امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


فرآیند تعیین واحد موظف

-عنوان روش اجرایی:
تعیین واحد موظف و حق مدیریت
-هدف از اجرای روش اجرایی:
ساماندهی حق مدیریت
-خدمت دهندگان:
دانشکده
معاونت آموزشی
هیات رییسه دانشگاه
مدیریت کارگذینی
اعضای هیات علمی دانشگاه
-قوانین ومقرراات:
آیین نامه تعیین حق مدیریت وواحد موظف پستهای اجرایی،پژوهشی وستادی
-مدت زمان انجام:
زمان انجام فرآیند مورد نظر حدود1ماه بوده وهنگام انتصاب های جدید صورت میگیرد.
تعاریف:
واحد موظف:تعداد واحدهای نظری وعملی است که عضو هیات علمی موظف به تدریس آن می باشد.واحد موظف اعضای هیات علمی متصدی پست های اجرایی با توجه به نوع مسئولیت آنان بر اساس آیین نامه تعیین میگردد.
امتیاز:برای عضو هیات علمی باتوجه به مسئولیتی که عهده دار آن میباشد سالیانه امتیازی به عنوان امتیاز اجرایی برای ایشان لحاظ می شود که در ترفیع و ارتقاء استفاده خواهد شد.
حق مدیریت:حق الزحمه ای که به عضو هیات علمی بابت تصدی پست اجرایی،پژوهشی وستادی پرداخت میگردد.
مسئولیت ها واختیارات:
هیات رییسه دانشگاه:وظیفه تصویب آیین نامه های مربوطه را به عهده دارد.
معاونت آموزشی دانشگاه:وظیفه محاسبه وابلاغ واحد موظف،امتیاز مربوطه وحق موظف اعضاء هیات علمی متصدی پست های اجرایی،پژوهشی وستادی را به دانشکده ها وکارگزینی  به عهده دارد.
مدیریت کارگزینی:وظیفه صدور حکم حق مدیریت را به عهده دارد.

عیین واحد موظف وحق مدیریت
دانشکده معاونت آموزشی دانشگاه   هیات رییسه دانشگاه مدیریت کارگزینی

شروع

 
 


حکم انتصاب عضوهیات علمی به سمت اجرایی،پژوهشی وستادی


 
ارسال رونوشتی از احکام انتصاب به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه جهت تعیین واحد موظف
دریافت نتایج تعیین واحد موظف واعلام نتایج به عضوهیات علمی
 
 
 


کسرواحد موظف براساس آیین نامه توسط کارشناس معاونت آموزشی
دیافت رونوشتی از احکام انتصاب از دانشکده


 آیا پست انتصابی درآیین نامه پیش بینی شده است؟
 


ارجاع حکم انتصاب جهت طرح وتصمیم گیری در جلسه هیات رییسه دانشگاه
دریافت نتیجه جلسه
ارسال رونوشتی از مکاتبه به مدیریت کارگزینی دانشگاه جهت صدورحکم حق مدیریت
اعلام واحد موظف وامتیاز مربوطه به دانشکده درقالب رونوشتی ازنامه مربوطه
                    بله              خیر

صورتجلسه نتایج بررسی پست جدید
تصمیم گیری درباره پست انتصابی جدیددرجلسه هیات رییسه دانشگاه
 
اعلام نتیجه جلسه به معاونت آموزشی ودانشکده

دریافت رونوشت نامه تعیین حق مدیریت وصدور حکم حق مدیریت
بایگانی درپرونده پرسنلی اعضا
حکم حق مدیریت
پایان
ارسال به حسابداری
ارسال به اعضای هیات علمی ازطریق سایت