امروز : سه شنبه بیست و هفتم مهر 1400
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Mahboubeh Ghalandari

RSS
معرفی
Mahboubeh Ghalandari
دوشنبه یکم دی 1393 ساعت 10:7 ق ظ - توسط : محبوبه قلندری


Personal Information
Mahboubeh Ghalandari
Email : ghalandari@qut.ac.ir & mahboubeh.ghalandari@gmail.com
Date of Birth : 1981/07/29

Educational Information

Degree

Institution

Field

Date

B.Sc:

Damghan university

physics

2003

M.Sc:

Mazandaran university

Atomic and molecular physics

2008

Ph.D:

Mazandaran university

Atomic and molecular physics

2012

Work Experience
Sep. 2011-Apr. 2012: Researcher at Extreme Light Group, Heriot Wattuniversity- UK- Optics in moving media

Publications

[1] F. Sohbatzadeh, S. Mirzanejhad and M. Ghalandari"Optical guiding in a plasma channel having top-hat refractiveindex radial profile”,Journal of  Plasma Physics 78, 39–45(2012).
________________________________________
[2] F. Sohbatzadeh, M. Rabbani and M. Ghalandari, "Numerical investigation of relativistic self-focusing of intense laser beam with LG01 mode in plasmas",  Optics Communications 285, 3191-3194 (2012).
________________________________________
[3] F. Sohbatzadeh, S. Mirzanejhad and M. Ghalandari,"The effect of performed plasma strings on the propagation of ultra-short laser pulse in air",Optik – International Journal for Light and Electron  Optics (2013).
_______________________________________
[4] AD. Faccio,E. Rubino, A. Lotti, A. Couairon, A. Dubietis,G. Tamoˇsauskas,4 M.Ghalandari,1 D. G. Papazoglou, and S. Tzortzakisو "Towards light-matter interaction at extreme intensities using high-angle Bessel beams"CM3K.4.pdf-CLEO Technical Digest © OSA (2012).
________________________________________
[5]Mehdi Solaimani, Leila Lavaei and Mahboubeh Ghalandari, “Intersubband optical properties of a two electron GaN/AlN constant total effective radius multi-shells quantum rings”, Superlattices and Microstructures 82 (2015) 1–10.
________________________________________
[6] Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari and Leila Lavaei, “Donor impurity effects on optical properties of
GaN/AlN constant total effective radius multishell
quantum dots”, Journal of the Optical Society of America B ,Vol. 33, No. 3 (2016 ).
________________________________________
[7] Mahboubeh Ghalandari and Mehdi Solaimani” Spatial soliton propagation through waveguides: rectangular and parabolic rectangular index profile”, Opt Quant Electron (2016) 48:514.
________________________________________
[8] Mahboubeh Ghalandari, “Moving media: Second harmonic generation investigation”, International Journal of Modern Physics B Vol. 30 (2016).
________________________________________
[9] S. Z. Seyed Shirazi, M. Solaimani, B. Farnam, M. Ghalandari, S. M. A. Aleomraninejad, “Spatial Soliton Propagation through a TriangularWaveguide: a Runge Kutta Study”, optik (2017).
________________________________________
[10] S.M.A. Aleomraninejad, M. Ghalandari,, B. Babayar Razlighi, L. Lavaei, “Variational method to spatial soliton propagation in a waveguide with periodic parabolic index profile”, Optik 142 (2017).
________________________________________
[11] M. Solaimani, B. Farnam, M. Ghalandari, S. Z. Seyed Shirazi, “Wave localization in two dimensional parabolic periodic refractive index profiles: a 4th order Runge–Kutta study”, Opt Quant Electron (2018).
________________________________________
[12] Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari, Leila Lavaei, “Competition of parabolic and periodic sinusoidal potential in the propagation of a soliton”, Optik 155 (2018).
________________________________________
[13] Mahboubeh Ghalandari, Amin Ghadi, Mehdi Solaimani, Saeed Mirzanejhad, Saturation and refractive index geometry effects on localization of a spatial soliton in a waveguide with parabolic rectangular index profile”, Journal of Electronic Materials, (2019).

________________________________________
[14] Mahboubeh Ghalandari,  M. Solaimani*, "Wave transport in fractional Schrodinger equations", Optical and Quantum Electronics, (2019) 51:303.


[15] Mehdi Solaimani, Mahboubeh Ghalandari, Alireza Aghajamali, "Band gap engineering in constant total length nonmagnetized
plasma-dielectric multilayers", optik 207 (2020) 164476.

[16]Mahboubeh Ghalandari,  M. Solaimani*, " Fractional Young Double-slit Numerical Experiment with Gaussian Wavepackets", Scientific Reports (2020) 10:19458.

[17] Bahman Babayar razlighi, Mahboubeh Ghalandari*, "Product-Gauss integration method in the numerical investigation of relativistic self-foccusing critical power of intense laser beams with LG10 and LG20 modes in plasma" , Phys. Scr. 96 (2021) 015501.

[18] M. Solaimani, M. Ghalandari, and Malihe Nejati, " Optical filters based on fixed length Thue–Morse plasma-dielectric photonic band multilayers: Comparing two, three, and four materials systems", AIP Advances 11, 025309 (2021).
Seminars-Conferences

[1]فرشاد صحبت زاده، سعید میرزانژاد و محبوبه قلندری، "مدلسازی تشکیل پلاسمای حلقه ای توسط پالس فوق کوتاه لیزر با مد لاگر  LG01در هوا "، کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ماه 1388
________________________________________
[2]فرشاد صحبت زاده و محبوبه قلندری، "اثر غیر¬خطی کر در هدایت سازگار پالس لیزر گوسی از کانال پلاسما با ضریب شکست flat-top"،  کنفرانس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، بهمن¬ ماه 1388
________________________________________
[3] فرشاد صحبت زاده و محبوبه قلندری، " انتشار پیاپی پالس¬های لیزر لاگر با مد LG01 در هوا و بررسی اثر پلاسمای پالس اول بر انتشار پالس دوم"، کنفرانس فیزیک ایران، شهریور ماه 1389
________________________________________
[4]فرشاد صحبت زاده، حسین آکو، سعید میرزانژاد و محبوبه قلندری، "  تحول زمانی و فضایی پلاسمای تولید شده توسط تپ لیزر فمتو¬ثانیه در هوا"، دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران، اردیبهشت ماه 1390.
________________________________________
[5] محبوبه قلندری، " خودکانونی نسبیتی باریکه¬ی لیزر پر شدت با مد LG10 در پلاسما"، بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه یزد، 6 تا 8 بهمن ماه 94.
________________________________________
[6] محبوبه قلندری و فرشاد صحبت زاده، " بررسی عددی انتشار پالس لیزر فمتو ثانیه در هوا"، کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی قم، 13 آبان ماه 1395.
________________________________________
[7] بهمن بابایار رازلیقی، محبوبه قلندری و شادی رومیانی کار، " بررسی عددی هدایت اپتیکی تپ لیرز گاوسی از درون کانال پالسمای شلجمی: روش برونیابی"، ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 27 و 28 تیرماه 1397.

______________________________________

[8] مهدی سلیمانی و محبوبه قلندری، "انتشار امواج سالیتونی در موجبرهای شبه گاوسی چند لایه ای"، چهارمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران، 17 بهمن ماه 1398.

[9] مهدی سلیمانی، محبوبه قلندری، داود حاجی تقی طهرانی، "روش وردشی براي سالیتونهاي فضایی در معادله شرودینگر کسری غیرخطی با پتانسیل شلجمی"، پنجمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، 8 تا 10 دی ماه 1399.

[10] محبوبه قلندری، داود حاجی تقی طهرانی، مهدی سلیمانی، "ساختار نواري چاه هاي پتانسیل چندگانه با کمک معادله شرودینگر غیروابسته به زمان کسري"، پنجمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، 8 تا 10 دی ماه 1399.

[11] مهدی سلیمانی، محبوبه قلندری، " بسته ­های موج در معادله­ ی شرودینگر کسری غیر­خطی با پتانسیل مستطیلی"، پانزدهمین کنفرانس ماده چگال، 8 و 9 بهمن 1399.
 
[12] محبوبه قلندری، مهدی سلیمانی، علیرضا آقا جمالی، " انتشار موج در بلورهای فوتونی یک بعدی پلاسمایی با طول کل ثابت: مطالعه­ ی تغییرات گاف فرکانسی"، پانزدهمین کنفرانس ماده چگال، 8 و 9 بهمن 1399.
[13] داود حاجی تقی طهرانی، مهدی سلیمانی، محبوبه قلندری، "بررسی اثر اشباع بر روي رفتار سالیتو ن ها با استفاده از حل وردشی معادله شرودینگر کسر ي"،

بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوري فوتونیک ایران، 7 تا 9 بهمن ماه 1399.

[14] محبوبه قلندری، ملیحه نجاتی، مهدی سلیمانی،" بررسی گافهای فرکانسی بلورهای فوتونی پلاسمایی یک بعدی تئو-مورس"،  بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک وفوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوري فوتونیک ایران، 7 تا 9 بهمن ماه 1399.

Teaching

Lasers

Plasma 1, 2

Principles of Plasma Diagnostics

Plasma applications

Electromagnetism 1, 2

Quantum Mechanics 1, 2

Classical Mechanics 1, 2


________________________________________


Interest

Soliton propagation in waveguides
________________________________________
Plasma photonic crystals
________________________________________
Anderson localization
________________________________________
Optics in moving media
________________________________________
High harmonic generation
________________________________________
Laser – plasma interaction
________________________________________
Femtosecond laser phenomena
________________________________________
Long range propagation of laser pulse
________________________________________

 

________________________________________%MCEPASTEBIN%