امروز : یکشنبه ششم مهر 1399
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


لینک های مرتبط

لینک های مرتبط

http://karamouzi.irost.org/سامانه ملی کارآموزی
http://bazarganiqom.ir/سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (حوزه بازرگانی)
http://qom.mim.gov.ir/سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (حوزه صنایع و معادن)
http://www.freezones.ir/منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
http://qomiec.ir/ شرکت شهرک های صنعتی استان قم
 http://sate.atf.gov.irسامانه تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری

 

مرکز نوآوری