امروز : سه شنبه پنجم مرداد 1400
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


شرایط پذیرش بورس داخل

الف- بورس دکترای داخل:
دانشگاهها و مراکزعلمی تحقیقاتی کشور برای رفع هیات علمی مورد نیاز خودبا تایید دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی که عهده دار بررسی نیازهای دانشگاهها به هیات علمی در رشته های مختلف می باشد، اقدام به جذب بورسیه از میان دانشجویان دکترا ی شاغل به تحصیل در داخل کشور می نمایند.
پس از انتخاب و تشکیل پرونده مقدماتی در دانشگاه ،دانشجو به اداره کل بورس معرفی می شود و این اداره کل نیز پس از طی مراحل اداری نسبت به صدور ابلاغ بورس اقدام می نماید.

شرایط استفاده از بورس دکترای داخل:
1- حداکثر سن متقاضیان 35 سال ( در هنگام برگزاری آزمون)
2- معدل کارشناسی حداقل 14 و معدل کارشناسی ارشد حداقل 16
تبصره- در صورت پیوسته بودن کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای حداقل معدل 15
مدارک لازم:
1- معرفی نامه از دانشگاه محل خدمت مبنی بر نیاز در رشته متقاضی ( با قید تاریخ تصویب شورای بورس دانشگاه )مطا بق فرم شماره 2
2- اصل گواهی اشتغال به تحصیل در ترم جاری با قید تاریخ دقیق شروع به تحصیل ، تاریخ برگزاری آزمون و نوع سهمیه قبولی و به تایید معاون آموزشی یا تحصیلات تکمیلی دانشگاه
3- تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
4- تصویر شناسنامه و یک قطعه عکس
5- اصل سند تعهد و آخرین احکام کارگزینی ضامنین رسمی قطعی شاغل بکار ( شاغل دولت ) در سال جاری ( اصل یا کپی برابر اصل ) مطابق فرم شماره 3

مواردی که لازم است دانشگاه در هنگام معرفی بورسیه دقت نماید
1- معرفی دانشجو فقط از طرف معاونت آموزشی دانشگاه ( مطابق فرم شماره 2 ) قابل قبول می باشد
2- دانشگاهها بورسیه های خود را صرفا از میان پذیرفته شدگان سهمیه آزاد معرفی نمایند
تبصره- پذیرفته شدگان بشرط بورس سالهای قبل از 1386 فقط در صورت احراز شرایط و ارائه اعلام نیاز از دانشگاههای تازه تاسیس و در حال توسعه می توانند متقاضی بورس شوند.
3- دانشگاه فقط در صورت هماهنگی با دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی و مشروط به تخصیص سهمیه در رشته مورد نظر می توانند از محل سهمیه فوق نسبت به معرفی بورسیه اقدام نمایند.
4- دانشگاه باید شرایط و مدارک متقاضیان رابا دقت بررسی و در صورت احراز شرایط و تکمیل مدارک اقدام نماید.
تبصره- به مدارکی که به صورت ناقص ارسال گردیده ترتیب اثر داده نشده و به دانشگاه عودت می گردد.
فرمهای لازم در این ارتباط:
1- فرم مشحصات متقاضیان بورس داخل
2- فرم معرفی متقاضی بورس از طرف معاون آموزشی دانشگاه
3- فرم تعهد دانشجوی متقاضی اخذ بورس
4- فرم تعهد ضامنین

مزایا و امکانات استفاده از بورس دکترای داخل:
1- دریافت مقرری تحصیلی درهرماه برابرحقوق مربی پایه یک سال 84 دانشگاه محل خدمت
2- دریافت هزینه کتاب سالیانه به مبلغ-/ 750000 ریال
3- دریافت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه چاپ و تکثیر رساله بعد از امتحان جامع و یکبار در طول دوره و با ارائه نامه از معاونت آموزشی و یا تحصیلات تکمیلی دانشگاه
4- استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور بعد از امتحان جامع و قبل از پایان نامه ، مشروط بر اینکه از تاریخ شروع به تحصیل بیش از سه سال و نیم نگذشته باشد.
5- پرداخت هزینه شرکت در کنفرانسهای بین المللی ( مشروط به ارائه مقاله ) یکبار در طول تحصیل

ب- ارتقای سطح علمی مربیان:
یکی از مهم ترین برنامه های اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ، ارتقای سطح علمی مربیان و اصلاح هرم هیات علمی دانشگاهها از طریق ایجاد زمینه ای برای ادامه تحصیل آنان بوده است که بر اساس آیین نامه های موجود چنانچه مربیان واجد شرایط باشند، بدون لزوم شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری و در صورت اخذ پذیرش از دانشگاههای مجری دوره دکتری می توانند تحصیلات خود را در این دوره ادامه دهند.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت بررسی درخواست مربیان ( بدون آزمون ):
بر اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی پذیرش دانشجو برای دوره دکترای داخل مورخ 1/12/77
دانشگاه مجری باید 30% ظرفیت پذیرش در هر رشته را به مربیان رسمی ( آزمایشی و قطعی ) دانشگاههای وابسته به وزارت اختصاص دهد. لذا در صورت معرفی عضو هیات علمی از طرف دانشگاه محل خدمت و ارسال مدارک ذیل نسبت به معرفی ایشان به دانشگاه داخل که مجری دوره دکتری در رشته درخواستی متقاضی باشد، اقدام می گردد.

مدارک مورد نیاز:
1- معرفی نامه از دانشگاه محل خدمت
تبصره- چنانچه محل خدمت متقاضی سایر ارگانها و وزارتخانه ها باشد ، معرفی نامه همراه با تقبل پرداخت هزینه ها
2-تکمیل فرم مخصوص مربیان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ( فرم پیوست )
3-میزان امتیازات کسب شده از جدول ارتقاء ( کسب حداقل 60 امتیاز از جدول ارتقاء ضروری است ) به تایید هیات ممیزه ( اصل جدول)
4-تصویر احکام کارگزینی مربوط به سه سال آخر
5-تصویر آخرین مدارک تحصیلی
6-تصویر صفحات شناسنامه و یک قطعه عکس
تبصره- طبق مصوبه مورخ 11/2/1386 سن مربیان متقاضی حداکثر 40 سال مورد قبول می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت صدور حکم بورس ماموریت تحصیلی ( پس از ارائه پذیرش ):
1- اصل گواهی اشتغال به تحصیل از معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل با قید تاریخ دقیق شروع دوره
2- ارائه سند تعهد محضری
3- تصویر حکم ماموریت تحصیلی
مزایای بورس داخل برای اینگونه دانشجویان در صورت صدور حکم بورس شامل :
1-پرداخت هزینه پایان نامه در طول تحصیل به مبلغ-/ 2000000 ریال پس از قبولی در امتحان جامع
2- پرداخت هزینه کتاب سالانه -/750000 ریال
3- پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس در صورت ارائه مقاله یکبار در طول تحصیل
4-استفاده از دوره کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور بعد از امتحان جامع و طبق شرایط بخشنامه های مربوطه
تبصره – در رونوشت ابلاغ صادره اعلام می گردد که شهریه دانشجو قابل اقدام است
( برای اعضاء هیات علمی که محل تحصیل و خدمت آنان یکی باشد، شهریه ای پرداخت نمی گردد )
مدارک مورد نیاز جهت صدور حکم ماموریت تحصیلی مربیان ( با آزمون ):
الف- کسب 100% نمره قبولی ( سهمیه آزاد )
مدارک مورد نیاز جهت صدور حکم بورس مامور به تحصیلی
1- اصل گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر تاریخ دقیق شروع دوره و نوع سهمیه قبولی
2-تصویر حکم ماموریت تحصیلی صادره توسط دانشگاه محل خدمت
3- ارائه سند تعهد محضری
ب- کسب 80% نمره قبولی
1-اصل گواهی اشتغال به تحصیل از طرف معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل با قید نوع پذیرش (پذیرفته شده آزمون و کسب 80% نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده )
2-تصویر حکم ماموریت تحصیلی صادره توسط دانشگاه محل خدمت
3-ارائه سند تعهد محضری
تبصره- در صورت عدم تکمیل مدارک در هر مرحله از امور ، امکان صدور حکم بورس مقدور نمی باشد .
توجه-
1- مزایای بورس دریافتی شامل موارد اعلام شده در حکم بورس ماموریت تحصیلی مربیان بدون آزمون است. ولی به مربیانی که بصورت سهمیه آزاد پذیرفته شده اند شهریه تعلق نمی گیرد.
2- موسسات آموزشی غیر دولتی- غیر انتفاعی که با اخذ مجوز این وزارت تاسیس شده اند می توانند اعضای هیات علمی واجد شرایط ( طبق آیین نامه ادامه تحصیل مربیان دانشگاهها ) را با پرداخت حداقل 50% هزینه ها از سوی آن موسسه به وزارت علوم جهت استفاده از بورس دکترای داخل معرفی نمایند.
ادامه تحصیل مربیان در مقطع دانشوری به دکتری:
اعضاء هیات علمی رسمی که در مقطع دانشوری فارغ التحصیل گردیده اند در صورت احراز شرایط و ارسال مدارک ذیل می توانند متقاضی بورس دکتری شوند. به اینگونه از مربیان در صورت تشکیل پرونده فقط دو سال شهریه ( ده میلیون تومان ) پرداخت خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:
1- معرفی نامه از دانشگاه مجری مبنی بر اعلام گذراندن امتحان جامع با موفقیت و ورود به مرحله پژوهشی دکتری
2- موافقت دانشگاه محل خدمت
3- تصویر آخرین حکم کارگزینی
4- ارائه سند تعهد محضری

ج- استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
با توجه به اهمیت ارتباط علمی دانشگاههای داخل با دانشگاههای معتبر خارج از کشور و حمایت و تقویت دوره های دکترای داخل و استفاده و انتقال آخرین دستاوردهای علمی در خارج ازکشور ؛ دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی بنا نهاده شد.
از آنجائیکه اعزام بشکل سنتی جوابگوی نیاز کشور نبوده و با توجه به محدودیت های ارزی و با تاکید بر تقویت و ارتقای دوره های دکتری با تمرکز بر پروژه های تحقیقاتی ، دوره های کوتاه مدت لازم بنظر میرسید.
لذا بررسی علمی و مدیریتی اینگونه دوره ها و بهینه سازی گردش کار اداری و حذف موارد زائد انجام و در راستای سیاست تمرکز زدایی وزارت علوم و تفویض امور اجرایی به دانشگاهها با اصلاح آیین نامه مربوط در ابتدا بصورت دفترچه راهنمای جامع و سپس بصورت یک دستورالعمل کلی به دانشگاهها ابلاغ شد.بر این اساس دانشگاه محل تحصیل دانشجویان می توانند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط طبق مقررات اقدام نمایند.

شرایط استفاده از دوره فوق الذکر :
4- دانشجو امتحان جامع را گذرانده باشد
2-از تاریخ شروع دوره بیش از سه سال و نیم نگذشته باشد
3-پذیرش ارائه شده از کشورهای توافق شده ، باشد

پس از تکمیل اطلاعات مندرج در فرم پیوست ، توسط دانشگاه محل تحصیل ، وتایید آن توسط این اداره کل اقدام مقتضی جهت معرفی دانشجو بمنظور اخذ ویزا بعمل می آید.