امروز : پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1398
مدیریت امور دانشجویی

مدیریت امور دانشجویی


شرایط دریافت و بازپرداخت وامها و تسهیلات

شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیلات رفاهی دانشجویان روزانه

ضوابط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی

الف) شرایط عمومی و آموزشی

 1. دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
 2. دارا بودن اولویت نیاز مالی
 3. عدم استفاده از وام، کمک یا بورس تحصیلی
 4. در زمان دریافت وام، عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد ( به استثنای کار دانشجویی)
 5. اخذ حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی
 6. مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل به طور متوالی (برای دانشجویان نیم سال سوم به بعد)
 7. سپردن سند تعهد محضری با ضامن کارمند اسناد رسمی کشور در زمان درخواست وام

ب) مدت استفاده از وامها

- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال)

- کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته (غیربورسیه) حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)

- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی ( 12 نیمسال)

- دکترای تخصصی پیوسته (غیر بورسیه ) حداکثر 8 سال تحصیلی (16 نیمسال)

 

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام

 • دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند، پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ دفترچه اقساط اقدام می نمایند.زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. درصورتیکه پس از مدت زمان 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.

1-تعداد و مبالغ اقساط بهره مندان از تسهیلات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد.

2-طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر 5 سال می باشد.

3-مبلغ 10% از کل بدهی قابل تقسیط هنگام فرغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی بطور یکجا و توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل شود، سپس مانده بدهی تقسیط خواهد شد.

تذکر1: بدهی ودیعه مسکن و خوابگاه قبل از دریافت دفترچه می بایست بصورت نقدی پرداخت گردد.

تذکر2: بدهی دوران تحصیل دانش آموختگان فوت شده و جانباز و از کارافتاده کلی و شهدا بجز موارد غیر قابل تقسیط و با رعایت ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان، بخشوده می گردد.

4 -تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانش آموختگان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. مدت زمان خدمت نظام وظیفه به مدت مذکور افزوده می گردد.

5-بدهکاران دارای دفترچه اقساط می بایست در تاریخ سررسید هر یک ازاقساط، به یکی از شعب بانک تجارت( و یا بانک ملی با توجه به شماره حساب مندرج در دفترچه اقساط صادر شده) در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نماید. ضمناً درخصوص واریز مبلغ بدهی در بانک تجارت به شماره مشتری 11 یا 15 رقمی قید شده در فیش و پرفراژ بانکی دقت شده و درصورت رویت مغایرت بلافاصله توسط کاربر بانک نسبت به رفع آن اقدام گردد. درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط (سه قسط متوالی) کل بدهی به دین حال تبدیل می گردد و بدهکاران موظف به پرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهند بود.

6-صدور و ارسال هرگونه تأییدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات و همچنین معرفی به حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارک پس از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می­باشد.

7-درصورت قبولی دانشجو در مقطع بالاتر بلافاصله می بایست نسبت به تمدید و تعیین کیفیت بدهی خود اقدام نماید. قابل ذکر است تا زمان مراجعه برای تمدید دفترچه اقساط مطابق سررسید اقساط خود واریز نماید.

8-دانشجویان انصرافی، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وامهای دریافتی و هزینه­های مربوط به استفاده از خوابگاه دانشجویی        می­باشند.

9-نتقال بدهی دانشجویان در یک رشته تحصیلی و یک مقطع و یک سیستم آموزشی در دانشگاه دولتی و مشابه بلامانع می­باشد.

 

شرایط پرداخت و بازپرداخت تسهیلات رفاهی دانشجویان شبانه

ضوابط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی

الف) شرایط عمومی و آموزشی

 1. دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
 2. دارا بودن اولویت نیاز مالی
 3. عدم استفاده از وام، کمک یا بورس تحصیلی
 4. اخذ حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی (دانشجوی تمام وقت)
 5. سپردن سند تعهد محضری با ضامن کارمند اسناد رسمی کشور در زمان درخواست وام

ب) مدت استفاده از وام در طول تحصیل به شرح ذیل ­می­باشد:

- کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (4 نیمسال)

- کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته (غیربورسیه) حداکثر 4 سال تحصیلی (8 نیمسال)

- کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی ( 12 نیمسال)

- دکترای تخصصی پیوسته (غیر بورسیه ) حداکثر 8 سال تحصیلی (16 نیمسال)

 

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام

 • تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانشجویان 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. (مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند یک اضافه می شود.) .زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر 9 ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. درصورتیکه پس از مدت زمان 9 ماه برای گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.

تذکر 1 : بدهی دوران تحصیل دانش آموختگان فوت شده و جانباز و از کار افتاده کلی و شهدا بجز موارد غیر قابل تقسیط و با رعایت متن ضوابط و مقررات صندوق رفاه دانشجویان بخشوده می­گردد.

 • دانشجوی انصرافی، تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یک­جای بدهی کل وامهای دریافتی خود می­باشد.
 • بدهکاران دارای دفترچه اقساط می بایست در تاریخ سررسید هر یک ازاقساط، به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود نگهداری نماید. ضمناً درخصوص واریز مبلغ بدهی در بانک تجارت به شماره مشتری 11 یا 15 رقمی قید شده در فیش و پرفراژ بانکی دقت شده و درصورت رویت مغایرت بلافاصله توسط کاربر بانک نسبت به رفع آن اقدام گردد.
 • مبلغ 10% از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزی تحویل گردیده و مانده بدهی تقسیط می­گردد.
 • بازپرداخت وام شهریه دانشجویی طبق مقررات با کارمزد 4% محاسبه می گردد (کارمزد 4% سالیانه از ابتدای ترم دریافت وام تا شروع بازپرداخت (شروع اقساط دفترچه یا زمان واریز یکجای بدهی) محاسبه می گردد.)
 • استفاده از خوابگاه ملکی شامل دانشجویان نوبت دوم، نیمه حضوری و .... نمی شود و درصورت وجود ظرفیت مازاد، دانشگاه می تواند در ازاء دریافت نقدی اجاره بها و 50%  بیشتر از مبلغ پایه دانشجویان روزانه نسبت به اعطای خوابگاه اقدام نماید.
 • انتقال دانشجویان موسسات علمی-کاربردی و پیام نور به سایر دانشگاههای مشابه و شهرهای همان موسسات در یک رشته تحصیلی و یک سیستم آموزشی درصورت موافقت دانشگاه مبداء و مقصد بلامانع است.

 

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir