امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Saeed Hasanzadeh

سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1400 ساعت 4:1 ب ظ - توسط : سعید حسن زاده


Published Journal Papers

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, and A. H. Isfahani, “Optimization of a contactless power transmission system for electric vehicles,” IEEE Transaction on Vehicular Technology, vol. 61, no. 8, pp. 3566-3573, Oct. 2012.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Design of a Wireless Power Transfer System for High Power Moving Applications,” Progress In Electromagnetics Research M, vol. 28, pp. 258-271, 2013.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Efficiency Analysis of Contactless Electrical Power Transmission Systems,” Elsevier Journal of Energy Conversion and Management, vol. 65, pp. 487-496, 2013.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Performance Analysis of Contactless Electrical Power Transfer for Maglev,” Journal of Magnetics, vol. 17, no. 2, pp. 115-123, June 2012.

 

 1. Hasanzadeh, S. Ranjbar, M. Rajabi-Sebdani, “A Proposed Structure For Enhancing The Electric System Availability In An Electric Vehicle,” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88 NR 5b/2012.

 

 1. Hasanzadeh, M. Yazdanian, M. Rajabi-Sebdani, “Investigation and Simulation Loss of Generator Excitation in Different Power Network Structures,” Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88 NR 7a/2012.

 

 1. Hasanzadeh, K. Niayesh, H. Mohseni, A. shayegani, “Multiple Re-ignitions in Vacuum Circuit Breaker and its Influence on other Components in Power Networks,” Journal of the College of Engineering, vol. 42, no. 7, pp. 831-840, Feb. 2009.

 

 1. Meyar-Naimi, S. Hasanzadeh, M. Sanaye-Pasand, “Discrimination of Arcing Faults on Overhead Transmission Lines for Single-Pole Auto-Reclosure”, European Transactions on Electrical Power, doi: 10.1002/etep.1677, 17 Aug. 2012.

 

 1. H. Isfahani, S. Vaez-Zadeh, S. Hasanzadeh “An educational toolbox for performance analysis of line-start permanent magnet motors,” Journal of Computer Applications in Engineering Education (Wiley-Blackwell), In press, Aug. 2011.

 

 1. Isfahani, A. H. S. Broujerdi, and S. Hasanzadeh, “Multi-Objective Design Optimization of a Large-Scale Direct-Drive Permanent Magnet Generator for Wind Energy Conversion Systems,” Frontiers in Energy, vol. 8, no. 2, pp. 182-119, June 2014.

 

 1. Abbasian, D. Noorzadeh, S. Hasanzadeh, V. Hanaeinejad, “A Systematic Approach for Optimal Design of SVC Controller to Reduce the Disturbances in Electric Arc Furnace using Generic Algorithm,” Journal of Applied Mechanics and Materials, Manufacturing Science and Technology VI, pp. 1073-1077, 2015.

 

 1. Hasanzadeh, and S. Vaez-Zadeh, “A Review of Contactless Electrical Power Transfer: Applications, Challenges and Future Trends,” Automatika‒Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications 56, no. 3 (2015).

 

 1. Hasanzadeh, H. Rezaee, E. Qiyassi, “Analysis and Optimization of Permanent Magnet Dimensions in Electrodynamic Suspension Systems,” Journal of Electrical Engineering & Technology 13, no. 1 (2018): 307-314.

 

 1. M. Salehi, S. M. Dehghan, and S. Hasanzadeh. “Interleaved-Input Series-Output Ultra-High Voltage Gain DC–DC Converter.” IEEE Transactions on Power Electronics34, no. 4 (2018): 3397-3406.

 

 1. Shojaeian, S. Hasanzadeh, and M Heydari. “High Efficient and High Step-Up Dual Switches Converter Based on Three Coupled Inductors.” International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization1, no. 2 (2018): 143-152.

 

 1. Khoramikia, S. M. Dehghan, and S. Hasanzadeh, “Droop Control Method based on Fuzzy Adaptive Virtual Resistance for DC Microgrids.” International Journal of Power Electronics, 2019.

 

 1. M. Salehi, S. Hasanzadeh, and S. M. Dehghan. “An Investigation to the Atmospheric Effects on Generating Harmonic Distortion in a Solar Farm.” Journal of Solar Energy Research4, no. 3 (2019): 200-208.

 

 1. Shirali, S. Hasanzadeh, and S. M. Dehghan. “FEM-Aided Analytical Model and Control of SSLFSM Thrust Force.” Scientific Journal of Computational Intelligence in Electrical Engineering 11, no. 2 (2020): 87-94.

 

Patent

 1. Implementation and Design of an Ultra Setup DC-DC Converter Based on Three Windings Coupled Inductor, 2017 (Iran Patent)

 

 

Published Conferences Papers

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Analysis of Contactless Power Transfer Systems for Maglev,” Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moscow, Russia, Aug. 19-23, 2012, pp. 191-194.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Resonance based contactless energy transmission systems,” IEEE sponsored Conf. PEDSTC, Tehran, Iran, Feb. 15-16, 2012, pp. 441- 447.

 

 1. Hasanzadeh, S. Vaez-Zadeh, “Enhancement of overall coupling coefficient and efficiency of contactless energy transmission systems,” IEEE sponsored Conf. PEDSTC, 2011, pp. 638 – 643.

 

 1. Rajabi-Sebdani, S. Hasanzadeh, “Study and analysis of Loss of Generator Excitation in Power System,” The 3rd National Electrical Engineering Conference, February 2012, Najafabad Branch of IAU (in Persian).

 

 1. Hasanzadeh, K. Niayesh, Y. Sheikhghomi, J. Pahlevani, “Application of Black-Box Modeling to Define of the Most Critical Short-Line Fault Condition”, 21st International Power System Conference, Tehran, Iran 13-15 Nov. 2006. (PSC2006).

 

 1. Hasanzadeh, K. Niayesh, H. Mohseni, “The Influence of a Vacuum Generator Circuit Breaker and Parameters of Switching Over voltages Generated during Load Shedding,” 21st International Power System Conference, Tehran, Iran 13-15 Nov. 2006. (PSC2006).

 

 1. Faiz, S. Hasanzadeh, “Minimum Capacitance Requirement for Starting a SEIG,” 14th International Symposium on Power Electronics, Ee 2007.

 

 1. Faiz, S. Hasanzadeh, “Determine Minimum Capacitance for Deriving a Self-Excited Induction Generator,” ICEE2006, Iran (in Persian)

 

 1. Rezaei, S. Hasanzadeh and M. Bathaei, “Using Levitation systems for launchers” to be appear in Proc. ICEE2013, Iran (in Persian)

 

 1. Abbasian, D. Noorzadeh, S. Hasanzadeh, V. Hanaeinejad, “A Systematic Approach for Optimal Design of SVC Controller to Reduce the Disturbances in Electric Arc Furnace using Generic Algorithm,” the 4th International Conference on Power and Energy Systems (ICPES 2014).

 

 1. Hasanzadeh, K. Nazerian, Katebi, “Analysis of Vacuum Circuit Breaker in Distribution Systems,” 20th Electric Power Distribution Conf., Zahedan, Iran, April 28-29, 2015. (in Persian)  

 

 1. Hasanzadeh, A. Askarian, “Linear Motion Contactless Power Supply-A Comparative Study on Topologies,” International Conference on Sustainable Mobility Applications, Renewables and Technology (SMART), Kuwait, Kuwait, 23-25 Nov. 2015.

 

 1. M. Salehi, S.M. Dehghan, S. Hasanzadeh, “Ultra Setup DC-DC Converter Based on Three Windings Coupled Inductor,” 7th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conf. (PEDSTC), Tehran, Iran, 16-18 Feb., 2016.

 

 1. M. Salehi, S. Hasanzadeh, M. Hosseini, S. M. Dehghan, “An Investigation to the Atmospheric Effects on Generating Harmonic Distortion in A Solar Farm,” 21th Electric Power Distribution Conf., Karaj, Iran, April 26-27, 2016.

 

 1. Madani, R. Dashti, S. Hasanzadeh, “Reliability Enhancement and Outage Reduction in Tehran Power Distribution Network,” 21th Electric Power Distribution Conf., Karaj, Iran, April 26-27, 2016. (in Persian)

 

 1. Hasanzadeh, H. Khoramikia, M. Zolghadr, “Feasibility Study of a Combined Heat and Power CHP Plant for QUT,” 31st International Power System Conf., Tehran, Iran, Oct. 24-16, 2016.

 

 1. Shojaeian, M. Heydari and S. Hasanzadeh, “Improved Interleaved High Step-Up Converter with High Efficiency for Renewable Energy Applications,” 8th Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conf. (PEDSTC), Mashhad, 2017, pp. 288-293.

 

 1. Hasanzadeh, Z. Ebrahimi, Z. Memarian, “Design and Implementation of a Smart Lighting System,” 2nd International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, Tehran, Iran, Feb. 16-17, 2017.

 

 1. Derakhshan, S. Hasanzadeh, “Impact of Electromagnetic Pulses (EMP) on Electrical Equipment,” 2nd International Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering, Tehran, Iran, Feb. 16-17, 2017.

 

 1. Kashi, S. Hasanzadeh, S. M. Dehghan, “Simulation and study of a DC-DC ultra-step-up converter for a transformerless photovoltaic system,” 22nd Electrical Power Distribution Conference, Semnan, Iran, April. 19 -20, 2017.

 

 1. Mehrara, S. Hasanzadeh, “Assessment of the Brake Energy Restoring in Subway Lines by Supercapacitors,” 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering, Tehran, Iran, May 15-16, 2017.

 

 1. Babaei, S. Hasanzadeh, “Improvement of Power Quality Using the Integrated Active Power Filter with an Energy Storage System,” 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering, Tehran, Iran, Jan. 16-17, 2017.

 

 1. Hasanzadeh, M. H. Sharifian, A. A. Shayegani Akmal, “The Impact of Environmental Issues on the Electric Field Distribution of Offshore Silicon Rubber Insulators,” 2nd national conference on interdisciplinary researches in computers, mechanics, electrical and mechatronics, Qazvin, Iran, 20 Sep. 2017

 

 1. Hasanzadeh, M. H. Sharifian, A. A. Shayegani Akmal, “The Evaluation on the Electric Field Caused by the Presence of Air Holes in the Coating of  Silicone Rubber Insulators,” 2nd national conference on interdisciplinary researches in computers, mechanics, electrical and mechatronics, Qazvin, Iran, 20 Sep. 2017

 

 1. Memarian, S. Hasanzadeh, “High-Order Resonant Converter Topology with Extremely Low-Coupling Transformers,” International conf. on fundamental research in electrical engineering, Tehran, Iran, July 21, 2017.

 

 1. Shojaeian, S. Hasanzadeh and M. Heydari, “Improvement of Distribution Network Disturbances by Controlling Multi-Level STATCOM Performance,”32st International Power System Conf., Tehran, Iran, Oct. 24-16, 2017.

 

 1. Khoramikia, S. M. Dehghan, S. Hasanzadeh, “A Fuzzy Based Voltage Control to Improve the Performance of The Voltage Drop Control in a DC Microgrid,” Smart Grid Conference (SGC2017).

 

 1. Zolfaghar, E. Najafi and S. Hasanzadeh, "A Modified Diode Clamped Inverter with Reduced Number of Switches," Power Electronics, Drives Systems and Technologies Conference (PEDSTC), Tehran, 2018, pp. 53-58,

 

 1. Shojaeian, M. Heydari, and S. Hasanzadeh, “DC-DC Ultra-setup Converter with High Voltage Gain and Efficiency in Photovoltaic Systems,”33st International Power System Conf., Tehran, Iran, Oct. 2018.
 2. M. Salehi, S. Hasanzadeh, and S. M. Dehghan, “Ultra setup DC-DC converter with one-cycle controller,” 5th Conference on Electrical and Computer Engineering Technology (ETECH), ICT Research Institute, Tehran, Iran, Oct. 2020.

 

 1. M. Salehi, S. Hasanzadeh, “Improvement of the system power quality by using a three-phase to two-phase matrix converter in the electric train power supply,” 5th Conference on Electrical and Computer Engineering Technology (ETECH), ICT Research Institute, Tehran, Iran, Oct. 2020.

 

 1. Khodamoradi, M. Heydari and S. Hasanzadeh, "Design of Robust H∞ Controller based on Nonlinear Observer for Sensorless PMSM using LMIs," 2021 7th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), 2021, pp. 1-6

 

 1. Mohsen Salehi, S. Hasanzadeh and H. Shojaeian, "A Dual Switch/Inductor Isolated High Voltage Gain Based on Voltage Lift," 2021 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), 2021, pp. 1-5.

 

 1. Shojaeian, S. Hasanzadeh and S. M. Salehi, "A Single Switch High Voltage Gain DC-DC Converter Based on Coupled Inductor and Switched-Capacitor for Renewable Energy Systems," 2021 12th Power Electronics, Drive Systems, and Technologies Conference (PEDSTC), 2021, pp. 1-6.