امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Ghorbanali Mohammadi

شنبه سوم اسفند 1392 ساعت 10:54 ق ظ - توسط : قربانعلی محمدی


سرپرست دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم

سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم

عضو کمیته تخصصی بهبود و اصلاح فرآیند های استان قم

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

دبیر کمیته برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

دبیر کمیته نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

عضو کمیته تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

مدیر کل آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مدیر کل امور اداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرپرست آموزش دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سرپرست بخش مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

سرپرست بخش سفارشات خارجی دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان