امروز : سه شنبه یکم مهر 1399
RSS
Ali Mobini
دوشنبه یکم دی 1393 ساعت 2:45 ب ظ - توسط : علی رضا مبینی


الف) مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی : Ali Mobini
تاریخ تولد : 1362
مرتبه علمی : استادیار
آخرین مدرک تحصیلی:      دكتری، مهندسی برق - الكترونیك،  دانشگاه تربیت مدرس
 
ب) زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی  
1-     اپتوالکترونیک و فوتونیک
2- نانوالکترونیک
3-    ادوات لیزری و آشکارسازهای کوانتومی نیمرسانا شامل لیزرها وآشکارسازهای آبشاری کوانتومی و نقطه کوانتومی
4-    ادوات نوری مبتنی بر ساختارهای فوتونیك كریستال، متا مواد، CNT،
 
 ج) دروس تدریس شده
1-    الكترونیك 1
2-    الكترونیك 2
3-    الكترونیك 3
4-    مدارهای الکتریکی1و2
5-    اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
6-     مدارهای منطقی
7-   فیزیک الکتریسته و الکترونیک
.....
 
د) سوابق علمی-پژوهشی:
1-   ارائه چندین مقاله تخصصی در مجلات و کنفرانسهای علمی-پژوهشی داخل و خارج کشور
2-   انجام چندین طرح تحقیقاتی  و صنعتی در وزارت دفاع، مرکز مخابرات و...
3-  انجام طرحهای متعدد مشترک با صنعت
4-  عضو انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
5-  عضو انجمن نانو ایران
6-  عضو انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک  IEEE
 
ه) مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی
          
1.    A. Mobini, and V. Ahmadi, “Nano-Scale All-Angle Waveguide based on Plasmon Band Effect in Triangular Array of MWCNTs ”, IEEE J. Lightwave Technol.2012.
2.    A. Mobini, V. Ahmadi, “Design of Chirped Photonic Crystal Structure for Tunable Multi-Color Infrared Photodetector”, Journal of Sairan.2013
3.    A. Mobini, and V. Ahmadi, “Design and Analysis of Multi-Color QDIP Based on Metallic Nano-Slits Array ”, IEEE PTL.2013.
4.     A. Mobini, K. Saghafi, and V. Ahmadi, “Increasing Directional Intensity Of output Light Beam from Photonics Crystal Slab Outlet Including Micro Cavity Resonator”, ICMON2009, Netherland, 2009.
5.     A. Mobini, V. Ahmadi, “3D–FDTD Simulation of Photonic Crystal Based Quantum Dot Infrared Photodetectors”, International Congress on Nano science & Nanotechnology – ICNN2012
6.     A. Mobini, V. Ahmadi, A. C. Motlagh “Design of  Infrared Filter Based on Periodic Array of Metallic Nano-Slits”, International Conference on Electrical and Computer Engineering,  September 2013 – ICECE2013
7.    F. Taghian, M. Yussefi Rad, A. Mobini, and V. Ahmadi, “Investigation of HB and IHB Effects on Intersubband Absorption Spectra of QD-Based IR Detectors”, 19th Iranian Conference on Optics and Photonics, Zahedan, Jan. 2012.
8.     A. Mobini, V. Ahmadi, F. Taghian, and F. Alihosseini, “Photonic-Plasmonic Characteristics of Periodic Triangular Array of MWCNTs”, 19th Iranian Conference on Optics and Photonics, Zahedan, Jan. 2012.
9.    F. Alihosseini, V. Ahmadi, A. Mir, and A. Mobini, “Design and Analysis of an Optical Switch Based on Liquid Crystal and Metallic Nano-slits”, 19th Iranian Conference on Optics and Photonics, Zahedan, Jan. 2012.
10.     V. Ahmadi, F. Taghian, L. Yussefi, A. Mobini, “Unidirectional Emission of Hybrid Plasmonic Travelling wave Antenna using ENZ Metamaterials”, Shiraz, Jan. 2013.
11.     A. Mobini, V. Ahmadi, F. Taghian, “Quantum Dot Photodetector Based on Photonic Crystal Slab in Mid Infrared Range”, 20th Iranian Conference on Optics and Photonics, Shiraz, Jan. 2013.
کتب تالیفی
1-    کاربرد های صنعتی لیزر- انتشارات کیان رایانه – سال 89-90