امروز : یکشنبه سی ام شهریور 1399
مدیریت پژوهشی و فناوری

مدیریت پژوهشی و فناوری


فرآیند استخدام

عنوان روش اجرایی:
فرآیند استخدام اعضاء هیئت علمی
هدف از اجرای روش اجرایی:
یکی از اهداف عمده واساسی به خدمت گرفتن نیروهای متخصص در هر رشته تحصیلی و استفاده از توان علمی و تخصصی آنها درامر تدریس وگسترش هر چه سریعتر دانشگاه در زمینه های علمی وپزوهشی
خدمت دهندگان:
-رییس دانشگاه
-معاون آموزشی
-مدیر گروه
-اعضاء کمیته جذب
-کارشناس هیئت علمی
-دبیر خانه
مدارک واطلاعات مورد نیاز:     
-رزومه:خلاصه مقالات وفعالیت های علمی،پژوهشی وآموزشی
-فتوکپی کلیه مدارک تحصیلی
-فتوکپی شناسنامه خود و اعضاء خانئاده
-کارت ملی وکارت پایان خدمت
فرم های مورد استفاده:
فرم درخواست همکاری
-فرم تقاضای بورس
-فرم تعهد مخصوص
فرم های مربوط به طرح سربازس
تعاریف:
کمیته جذب(کمیته استخدام):
کمیته جذب متشکل از معاون آموزشی،معاون پژوهشی ومعاون اداری و مالی است ودر صورت یکی بودن معاون آموزشی وپژوهشی،حضور رییس دانشگاه در این کمیته ضروری است.
کمیته گزینش استاد:
کمیته گزینش استاد فرد متقاضی را از نظر صلاحیت عمومی(طبق آیین نامه شرایط عمومی ورود به خدمت دانشگاه) مورد بررسی قرار میدهد واستعلام های لازم درباره وضعیت نظام وظیفه ومدارک تحصیلی را انجام داده وتحقیقات
در این زمینه صورت می گیرد.
دانشکده:
گروهی از صاحبنظران هر رشته با حضور مدیر گروه توانایی های علمی فرد متقاضی استخدام را مورد بررسی قرار داده ودر جلسه ای با حضور فرد متقاضی سطح علمی و تسلط ایشان را در امر تدریس و تحقیق محک میزنند.
مسئولیت ها و اختیارات هر یک از عوامل اجرایی:
رییس دانشگاه:مسئولیت تایید حکم را بر عهده دارد.
معاون آموزشی:مسئولیت تایید مکاتبات را بر عهده دارد.
اعضاء کمیته جذب:مسئولیت بررسی تقاضا واظهار نظر در مورد استخدام متقاضی را بر عهده دارند.
دانشکده:مسئولیت بررسی صلاحیت علمی متقاضی را بر عهده دارد.
کارشناس هیئت علمی:مئولیت تهیه مکاتبات و انجام امور مربوط به کمیته جذب و صدور حکم را بر عهده دارد.
کارشناس معاونت آموزشی:مسئولیت بررسی اولیه مدارک متقاضی رابر عهده دارد.
قوانین و مقررات:
ماده4-1آیین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی کشور.
ماده7-5شرایط عمومی ورود به خدمت دانشگاه
ماده14-6شرایط اختصاصی ورود به خدمت و تغییر مرتبه
کل مدت زمان انجام کار:
زمان انتظار برای اعضاء هیئت علمی 2ماه و3هفته و5روز
زمان اقدام برای جذب اعضاء هیئت علمی 6روزو 9ساعت و55دقیقه
 


 
ردیف
 
 
شرح مرحله
 
 
واحدسازمانی/شخصی ذیربط
زمان انجام کار
زمان انتظار زمان  اقدام
1 دریافت اعلام نیاز دانشکده هادر مورد استخدام اعضء هیئت علمی ودستور اطلاع رسانی و نحوه ان به کارشناس معاونت آموزشی توسط معاون آموزشی دانشگاه معاون آموزشی و کارشناس معاونت اموزشی 2روز 10دقیقه
2 اعلام نیاز به خدمات آموزشی اعضاء هیئت علمی جدید توسط کارشناس معاونت اموزشی
شرح:اعلام نیاز حسب تشخیص معاونت آموزشی به سه طریق صورت می پذیرد:
الف)انتشار آگهی استخدام در روزنامه های کثیرالانتشار
ب)انتشار آگهی بر روی وب سایت دانشگاه
ج)مکاتبه و ارسال نامه به دانشگاه هایی که فارغ التحصیل در رشته های مورد نیاز دانشگاه دارند.
 
کارشناس معاونت آموزشی
1هفته 2روز
3 دریافت درخواست و مدارک متقاضی استخدام توسط معاون آموزشی و ارجاع به کارشناس معاونت آموزشی
شرح:مدارک متقاضی شامل درخواست کتبی،زندگی نامه علمی و تصویر مدارک
علمی و تحصیلی است که توسط متقاضی به معاونت آموزشی ارسال می گردد.
 
معاون اموزشی و کارشناس معاونت آموزشی
1ماه 1روز
4 بررسی اولیه مدارک متقاضی توسط کارشناس معاونت آموزشی جهت احراز شرایط اولیه مندرج در آگهی استخدام از قبیل رشته اموزشی مورد نیاز و مدارک تحصیلی  
کارشناس معاونت آموزشی
2هفته 3روز
5 تهیه نامه برای دانشکده جهت بررسی صلاحیت علمی متقاضی توسط کارشناس معاونت آموزشی و ارسال به دبیر خانه برای تایپ  
کارشناس معاونت اموزشی
1روز 10دقیقه
6 تایپ نامه بررسی صلاحیت علمی متقاضی توسط دبیرخانه دبیر خانه 1روز 10دقیقه
7 دریافت نامه تایپ شده و پاراف آن توسط کارشناس معاونتآموزشی وتحویل به معاون آموزشی کارشناس معاونت آموزشی 1روز 10دقیقه
8 ارسال مدارک متقاضی توسط معاون آموزشی به دانشکده به منظور بررسی صلاحیت علمی توسط مدیر گروه مربوطه
تبصره:در صورت عدم وجود شرایط اولیه،عدم نیاز به خدمات آموزشی متقاضی توسط معاونت آموزشی به وی اعلام می گردد
 
دانشکده و مدیر گروه
1روز 10دقیقه
9 دریافت فرم تکمیل شده صلاحیت علمی در مرتبه مربوط و صورتجلسه موافقت شورای عمومی گروه توسط معاون آموزشی دانشگاه از دانشکده و ارجاع به کارشناس هیئت علمی به همراهدستور تشکیل کمیته جذب جهت بررسی درخواست متقاضی معاون آموزشی 1روز 10دقیقه
10 دعوت از اعضاء کمیته جذب توسط کارشناس هیئت علمی کارشناس هیئت علمی 0 1ساعت
11 تشکیل کمیته جذب جهت بررسی درخواست
 
اعضاء کمیته جذب 1هفته 2ساعت
12 تهیه صورتجلسه کمیته جذب و تهیه نامه ای مبنی بر دلایل توجیهی نیاز به خدمات
آموزشی متقاضی برای وزارت علوم توسط کارشناس هیئت علمی و ارسال به دبیر خانه
تبصره:در صورت عدم نیاز ویا بررسی بیشتر حسب نظر کمیته،اعلام مراتب به دانشکده با انعکاس پاسخ منفی به فرد صورت می پذیرد.
کارشناس هیئت علمی 1روز 1ساعت
13 تایپ نامه وزارت علوم توسط تایپیست دبیر خانه 1روز 10دقیقه
14 دریافت نامه تایپ شده و پاراف ان توسط کارشناس هیئت علمی و تحویل به معاون آموزشی کارشناس هیئت علمی 1روز 10دقیقه
15 تایید و ارسال دلایل توجیهی نیاز به خدمات آموزشی متقاضی به همراه مدارک و مستندات توسط معاون آموزشی به دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم معاون آموزشی 1روز 1ساعت
16 دریافت مجوز استخدام متقاضی توسط معاون آموزشی دانشگاه از دفتر نظارت وارزیابی و ارجاع به کارشناس هیئت علمی
تبصره1:درصورت عدم صدور مجوز توسط وزارت علوم،پاسخ منفی به متقاضی و دانشکده توسط کارشناس هیئت علمی
تبصره2:اگر فرد خدمت سربازی را نگذرانده باشد با دفتر نظارت و ارزیابی  وزارت علوم،برای طرح سربازی مکاتبه می شود پس از اخذ مجوز طرح سربازی از سوی وزارتخانه فرد برای انجام تعهد سربازی به محضر معرفی می شود.
معاون آموزشی و
کارشنا س هیئت علمی
1روز 10دقیقه
17 تهیه نامه معرفی متقاضی به گزینش استاد توسط کارشناس هیئت علمی و ارسال به دبیر خانه جهت تایپ کارشناس هیئت علمی 1روز 10دقیقه
18 تایپ نامه معرفی متقاضی به گزینش فرد توسط تایپیست دبیر خانه 1روز 10دقیقه
19 دریافت نامه تایپ شده و پاراف ان توسط کارشناس هیئت علمی و تحویل به معاون آموزشی کارشناس هیئت علمی 1روز 10دقیقه
20 تایید نامه معرفی متقاضی به گزینش استاد توسط معاون آموزشی و ارسال به گزینش استاد معاون آموزشی 1روز 1ساعت
21 دریافت پاسخ مثبت گزینش توسط معاون آموزشی و ارجاع به کارشناس هیئت علمی معاون آموزشی 1روز 10دقیقه
22 معرفی فرد جهت انجام آزمایشات تندرستی،ارائه عدم سوء پیشینه توسط کارشناس هیئت علمی کارشناس هیئت علمی 1روز 15دقیقه
23 تهیه نامه درخواست پست سازمانی وشروع به کار از دانشکده توسط کارشناس هیئت علمی وارجاع به دبیر خانه جهت تایپ کارشناس هیئت علمی 1روز 10دقیقه
24 تایپ نامه درخواست پست سازمانی و شروع به کار توسط تایپیست دبیر خانه 1روز 10دقیقه
25 دریافت نامه تایپ شده وپاراف آن توسط کارشناس هیئت علمی وارجاع به معاون آموزشیس کارشناس هیئت علمی 1روز 10دقیقه
26 تایید نامه درخواست پست سازمانی و شروع به کار از دانشکده توسط معاون آموزشی وارسال به دانشکده
 
معاون اموزشی 1روز 10دقیقه
27 دریافت پست سازمانی و شروع به کار از دانشکده توسط معاون آموزشی وارجاع به کارشناس هیئت علمی معاون آموزشی 1روز 10دقیقه
28 ورود اطلاعات فرد به سیستم و صدور حکم به صورت قرارداد پیمانی توسط کارشناس هیئت علمی  وارسال به دفتر ریاست جهت تایید
شرح:حکم درسه نسخه برای حسابداری،بایگانی وواحد مربوط صادر می گردد و یک نسخه از حکم به عضو هیئت علمی ارسال می گردد و رونوشت حکم به وزارت علوم ارسال می گردد.
تبصره:حکم افرادی که خدمت سربازی را نگذرانده اند پس از دریافت حکم تعهد محضری ،کپی تعهد و کپی حکم به وزارت علوم صادر می گردد.
کارشناس هیئت علمی 1روز 10دقیقه
29 تایید حکم توسط رییس دانشگاه و ارسال به دبیر خانه جهت توزیع نسخ رییس دانشگاه 1روز 10دقیقه
30 توزیع نسخ حکم توسط دبیر خانه به اداره حسابداری،بایگانی وواحد مربوطه و وزارت علوم دبیر خانه 1روز 20دقیقه
 

 
«استخدام اعضاء هیئت علمی»

معاون آموزشی کارشناس معاونت آموزشی دبیر خانه دانشکده کارشناس هیئت علمی کمیته جذب هیئت علمی

شروع


دریافت اعلام نیاز دانشکده رشته های مختلف ودستور اطلاع رسانی و تعیین نحوه آن به کارشناس معاونت اموزشی


دریافت درخواست ومدارک متقاضی استخدام وارجاع به کارشناس معاونت آموزشی
ارسال مدارک متقاضی به دانشکده به منظور بررسی صلاحیت علمی
 
 
 


دریافت پاسخ دانشکده


آیاباتقاضای فردموافقت شده؟
اعلام عدم نیاز به متقاضی
   پایان
 
 
 
 
 
 
 


دریافت فرم تعیین صلاحیت علمی وارجاع به کارشناس هیئت علمی ودستور تشکیل کمیته جذب
دریافت نامه تایپ شده وپاراف آن
تهیه نامه برای دانشکده جهت بررسی صلاحیت علمی متقاضی استخدام
بررسی اولیه مدارک متقاضی جهت احراز شرایط اولیه مندرج درآگهی استخدام از قبیل رشته آموزشی مورد نیاز ومدارک تحصیلی
اعلام نیاز به خدمات آموزشی اعضاء هیئت علمی جدید

تهیه نامه موافقت کمیته جذب
تایپ نامه بررسی صلاحیت علمی متقاضی

ارسال فرم تعیین صلاحیت علمی به معاون آموزشی
دریافت مدارک متقاضی وبررسی صلاحیت علمی وی

تهیه صورتجلسه کمیته جذب وتهیه نامه موافقت کمیته برای دانشکده وگزینش وارسال به دبیرخانه
دریافت مجوز
درخواست مجوزاز وزارت
آیامتقاضی طرح سربازی(هیئت علمی)است
دعوت از اعضاء کمیته جذب هیئت علمی

            
                         بلی

دریافت نامه تایپ شده وپاراف آن وتحویل به معاون آموزشی
A

آیاباتقاضای فردموافقت شده است؟
بررسی درخواست متقاضی
پایان

 اعلام مراتب به دانشکده وانعکاس پاسخ منفی به فرد متقاضی
        خیر
معاون آموزشی دبیرخانه دانشکده کارشناس هیئت علمی کمیته جذب گزینش استاد دفترریاست دبیرخانه

تاییدنامه معرفی متقاضی وارسال به کمیته گزینش استاد ودانشکده
دریافت پاسخ مثبت گزینش استادوارجاع به کارشناس هیئت علمی
تاییدنامه درخواست پست سازمانی وشروع به کارازدانشکده وارسال به دانشکده
تاییدپست سازمانی وشروع به کار وارجاع به کارشناس هیئت علمی
A  

 
 
 
 
 
 
 


تایپ نامه درخواست پست سازمانی وشروع به کار

تاییدپست سازمانی وشروع به کاروارسال به معاونت آموزشی
دریافت نامه موافقت کمیته جذب

معرفی فردجهت انجام آزمایشات تندرستی،ارائه عدم سوء پیشینه
تهیه نامه درخواست پست سازمانی بلاتصدی وشروع بهکارازدانشکده وارسال به دبیرخانه
دریافت نامه وپاراف آنوتحویل به معاون آموزشی

 
 
 
 
 
 
 
 


وروداطلاعات فردبه سیستم وصدورحکم به صورت قراردادپیمانی تاپس ازدریافت نتیجه آزمایشات ازمتقاضی وارسال به دفترریاست

بررسی تایید صلاحیت عمومی وارسال به معاونت آموزشی

 
تاییدحکم توسط رییس وارسال به دبیرخانه جهت توزیع نسخ حکم
 

پایان
 
توزیع نسخ حکم به اداره حسابداری و واحد مربوطه