امروز : چهارشنبه پنجم مهر 1402
ثبت نام

ثبت نام


فلوچارت ثبت نام

 • مراحل ثبت نام به ترتیب ذیل می باشد.
   

      الف)  ثبت نام اینترنتی(https://erp.qut.ac.ir/stdnew)

      ب)مراحل ثبت نام  به صورت حضوری به ترتیب ذیل می باشد.
 • حوزه معاونت آموزشی
 1.  نوبت دهی
 2.  تشخیص هویت (تطبیق مدارک شناسایی با اطلاعات دریافتی از سازمان سنجش)
 3.  بررسی مدارک ثبت نامی
 4. دریافت شماره دانشجویی
 5. نظام وظیفه
 6. انفورماتیک
 • حوزه معاونت دانشجویی
 1.  امور دانشجویی
 2.  امور تفذیه
 3.  امور خوابگاهها
 4. مشاوره
 5. تربیت بدنی
 6. صدور کارت