امروز : چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400
معرفی
چهارشنبه هجدهم دی 1392 ساعت 12:45 ق ظ - توسط : مرتضی جیریایی شراهی


Dr  Morteza JIRYAEI SHARAHI

  سوابق تحصیلی

 • فارغ التحصیل دکترای مهندسی عمران (ژئوتکنیک)، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (1387-1382)

موضوع پایان نامه: تحلیل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی

 • فارغ التحصیل كارشناسی ارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف (1382-1380)
 • فارغ التحصیل كارشناسی مهندسی عمران- عمران، دانشگاه صنعتی شریف (1379-1375)
 • فارغ التحصیل دوره متوسطه رشته ریاضی فیزیک دبیرستان استعدادهای درخشان – علامه حلی (1375-1371)

مقالات علمی
 • M. Jiryaei Sharahi, Kamalian M. and Gatmiri B. “Time domain 3D fundamental solutions for saturated poroelastic media with incompressible constituents”, Communications in Numerical Methods in Engineering, 24(9), pp 749-759, sep. 2008.
 
 •   Jiryaei Sharahi M., Kamalaian M.”Time domain traction and flux fundamental solutions for saturated poroelastic media with incompressible constituents”, International journal of Geomechanics, 2012, doi:  10.1061/ (ASCE) GM. 1943-5622. 0000248.

 

 • Jiryaei Sharahi M., Kamalian M., Jafari M. K., “Time convoluted dynamic kernels for 3D saturated poroelastic media with incompressible constituents”, Proc. of 9thInternational Conference on Boundary Element Techniques (BeTeq2008-Spain), 2008.

 

 •    Jiryaei Sharahi M., Kamalian M., “Dynamic analysis of 3D saturated poroelastic media with boundary element method”, Proc. of 12thInternational Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG-India,Goa), 2008.

 

 •    Jiryaei Sharahi M., Anisheh S. R., Tabarsa A. R., “Earthquake Response of Earth Dam considering dam-foundation interaction”, Proc. of 2nd International Conference of Long Term Behaviour of Dams (LTBD0), Austria, Graz, 2009.

 

 •   Jiryaei Sharahi M., Anisheh S. R., “Seismic analysis of Narmab earth dam (Iran) considering dam foundation interaction”, Proc. of 78th ICOLD annual meeting, Hanoi-Vietnam, 2010.

 

 • Jiryaei Sharahi M., “The effect of oil contamination on the shear strength, settlement and compressibility of the sand”, Proc. of International Geotechnical Conf. Geotechnical Challenges in Mega Cities (GeoMos2010), Moscow, Russia; Jun. 2010.

 

 • Jiryaei Sharahi M., “One dimensional wave propagation through saturated porous media with direct integration method”, Proc. of 13th International Conference of the International association for computer methods and advances in geomechanics (IACMAG2011), May 2011, Melbourne Australia.

 

 • Jiryaei Sharahi M., Performance of Piles in Liquefiable Soils using Numerical Analysis, Proc. of  3rd International Confernce on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ZM2012), Lefkosa-North Cyprus, 28-30 JUNE 2012.

 

 • M.H. Sadaghiani, M. Jiryaei Sharahi, “Study on The effect of the crude oil contamination on the geotechnical properties of the sand”, Proc. of First Iranian National Congress on Civil Engineering – Iran, Tehran; Sharif university of technology, 2004.

 

 •    Kamalian M., Gatmiri B. and Jiryaei Sharahi M., “Time domain 3D fundamental solutions for saturated porelastic media with incompressible constituents”, Proc. of the 7th International Conference on Boundary Element Techniques (BeTeq2006-Paris), 2006.

 

 • Kamalian M., Jiryaei Sharahi M., “Traction Transient Fundamental solutions for saturated poroelastic media with incompressible constituents”, Proc. of 4thInternational Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (4th ICEGE), june 25-28, 2007.

 

 • H. Khodadadi T., Jiryaei Sharahi M., “Effect of Topographic Site Conditions on Seismic Response of Dams – 2D Numerical Parametric Study on Trapezoidal Valley”, Proc. of 2nd International Conference of Long Term Behaviour of Dams (LTBD09-Austria,Graz), 2009.

 

 • Khodadadi T. A., Jiryaei Sharahi M., "Effect of Topographical Irregularities on Seismic Earthquake Response of Construction Site"; Proc. of 5th International Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engg. & Soil Dyn., San Diego, Ca, USA; May 2010.

 

 • Khodadadi T. H., Jiryaei Sharahi M., "Two Dimensional Surface Topography Considering in Earthquake Hazard Zonation"; Proc. of International Geotechnical Conf. Geotechnical Challenges in Mega Cities (GeoMos2010), Moscow, Russia; Jun. 2010.

 

 • Khodadadi T. H., Jiryaei Sharahi M., "Site Effects and Its Evaluation Techniques"; Proc. of National Conf. on Structure- Geotechnic- Earthquake, Babolsar, Iran; Dec. 2010.

 

 •   H. Khodadadi T., Jiryaei Sharahi M., “The necessity of Seismic microzonation for high seismic zone”, Proc. of national Conference of Seismic Rehabilitation of Structures, p.44-50, Sari, Iran, 2008.

 

 •   S R Anisheh, S M Anisheh, M. Jiryaei Sharahi. Application of Finite Difference Method and PSO Algorithm in Seismic Analysis of Narmab Earth Dam, International Journal of Computer Applications, 2012, v. 54 (1).

 

 

 • Nourani A., Jiryaei Sharahi M., Nirou, “sustainability considerations in the design of slope works”, Proc. of the First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010), Makassar, Indonesia, 2010.

عضویت ها و مقامها:

 • داور برگزیده نشریه انجمن مهندسین عمران آمریکا ASCE
 • سخنران برتر در همایش ملی مهندسی عمران شهرسازی و توسعه پایدار دانشگاه شهید بهشتی
 • reviewer نشریه انجمن مهندسین عمران آمریکا International Journal of Geomechanics (ASCE) و داوری بیش از 34 مقاله

 

سوابق پژوهشی

 • مجری پروژه پژوهشی تحلیل دینامیکی آبرفتهای اشباع تحت اثر مولفه قائم زلزله ، دانشگاه صنعتی قم 94
 • مجری پروژه پژوهشی"تحلیل دینامیکی سد خاکی گلستان با در نظر گرفتن اندرکنش پی بدنه سد" شرکت آب منطقه ای گلستان 1388
 • همکار پروژه پژوهشی داخلی"استخراج جوابهای اساسی دینامیکی محیطهای پوروالاستیک سه بعدی در فضای زمان با فرض تراکم ناپذیری ذرات سیال و جامد" پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (1386-1384)
 • همکار پروژه پژوهشی داخلی "تحلیل دینامیکی محیطهای متخلخل اشباع سه بعدی در فضای زمان با استفاده از روش اجزاء مرزی" پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله (1387-1386)

سوابق آموزشی

 • تدریس درس بهسازی خاک ground improvement، مقطع دکترای تخصصی
 • تدریس دروس مکانیک خاک پیشرفته - مهندسی پی پیشرفته – روشهای عددی در ژئوتکنیک مقطع کارشناسی ارشد خاک و پی
 • تدریس دروس مهندسی عمران (استاتیک، مقاومت مصالح، مهندسی پی و مکانیک خاک) در مقطع کارشناسی ، دانشگاه صنعتی قم

سوابق شغلی

 

1- واحد امور مهندسی شركت ملی گاز ایران  :

 1. فعالیتها در ارتباط با پروژه خط لوله پنجم گاز:  

                بررسی وتهیه گزارشهای زیر در ارتباط با مشخصات فنی طراحی، اجرا و بهره برداری: 

 • تهیه گزارش براساس مشخصات فنی پایه ”SPECIFICATION FOR EARTH WORKS” مطابق استانداردهایUBC1997, ASTM AASHTO,
 • تهیه گزارش براساس مشخصات فنی ” CIVIL AND STRUCTURAL DESIGN CRITERIA” مطابق استانداردهای ASCE , ANSI , ACI , ASTM , BSDIN , AWSD ,AFPA  , UBC1997 ,
 •  تهیه گزارش براساس مشخصات فنی پایه”  SPECIFICATION FOR CONCRETE WORKS  ”مطابق استانداردهای ACI , ASTM , BS
 • تهیه گزارش براساس مشخصات فنی پایه   ”SPECIFICATION FOR FABRICATION AND ERECTION  OF STEEL WORKS”
 • تهیه گزارش بر اساس مشخصات فنی ”SPECIFICATION FOR ANCHOR BOLTS”
 • تهیه گزارش براساس مشخصات فنی“CONCRETE  WEIGHT COATING OF PIPELINES"
 • تهیه گزارش بر اساس مشخصات فنی”56INCH ONSHORE PIPELINE CROSSING STUDY"
 1.  تهیه نقشه های فنی ( ایستگاههای لانچر رسیور، خط لوله و ساختمانهای مربوطه) خط لوله پنجم گاز مطابق با مشخصات فنی پروژه، استانداردهای شركت گاز،  دستورالعملهای فنی.
 2. انجام محاسبات جهت تهیه استاندارد عبور لوله های پلی اتیلن برای عبور از زیر رودخانه ها در مناطق شهری.

3-پروژه مطالعات خطرات لرزه ای خطوط لوله گاز، شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو، واحد نفت و گاز