امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی


Bahman Babayar Razlighi

RSS
معرفی
سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 ساعت 11:15 ق ظ - توسط : بهمن بابایار رازلیقی


                                     Curriculum Vitae

Personal Data:

Name

Surname

Date of Birth

Nationality

Sex

Marital Status

Bahman

Babayar-Razlighi

1976/09/16

Iran

Male

Married

 
Telephone

Fax

E-mail

 

 

Bbabayar@gmail.com

 
Educational Background:(Last One First)

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Date Received

Ph.D.

Applied Math.

Tabriz University

2011

M.S.

Applied Math.

Iran University of Science & Technology

2001

B.S.

Applied Math.

Tabriz University

1999

 

 Title of Post-Graduate Thesis: Numerical solution of heat conduction problems with moving boundaries

Title of Doctorate Thesis: Numerical solution of Stefan problems with kinetic conditions 

 
Teaching Experiences:(Last One First)

Title of Course

Level

Dates

Name of  Institution

From

To

Complex functions

M.S.

2007

2013

Azad University

Real Analysis 1,2

M.S.

2011

2013

Azad University

Numerical Analysis (1)

B.S.

2004

2013

Azad University

Numerical Analysis (2)

B.S.

2005

2013

Azad University

Advanced Mathematical Engineering

B.S.

2004

2013

Azad University

Differential Equations

B.S.

2003

2013

Azad University

Differential Equations

B.S.

2002

2013

Payame Noor University

Calculus (I, II)

B.S.

2001

2013

Payame Noor University

Calculus (I, II)

B.S.

2001

2013

Azad University

Numerical Evaluations

B.S

2004

2013

Azad University

Engineering Statistics and probability

 

B.S.

2006

2013

Azad University

Statistics and Its Application

B.S.

2001

2013

Payame Noor University

Introduction to Mathematical Softwares

B.S.

2004

2013

Azad University

Mathematical Analysis (I, II)

B.S.

2003

2013

 Azad university

Principles of Mathematics

B.S.

2002

2013

 Azad University

Operational Research

B.S.

2001

2004

Payame Noor University

Operational Research (1)

B.S.

2003

2004

 Azad University

Differential Equations

B.S.

2012

2013

 Marand Faculty of Technical and Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Mathematica Programming

B.S.

2012

2013

Marand Faculty of Technical and Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Statistics and probability

B.S.

2012

2013

Marand Faculty of Technical and Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Calculus (I, II)

B.S.

2013

Now

Qom university of technology

Engineering Estatistics and probablitty

B.S.

2013

Now

Qom university of technology

Introduction to Mathematical Softwares

B.S.

2013

2014

Qom university of technology

Advanced Mathematical Engineering

B.S.

2014

Now

Qom university of technology

Differential Equations

B.S.

2014

Now

Qom university of technology

Theory of Ordinary Differential Equations

M.S.

2014

Now

Qom university of technology

Numerical solution of integral equations

M.S.

2015

Now

Qom university of technology

Advanced Numerical Analysis

M.S.

2017

Now

Qom university of technology

 

Administrative Responsibilities:(Last One First)

Job Title

Place of Work

 

Date

Name of  Institution

From

To

 

Head of Department of mathematics

Department  of mathematics Science

2003

2013

Sarab Azad University

Head of Department of mathematics

Department  of mathematics

2015

Now

Qom university of technology

 

Academic Positions:(Last One First)

Title of Position

Field of Specialization

Date

Name of  Institution

From

To

Lecturer

Mathematical Science

2001

2013

Sarab Azad University

Assistance professor

Mathematical Science

2013

Now

Qom university of technology

 

 Master and Doctorate Thesis Supervision:

 

No

Full Name of Student

Level

Title of Thesis

1

Mehdi Khadem

Master

حل عددی مساله ای با کرانه آزاد در انتقال حرارت با استفاده از موجک لژاندر

2

Soheyla Ansari

Master

حل عددی سیستم معادلات انتگرالی ولترا در مسايل انتقال حرارت با استفاده از انتگرال گیری ضربی باریسنتریک

3

Mina Veysi

Master

حل عددی مساله ای با کران آزاد در انتقال حرارت با استفاده از موجک های دوبشی و چبیشف

 

Master and Doctorate Thesis Aavising:

No

Full Name of Student

Level

Title of Thesis

1

Hosain Arianfar

Master

یک روش بدون شبکه موضعی برای حل برخی مسائل معکوس

2

Leyla Qasemi

Master

جوابهای عددی معادله ی Kdv  با استفاده از تابع های پایه ای شعاعی

 


Master and Doctorate ThesisReferee :

No

Full Name of Student

Level

Title of Thesis

1

Mina Yeganefar

Master

Stochastic Network flow Interdiction Problem

2

Samira Hejab

Master

Interval Differential Equations and Fuzzy Calculus on Time Scales

3

Zeinab Seyedshirazi

 

Master

بررسی معادله شرودینگر غیرخطی یک بعدی به روش عددی رانگ-کوتای مرتبه 4

4

سمانه رضا قلی بیگی

Master

مقایسه سرعت همگرایی برخی از دنباله های تکراری نقطه ثابت در فضای باناخ

5

نسرین صادقی

Master

بررسی برخی روشهای آنالیز عددی و جبرخطی عددی در رمز نگاری

6

حدیثه امین

Master

استفاده از روشهای گرادیانی در حل مسائل کمینه سازی فیزیک

 
Publications:

Journal  Papers 

Title of Paper

Place of Publication

Date of Publication

Newton-Product Integration for a

Stefan Problem with Kinetics

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

Vol. 22, Issue (1) 22 (1), Mar, 2011

Convergence of Product Integration Method Applied for Numerical Solution of Linear Weakly Singular Volterra Systems

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

Vol. 37 No. 3 (2011), pp 135-148.

Newton-Product Integration for a Two-Phase Stefan Problem with Kinetics

Bulletin of the Iranian Mathematical Society

Vol. 38 No. 4 (2012), pp 853-868.

Application of Differential Transform Method

to the Fisher equation

Mathematic Scientific Journal

Vol. 8, No. 1, (2012), 85-95

Numerical Solution of Nonlinear Volterra Integral System by the Newton-Product Integration Method

Mathematical and Computer Modelling

 

 

Mathematical and Computer Modelling 58 (2013) 1696–1703

Numerical solution for system of singular nonlinear Volterra integro-differential equations by Newton-Product method

Applied Mathematics and Computation

Volume 219, Issue 15, 1 April 2013, Pages 8375–8383

Behavior of Donor Impurity Binding Energy Confined In a GaAs Constant Total Effective Radius Multi-Shells Quantum Dots: Dielectric Mismatch effects

 

Iranian Journal of Science and Technology (Sciences)

Volume 43, Issue 3, 2017, Pages 1–7

Variational method to spatial soliton propagation in a waveguide with periodic parabolic index profile

 

Optik - International Journal for Light and Electron Optics

 

Volume 142, August 2017, Pages 651-656

روش برون یابی برای حل عددی یک مدل بیماریهای عفونی بومی

 

مجله پژوهش هاي رياضي

دوره x، شماره x، فصل و سال چاپ، xxx-xxx

 

مقاله فارسی پذیرش شده

 

Research Interests:

Stefan problems, Nonlinear Volterra integral equations, Numerical Solution of Heat eqution, Weak solutions of boundary value problems, Numerical Solution of Mathematical Oncology Problems,  Free and moving boundary problem, Numerical methods in PDE and ODE, Numerical solution of system of Fredholm integral equation.

 Papers Presented at National  and International Scientific Assemblies:

Title of Paper

Title and Place of Assembly

Date

Numerical solution of an inhomogeneous heat equation by

the product integration method

The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz

27 -30 August 2012, Tabriz, Iran

2012

A new development of Tau method for numerical approximation of Heat equation with non-classic initial condition

International Conference on Applied Analysis and Algebra, 20-24 June 2012

Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey

2012

Laplace Adomian Decomposition Method for

numerical study of the Stagnation Point Flow

International Conference on Applied Analysis and Algebra, 20-24 June 2012

Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey

2012

Product Integration Method for numerical solution of a heat

conduction problem

The 46thAnnual Iranian Mathematics Conference, Yazd University 25 -28 August 2015, Yazd, Iran

2015

Numerical solution of a free boundary problem from

heat transfer by Legendre Wavelets

 

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

13 آبان 1395

2016

Numerical solution of heat equation with specification of heat flux on the boundary by the Legendre Wavelets

 

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

13 آبان 1395

2016

Numerical solution of a heat conduction problem by the

Legendre wavelets

22th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications

University of Bonab

25-26 January 2017

Extrapolation method for solving weakly singular Fredholm

integral equations of the second kind

22th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications

University of Bonab

25-26 January 2017

Numerical solution of an Initial-Boundary value

  Problem by Barycentric-Product integration method on all times

 

کنفرانس فیزیک ریاضی ایران

7 دی 1396

28 December 2017

Awards, Honorary Degrees, Medals and Positions:

 

Title of Award, Medal, Position

Issuing Authority

Country

Year

فارغ التحصيل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد

First position

Iran

2001

رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری

First position

Iran

2005

 


Membership to Scientific Associations:

Name of Institution/Association

Position Held

Country

Year

عضو استعدادهای درخشان

Member

Iran

2005

 

 

 

 

 


Language Proficiency:

Language

Degree of Proficiency

Writing

Reading

Speaking

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

Native

Good

Fair

Poor

English

 

Þ

 

 

 

Þ

 

 

 

Þ

 

 

Turkey Azǝri

 

Þ

 

 

 

Þ

 

 

Þ

 

 

 

Arabic

 

Þ

 

 

 

Þ

 

 

 

 

Þ

 

Farsi

Þ

 

 

 

Þ

 

 

 

Þ