومهدکترا 
6بهمن خسرویریاضیاستادیاررزومهدکترا
7بهمن بابایار رازلیقیریاضیاستادیاررزومهدکترا
8مهرزاد قربانیریاضیاستادیاررزومهدکترا
9سیدمحمدعلی آل عمرانی نژادریاضیاستادیاررزومهدکترا
10بهناز فرنامریاضیات کاربردیاستادیاررزومهدکترا
11حسین پورقاسمیانآموزش زبان انگلیسیاستادیاررزومهدکترا 
12محمدهادی مشکوه الساداتشیمیدانشیاررزومهدکترا
13خدیجه ربیعی فرادنبهشیمی آلیاستادیاررزومهدکترا
14محمد کریمیتربیت بدنی وعلوم ورزشیاستادیاررزومهدکترا
ثبت نام بازنشانی رمز ورود