امروز : جمعه هشتم مرداد 1400
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Ghorbanali Mohammadi

جمعه دوم اسفند 1392 ساعت 7:30 ب ظ - توسط : قربانعلی محمدی


  1. Ghorbanali Mohammadi. (2009). "Operations Research" Azad university press.
  2. Ghorbanali Mohammadi. (2009) "Meta Heuristics Algorithms", Jahad Daneshgaee Kerman.
  3. Ghorbanali Mohammadi. (2008) "Operations Research for Graduate Exam”. Vadiat press.