امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
RSS
یکشنبه دوم شهریور 1393 ساعت 2:37 ب ظ - توسط : فرنام


نام و نام خانوادگی : بھناز - فرنام
محل تولد: تھران
درجات علمی:
 دیپلم : در رشته ریاضی – فیزیک 1369
 لیسانس (کارشناسی) : در رشته ریاضیات محض دانشگاه رازی کرمانشاه  در سال 1374
 لیسانس (کارشناسی) : در رشته ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران مرکز  در سال 1378 /1371
فوق لیسانس( کارشناسی ارشد ) : در رشته ریاضیات کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی با درجه ، عالی پایان نامه در سال 1380
از کشور ھندوستان در سال 1389   ( Pune ) در رشته ریاضیات کاربردی ( حل عددی معادلات ) از دانشگاه پونا : ( Ph.D ) دکتری
 
تجربیات آموزشی :
1 – استاد مدعو در دانشگاه علم و صنعت ،
2 – استاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز ،
3 – استاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد جنوب،
4- استاد مدعو در دانشگاه آزاد واحد اراک ،
5- استاد مدعو در چندین واحد دانشگاه علمی- کاربردی .


دروس تدریس شده :
ریاضی مھندسی - معادلات دیفرانسیل – محاسبات عددی - - ( I ), ( II) ,(III) ریاضی عمومی
جبر خطی – امار مقدماتی - .....
تالیفات و دوره ھای گذرانده شده :
در حال حاضرمشغول به ترجمه و تالیف کتاب با عنوان :
روش ھای حل عددی معادلات با ( Applied Numerical Methods Using MATLAB
استفاده از برنامه نویسی متلب) .
1 -گذراندن کامل دوره ھای مقدماتی – متوسط - پیشرفته زبان انگلیسی .
2- دوره تایپ فارسی و انگلیسی .
کامپیوتر .
  ICDL -3 دوره
شرکت در کنفرانسھای بین المللی ھمراه با ارائه مقاله :
1- National seminar on recent trends in Analysis and its Applications, 24-25 June 2005 , Karnataka , INDIA.
2- International conference on topics in functional & numerical Analysis , TOFNA 2005 – 7-9 December 2005 , I.I.T. Mumbai .
3- International conference on special functions and their Applications. Feb. 21-23 , 2006 , Pune University . INDIA.
4- XXI Annual conference of the Mathematical society , Banaras Hindu University – 23-24 June 2006 .
5- XXII Annual conference of the Mathematical society , Banras Hindu University – 15-16 December 2006 .
6- National seminar on functional analysis and its applications , osmania University -24 November 2007 .
7- 73rd Annual conference of the Mathematical society , Pune University – 27-30 December 2007 .
8-شرکت و ارائه مقاله در دوازدھمین کنفرانس دینامیک شاره ھا در دانشگاه بابلسر .
مقالات چاپ شده در مجلات مختلف :
1- Finite Difference Analysis of Transient free convection flow on an Isothermal plate , Acta Ciencia , Vol XXXIII M . No.2, 439 , 2007
2- Transient free convection flow on an isothermal plate with temperature Gradient dependent Heat source , Inter. Review of pure and applied Mathematics , June 2007, Vol. 3 , No.1 , pp.129-136.
3- Transient MHD free convections flow on an Isothermal vertical plate with temperature depends heat , (to appear) .

4- “Transport properties of a traveling wave packet through rectangular quantum wells and barriers” , M. Vatana*, B. Farnam, M. Solaimani, S.M.A. Aleomraninejad, 2017

5- “Spatial soliton propagation through a triangular waveguide: A Runge Kutta study”, Z. Seyed Shirazi*, M. Solaimani, B. Farnama, M. Ghalandari, S.M.A. Aleomraninejad , 2017.

6- “ Wave localization in two dimensional parabolic periodic refractive index profiles: a 4th order Rung-Kutta study.”, M. Solaimani, B. Farnam, M. halandari, S. Z. eyedShirazi*, 2018