امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Ghorbanali Mohammadi

جمعه دوم اسفند 1392 ساعت 7:28 ب ظ - توسط : قربانعلی محمدی


1- Planning and Scheduling

2- Optimization

3- Meta Huristic Algorithms, Genetic, Simulateed Annealing, Ant colony and Tabu search Algorithms

4- Human factors Engineering (Ergonomics)

5- Industrial Safety