امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Ghorbanali Mohammadi

RSS
Introduction
یکشنبه چهارم اسفند 1392 ساعت 12:39 ق ظ - توسط : قربانعلی محمدی


Dr Ghorbanali Mohammadi

 Personal Info        

Associate Professor.

Industrial Engineering Department

College of Engineering

Qom University of Technology

Qom, Iran

P. O .Box 37195-1519

Tel. +98-9131987710

E. Mail: Mohammadi.g@qut.ac.ir or ghorbanalim@yahoo.co.uk

 Education                

Ph.D. Industrial Engineering

Department of Systems Engineering, Brunel University, Uxbridge, Middlesex, United   Kingdom

Dissertation “Sequencing for Mixed-Model Manufacturing”

M. S. Master of Science Industrial Technology

East Tennessee State University, Johnson city, Tennessee USA

Thesis “Investigation of Hearing Conservation programs in Metal Fabrication Industries in Tennessee”      

B. S. Industrial Technology

Central State University, Edmond, Oklahoma, USA

Work Experience  

2013 - Present

Qom University of Technology, Industrial Engineering Department

Dean, College of Engineering, Iran

1990-2013      

Shahid Bahonar University of Kerman, College of Engineering, Industrial Engineering Department, Iran.

2000-2003      

Brunel University, Uxbridge, Middlesex UB8 3PH, UK

1987-1990    

East Tennessee state university, Division of Developmental Studies, Johnson City, TN. USA

1980-1987      

Director, Ministry of industries

 1978-1980        

Machine Shop Assistance, Central State University, Edmond, Oklahoma,  USA

Professional Societies

IIE, Institute of Industrial Engineering, USA

International Association of Engineers (IAENG)

Undergraduate Lectures

Operation Research

Human Factors Engineering (Ergonomics)

Time and motion study

Industrial safety

Project Management

Production planning

Maintenance

Plant layout

Graduate Lectures

Industrial system Design

Advance Human factor Engineering

Advance Operation Research

Scheduling theory

Ph. D.Lectures     

Project Management

Journal Publications

 1. Ghorbanali Mohammadi, (2014).”Occupational Noise Pollution and Hearing Protection in Selected Industries” Iranian Journal of Health, Safety and Environment, Vol.1 (1) pp.30—35.
 2. Ghorbanali Mohammadi, (2013).” Road Crash Injuries and Fatalities in Isfahan, Iran from March 2006 to March 2009” International Journal of Injury Control and Safety Promotion. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17457300.2013.833946.
 3. Ghorbanali Mohammadi, (2013). “Musculoskeletal complaints among high school teachers” Journal of Musculoskeletal Research, Vol.16 (2) pp.135010-135010-10.
 4. L. Izadi, G.Mohammadi, (2013). “Group decision making process for contractor selection based on SWOT in fuzzy environment” International Journal of Computer and Information Technology, Vol.2(1)pp. 142-151.
 5. Ghorbanali Mohammadi, Vahid Majazi Dalfard (2012). “Two meta-heuristic algorithms for solving multi-objective flexible job-shop scheduling with parallel machine and maintenance”, Computers and mathematic with applications, Vol.64 (6) pp.2111-2117.
 6. Ghorbanali Mohammadi (2012). “ Risk factors for the prevalence of the upper limb and neck work- related musculoskeletal disorder among poultry slaughter workers”, Journal of Musculoskeletal Research, Vol. 15.No.1. pp.1250005.1250058.
 7. Ghorbanali Mohammadi, Ali Karampour haghhi, Farshid Samaei (2012) “A multi- objective optimization model integrating flexible process planning and scheduling based on hybrid multi-objective simulated annealing” International Journal of Production Research, Vol. 50(18), pp.5063-5076.
 8. Ghorbanali Mohammadi, Vahid Majazi Dalfard, Sajjad Najafi,(2011). “Hybrid genetic algorithm for network locating problem by considering multi-purpose trip stochastic state, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 4, No.pp.1109-112.
 9. Ghorbanali Mohammadi (2011) “Multi- objective Simulated Annealing Algorithm for Scheduling Just-in-time assembly lines”, World Applied Sciences Journal, 13(8), pp. 1916-1926.
 10. Ghorbanali Mohammadi, Vahid Majazi Dalfard, Arash Taklif (2011). “Determination of Lot Sizing in supply chain and determination of supplier Based on Simulated Annealing Algorithm Approach”, Australian Journal of Basic and applied Science, 5(9), pp.210-226.
 11. Ghorbanali Mohammadi (2011)."Prevalence of seat belt and mobile phone use and road accidents injuries amongst college students in Kerman, Iran", Chinese Journal of traumatology. 14(3), pp.165-169..
 12. Ghorbanali Mohammadi (2011). "Single machine common flow allowance scheduling with a fuzzy rate-modifying activity”. Indian Journal of Science and Technology. Vol.4, No.7, pp.726-730.
 13. Ghorbanali Mohammadi (2011). “Using Genetic Algorithms to solve Industrial Time-cost-trade off problem”. Indian Journal of Science and Technology. Vol.4, No. 10 pp.1273-1278.
 14. Ghorbanali Mohammadi (2010). “Pattern of deaths and injuries in road crashes in three main entrance roads in Kerman, Iran", International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 1-4.
 15. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Variation of road traffic crashes among drivers and passengers", International journal of Crashworthiness.Vol.14, No.5, pp.419-423.
 16. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Road traffic fatalities among pedestrians, bicyclists and motor vehicles occupants in Sirjan, Kerman, Iran", Chinese Journal of Traumatology. Vol. 12, No. 4, pp. 200-202.
 17. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Evaluation of occupational noise pollution and attitudes of exposed workers in two metal industries", Chinese Journal of Acoustics, Vol. 28, No.4.
 18. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Mobile phone and seat belt usage and its impact on road accident fatalities and injuries in southeast Iran", International journal of Crashworthiness. Vol. 14, No. 4, pp. 309-314.
 19. Ghorbanali Mohammadi (2009). "The influence of Age, Seat belt, time of Day, and Types of Vehicles on Road Accidents in Kerman, Iran", Traffic Injury Prevention, Vo. 10, pp. 191-193.
 20. Ghorbanali Mohammadi (2009). "An Investigation of Community Response to Urban Traffic Noise", Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vo. 19, No. 4, pp. 377-382.
 21. Ghorbanali Mohammadi (2009). "The Pattern of Fatalities by age, seat belt usage and time of the day on road accidents", International Journal of Injury Control and Safety Promotion. Vol. 19, No. 4, pp.377-382.
 22. Ghorbanali Mohammadi. (2008)."Hearing conservation programs in selected metal fabrication industries", Applied Acoustics. Vol.69, pp.287-292.
 23. G. Mohammadi and M. Ozbayrak. (2006)." Scheduling mixed-model final assembly lines in JIT manufacturing", International Journal of Computer Integrated Manufacturing"Vol.19, No.4,   pp.377-382.
Published Proceedings

1.Ghorbanali Mohammadi,(2010). Musculoskeletal Disorders among Iranian Mechanical Workers, First Southeast Asian 
   Network of Ergonomics (SEANES 2010) Conference, December 2010. Cebu City Philippines
2.Ghorbanali Mohammadi, (2010). Musculoskeletal Disorders Among Bank office Employees in Kerman, Iran, The
    International Conference on Industrial Engineering and Business Management 201(ICIEBM2010), Yogyakarta,
    Indonesia.
3.Ghorbanali Mohammadi, (2010). Musculoskeletal Symptoms Among Workers In Rubber Industry, Institute of
   Ergonomics & Human Factors, Annual Conference 12-14 April, Stoke Rochford, UK.
4.Ghorbanali Mohammadi, (2010). Musculoskeletal Problems in Iranian Poultry slaughters Sectors, World Congress on
   Engineering (WCE 2010), London.
5.Ghorbanali Mohammadi, (2009). Simulated Annealing for Scheduling Just-in-time Assembly Lines, International on
   Technology and Business Management (ICTBM), March 29-April 1, Al Ghurair University, Dubai.
6.Ghorbanali Mohammadi. (2008)."Noise Exposure and Hearing protection in selected industries", 37th International
    Congress and Exposition on Noise Control Engineering, China.
7.Ghorbanali Mohammadi. (2007). "Minimizing utility time in closed station Mixed- Model Assembly lines". 18th Annual
   Conference on the production and operations Management society (POM), USA.
8.Ghorbanali Mohammadi. (2007). "Industrial noise and its physiological effects on Human", The safety 2007
   Professional Development Conference, American Society of Safety Engineers, USA.     
9.Ghorbanali Mohammadi. (2007)." A Branch & Band Algorithm to Evaluate the Performance Of open & close station in
   Mixed-Model Assembly lines", The 10th Meeting of the INFORMS, USA.
10.Ghorbanali Mohammadi. (2007)." Minimizing products Rates variations in JIT Mixed Model Manufacturing", The 2007
     International Conference of Manufacturing Engineering, London.
11. Ghorbanali Mohammadi. (2007). ”Using Genetic Algorithms to solve industrial time-cost-trade off problems" The
      2007 International Conference of Applied and Engineering Mathematics", London.
12. Ghorbanali Mohammadi. (2007). “Industrial noise and its Physiological & Psychological Effects on Humans",
      Australian Organization for Quality & Asia Pacific Quality Organization, Sydney-Australia.
13. Ghorbanali Mohammadi. (2007). “Minimizing Utility time in Mixed-Model Assembly lines", The 6th International
      Conference on Intelligent Processing and Manufacturing, Italy.
14. Ghorbanali Mohammadi. (2007)."Using Genetic Algorithms to Optimize Maintenance Time-cost-trade-off problems",
      INFORMS International, Puerto-Rico.
15. Ghorbanali Mohammadi. (2006). "Genetic Algorithms for Sequencing problems in Mixed model Assembly lines"
      Third Aims International Conference on Management, India.
16.  Ghorbanali Mohammadi. (2006)." Simulated Annealing schemes for Mixed Model JI production lines", INFORM
      International, USA.

Books.    
1.Ghorbanali Mohammadi. (2009). "Operations Research" Azad university press
2.Ghorbanali Mohammadi. (2009) "Meta Heuristics Algorithms", Jahad Daneshgaee Kerman
3.Ghorbanali Mohammadi. (2008) "Operations Research for Graduate Exam”. Vadiat press

Papers under Review

1.Ghorbanali Mohammadi. Minimizing Products Rates Variation in Just-in-Time Mixed-Model Manufacturing.
2.Ghorbanali Mohammadi. "Multi-objective flow shop production scheduling via Robust Genetic Algorithms Optimization
    Techniques".

Journals Refereed         

1.European Journal of Operational Research
2.International Journal of Production Economics
3.Swarm and Evolutionary computation
4.Journal of Loss Prevention in the Process Industries
5.Journal of Engineering and Technology Research
6.Engineering Optimization
7.European Transport Research Review
8.International Journal of Injury Control and Safety Promotion.
9.Production & Manufacturing Research
10.International Journal of Computer Integrated Manufacturing.
11.Journal of Industrial Management
12.International Journal of Environmental Health Research.
13.International Journal of Management Science and Engineering
14.New Media & Society
Conferences Refereed

1. International Conference MEI, USA
2. 10th International Industrial Engineering Conference
3. 9th International Industrial Engineering Conference
4. The first National Conference of police, Quality Management and Organizational Excellence


 

معرفی
یکشنبه چهارم اسفند 1392 ساعت 12:4 ق ظ - توسط : قربانعلی محمدی


Dr Ghorbanali Mohammadi

 Personal Info        

Associate Professor.

Industrial Engineering Department

College of Engineering

Qom University of Technology

Qom, Iran

P. O .Box 37195-1519

Tel. +98-9131987710

E. Mail: Gmohammadi@qut.ac.ir or ghorbanalim@yahoo.co.uk

 Education                

Ph.D. Industrial Engineering

Department of Systems Engineering, Brunel University, Uxbridge, Middlesex, United   Kingdom

Dissertation “Sequencing for Mixed-Model Manufacturing”

M. S. Master of Science Industrial Technology

East Tennessee State University, Johnson city, Tennessee USA

Thesis “Investigation of Hearing Conservation programs in Metal Fabrication Industries in Tennessee”      

B. S. Industrial Technology

Central State University, Edmond, Oklahoma, USA

Work Experience  

2013 - Present

Qom University of Technology, Industrial Engineering Department

Dean, College of Engineering, Iran

1990-2013      

Shahid Bahonar University of Kerman, College of Engineering, Industrial Engineering Department, Iran.

2000-2003      

Brunel University, Uxbridge, Middlesex UB8 3PH, UK

1987-1990    

East Tennessee state university, Division of Developmental Studies, Johnson City, TN. USA

1980-1987      

Director, Ministry of industries

 1978-1980        

Machine Shop Assistance, Central State University, Edmond, Oklahoma,                                           USA

Professional Societies

IIE, Institute of Industrial Engineering, USA

International Association of Engineers (IAENG)

Undergraduate Lectures

Operation Research

Human Factors Engineering (Ergonomics)

Time and motion study

Industrial safety

Project Management

Production planning

Maintenance

Plant layout

Graduate Lectures

Industrial system Design

Advance Human factor Engineering

Advance Operation Research

Scheduling theory

Ph. D.Lectures     

Project Management

Journal Publications

 1. Ghorbanali Mohammadi, (2014).”Occupational Noise Pollution and Hearing Protection in Selected Industries” Iranian Journal of Health, Safety and Environment, Vol.1 (1) pp.30—35.
 2. Ghorbanali Mohammadi, (2013).” Road Crash Injuries and Fatalities in Isfahan, Iran from March 2006 to March 2009” International Journal of Injury Control and Safety Promotion. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17457300.2013.833946.
 3. Ghorbanali Mohammadi, (2013). “Musculoskeletal complaints among high school teachers” Journal of Musculoskeletal Research, Vol.16 (2) pp.135010-135010-10.
 4. L. Izadi, G.Mohammadi, (2013). “Group decision making process for contractor selection based on SWOT in fuzzy environment” International Journal of Computer and Information Technology, Vol.2(1)pp. 142-151.
 5. Ghorbanali Mohammadi, Vahid Majazi Dalfard (2012). “Two meta-heuristic algorithms for solving multi-objective flexible job-shop scheduling with parallel machine and maintenance”, Computers and mathematic with applications, Vol.64 (6) pp.2111-2117.
 6. Ghorbanali Mohammadi (2012). “ Risk factors for the prevalence of the upper limb and neck work- related musculoskeletal disorder among poultry slaughter workers”, Journal of Musculoskeletal Research, Vol. 15.No.1. pp.1250005.1250058.
 7. Ghorbanali Mohammadi, Ali Karampour haghhi, Farshid Samaei (2012) “A multi- objective optimization model integrating flexible process planning and scheduling based on hybrid multi-objective simulated annealing” International Journal of Production Research, Vol. 50(18), pp.5063-5076.
 8. Ghorbanali Mohammadi, Vahid Majazi Dalfard, Sajjad Najafi,(2011). “Hybrid genetic algorithm for network locating problem by considering multi-purpose trip stochastic state, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 4, No.pp.1109-112.
 9. Ghorbanali Mohammadi (2011) “Multi- objective Simulated Annealing Algorithm for Scheduling Just-in-time assembly lines”, World Applied Sciences Journal, 13(8), pp. 1916-1926.
 10. Ghorbanali Mohammadi, Vahid Majazi Dalfard, Arash Taklif (2011). “Determination of Lot Sizing in supply chain and determination of supplier Based on Simulated Annealing Algorithm Approach”, Australian Journal of Basic and applied Science, 5(9), pp.210-226.
 11. Ghorbanali Mohammadi (2011)."Prevalence of seat belt and mobile phone use and road accidents injuries amongst college students in Kerman, Iran", Chinese Journal of traumatology. 14(3), pp.165-169..
 12. Ghorbanali Mohammadi (2011). "Single machine common flow allowance scheduling with a fuzzy rate-modifying activity”. Indian Journal of Science and Technology. Vol.4, No.7, pp.726-730.
 13. Ghorbanali Mohammadi (2011). “Using Genetic Algorithms to solve Industrial Time-cost-trade off problem”. Indian Journal of Science and Technology. Vol.4, No. 10 pp.1273-1278.
 14. Ghorbanali Mohammadi (2010). “Pattern of deaths and injuries in road crashes in three main entrance roads in Kerman, Iran", International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 1-4.
 15. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Variation of road traffic crashes among drivers and passengers", International journal of Crashworthiness.Vol.14, No.5, pp.419-423.
 16. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Road traffic fatalities among pedestrians, bicyclists and motor vehicles occupants in Sirjan, Kerman, Iran", Chinese Journal of Traumatology. Vol. 12, No. 4, pp. 200-202.
 17. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Evaluation of occupational noise pollution and attitudes of exposed workers in two metal industries", Chinese Journal of Acoustics, Vol. 28, No.4.
 18. Ghorbanali Mohammadi (2009). "Mobile phone and seat belt usage and its impact on road accident fatalities and injuries in southeast Iran", International journal of Crashworthiness. Vol. 14, No. 4, pp. 309-314.
 19. Ghorbanali Mohammadi (2009). "The influence of Age, Seat belt, time of Day, and Types of Vehicles on Road Accidents in Kerman, Iran", Traffic Injury Prevention, Vo. 10, pp. 191-193.
 20. Ghorbanali Mohammadi (2009). "An Investigation of Community Response to Urban Traffic Noise", Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vo. 19, No. 4, pp. 377-382.
 21. Ghorbanali Mohammadi (2009). "The Pattern of Fatalities by age, seat belt usage and time of the day on road accidents", International Journal of Injury Control and Safety Promotion. Vol. 19, No. 4, pp.377-382.
 22. Ghorbanali Mohammadi. (2008)."Hearing conservation programs in selected metal fabrication industries", Applied Acoustics. Vol.69, pp.287-292.
 23. G. Mohammadi and M. Ozbayrak. (2006)." Scheduling mixed-model final assembly lines in JIT manufacturing", International Journal of Computer Integrated Manufacturing"Vol.19, No.4,   pp.377-382
 24. Ghorbanali Mohammadi. (2009). "Operations Research" Azad university press.
 25. Ghorbanali Mohammadi. (2009) "Meta Heuristics Algorithms", Jahad Daneshgaee Kerman.
 26. Ghorbanali Mohammadi. (2008) "Operations Research for Graduate Exam”. Vadiat press.
 27. Ghorbanali Mohammadi. Minimizing Products Rates Variation in Just-in-Time Mixed-Model Manufacturing.
 28. Ghorbanali Mohammadi. "Multi-objective flow shop production scheduling via Robust Genetic Algorithms Optimization Techniques",
 29. Ghorbanali Mohammadi,(2010). Musculoskeletal Disorders among Iranian Mechanical Workers, First Southeast Asian Network of Ergonomics (SEANES 2010) Conference, December 2010. Cebu City Philippines
 30. Ghorbanali Mohammadi, (2010). Musculoskeletal Disorders Among Bank office Employees in Kerman, Iran, The International Conference on Industrial Engineering and Business Management 201(ICIEBM2010), Yogyakarta, Indonesia.
 31. Ghorbanali Mohammadi, (2010). Musculoskeletal Symptoms Among Workers In Rubber Industry, Institute of Ergonomics & Human Factors, Annual Conference 12-14 April, Stoke Rochford, UK.
 32. Ghorbanali Mohammadi, (2010). Musculoskeletal Problems in Iranian Poultry slaughters Sectors, World Congress on Engineering (WCE 2010), London.
 33. Ghorbanali Mohammadi, (2009). Simulated Annealing for Scheduling Just-in-time Assembly Lines, International on Technology and Business Management (ICTBM), March 29-April 1, Al Ghurair University, Dubai.
 34. Ghorbanali Mohammadi. (2008)."Noise Exposure and Hearing protection in selected industries", 37th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering, China.
 35. Ghorbanali Mohammadi. (2007). "Minimizing utility time in closed station Mixed- Model Assembly lines". 18th Annual Conference on the production and operations Management society (POM), USA.
 36. Ghorbanali Mohammadi. (2007). "Industrial noise and its physiological effects on Human", The safety 2007 Professional Development Conference, American Society of Safety Engineers, USA.      
 37. Ghorbanali Mohammadi. (2007)." A Branch & Band Algorithm to Evaluate the Performance Of open & close station in Mixed-Model Assembly lines", The 10th Meeting of the INFORMS, USA.
 38. Ghorbanali Mohammadi. (2007)." Minimizing products Rates variations in JIT Mixed Model Manufacturing", The 2007 International Conference of Manufacturing Engineering, London.
 39. Ghorbanali Mohammadi. (2007). ”Using Genetic Algorithms to solve industrial time-cost-trade off problems" The 2007 International Conference of Applied and Engineering Mathematics", London.
 40. Ghorbanali Mohammadi. (2007). “Industrial noise and its Physiological & Psychological Effects on Humans", Australian Organization for Quality & Asia Pacific Quality Organization, Sydney-Australia.
 41. Ghorbanali Mohammadi. (2007). “Minimizing Utility time in Mixed-Model Assembly lines", The 6th International Conference on Intelligent Processing and Manufacturing, Italy.

Books.    
1.Ghorbanali Mohammadi. (2009). "Operations Research" Azad university press
2.Ghorbanali Mohammadi. (2009) "Meta Heuristics Algorithms", Jahad Daneshgaee Kerman
3.Ghorbanali Mohammadi. (2008) "Operations Research for Graduate Exam”. Vadiat press

Papers under Review

Published Proceedings

14. Ghorbanali Mohammadi. (2007)."Using Genetic Algorithms to Optimize Maintenance Time-cost-trade-off problems", INFORMS International, Puerto-Rico.

15. Ghorbanali Mohammadi. (2006). "Genetic Algorithms for Sequencing problems in Mixed model Assembly lines" Third Aims International Conference on Management, India.

16   Ghorbanali Mohammadi. (2006)." Simulated Annealing schemes for Mixed Model JI production lines", INFORM International, USA.

Journals Refereed         

 1. European Journal of Operational Research
 2. International Journal of Production Economics
 3. Swarm and Evolutionary computation
 4. Journal of Loss Prevention in the Process Industries
 5. Journal of Engineering and Technology Research
 6. Engineering Optimization
 7. European Transport Research Review
 8.  International Journal of Injury Control and Safety Promotion.
 9.  Production & Manufacturing Research
 10. International Journal of Computer Integrated Manufacturing.
 11. Journal of Industrial Management
 12. International Journal of Environmental Health Research.
 13. International Journal of Management Science and Engineering

  Management

14. International Conference MEI, USA

15. New Media & Society

16. 10th International Industrial Engineering Conference

17. 9th International Industrial Engineering Conference

 

شنبه سوم اسفند 1392 ساعت 10:54 ق ظ - توسط : قربانعلی محمدی


سرپرست دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم

عضو کمیته تخصصی بهبود و اصلاح فرآیند های استان قم

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

دبیر کمیته برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

دبیر کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

عضو کمیته تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

مدیر کل آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر کل امور اداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرپرست آموزش دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سرپرست بخش سفارشات خارجی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

جمعه دوم اسفند 1392 ساعت 7:30 ب ظ - توسط : قربانعلی محمدی


 1. Ghorbanali Mohammadi. (2009). "Operations Research" Azad university press.
 2. Ghorbanali Mohammadi. (2009) "Meta Heuristics Algorithms", Jahad Daneshgaee Kerman.
 3. Ghorbanali Mohammadi. (2008) "Operations Research for Graduate Exam”. Vadiat press.
جمعه دوم اسفند 1392 ساعت 7:28 ب ظ - توسط : قربانعلی محمدی


1- Planning and Scheduling

2- Optimization

3- Meta Huristic Algorithms, Genetic, Simulateed Annealing, Ant colony and Tabu search Algorithms

4- Human factors Engineering (Ergonomics)

5- Industrial Safety