امروز : شنبه چهاردهم تیر 1399
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

برنامه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی 982
یکشنبه هجدهم خرداد 1399 ساعت 12:5 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


برنامه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی 982 دانشکده برق و کامپیوتر جهت ارائه به صورت حضوری
از تاریخ 99/3/24 لغایت 99/4/4

        نام آزمایشگاه

 گروه ارائه شده

           نام استاد

      تاریخ برگزاری

       ساعت برگزاری

 آز سیستم های کنترل خطی

         1 

            دکتر یادگار

         24/3/1399

         8 الی 12:30

آز سیستم های کنترل خطی

         2     

           نرگس سراج

         24/3/1399

         8 الی 12:30

آز سیستم های کنترل خطی

         3     

           نرگس سراج

         24/3/1399

         8 الی 12:30

آز سیستم های دیجیتال 2

         1   

           دکتر شریفی

         24/3/1399

       13:30 الی 18

آز ریزموج و آنتن

         1     

          دکتر تسخیری

         24/3/1399

       13:30 الی 18

آز ماشین های الکتریکی1

         1     

       حمیدرضا اصفهانیان

         24/3/1399

       13:30 الی 18

آز مدار الکتریکی و الکترونیکی

         1     

           الهام نیک نام

         25/3/1399

         8 الی 12:30

آز ریزپردازنده

         1     

          مهدی ذوالفقار

         25/3/1399

         8 الی 12:30

آز پردازش سیگنال دیجیتال

         1     

           دکتر رجبی

         25/3/1399

         8 الی 12:30

آزمدارهای الکتریکی واندازه گیری

         2     

         الهام نیک نام

         25/3/1399

       13:30 الی 18

آز سیستم های دیجیتال 2

         2     

 محمدحسین بختیاری دوست

         25/3/1399

       13:30 الی 18

 

      نام آزمایشگاه

 گروه ارائه شده

               نام استاد

      تاریخ برگزاری

       ساعت برگزاری

 آز مدارهای مخابراتی

         1 

             دکتر رجبی

         25/3/1399

        13:30 الی 18

آز تحلیل سیستم های قدرت

         1     

           مهدی ذوالفقار

         26/3/1399

          8 الی 12:30

آز تحلیل سیستم های قدرت

         2     

           مهدی ذوالفقار

         26/3/1399

          8 الی 12:30

آز سیستم های دیجیتال 1

         3   

             زهرا لباف

         26/3/1399

         9:30 الی 15

آز الکترونیک

         3     

           مهدی ذوالفقار

         26/3/1399

        13:30 الی 18

کارگاه برق

         4     

             زهرا لباف

         26/3/1399

         15 الی 19:30

آزمدارهای الکتریکی واندازه گیری

         4     

          پریسا محمودی

         27/3/1399

          8 الی 12:30

آز مدارهای پالس و دیجیتال

         1     

          پریسا محمودی

         27/3/1399

         15 الی 19:30

کارگاه برق

         2     

         حسین شجاعیان

         27/3/1399

        13:30 الی 18

آز ابزاردقیق

         1     

      علیرضا محمودی فرد

         31/3/1399

          8 الی 12:30

آزمدارهای الکتریکی واندازه گیری

         3     

      علیرضا محمودی فرد

         31/3/1399

        13:30 الی 18

آز الکترونیک صنعتی

         1     

      حمیدرضا اصفهانیان

         31/3/1399

        13:30 الی 18

آز مبانی مهندسی برق(مکانیک)

         2    

        حسین ابراهیمی

         31/3/1399

         9:30 الی 15

آز سیستم های دیجیتال2

         4    

  محمدحسین بختیاری دوست

          1/4/1399

          8 الی 12:30

 

نام آزمایشگاه

 گروه ارائه شده

              نام استاد

      تاریخ برگزاری

       ساعت برگزاری

آز ماشین های الکتریکی2

         2     

           مهدی ذوالفقار

         1/4/1399

        8 الی 12:30

آز مبانی برق(صنایع)

         1    

       علیرضا محمودی فرد

         1/4/1399

        8 الی 12:30

آز سیستم های دیجیتال 2

         3   

محمد حسین بختیاری دوست

         1/4/1399

       13:30 الی 18

آز سیستم های دیجیتال1

         2     

           الهام نیک نام

         1/4/1399

      13:30 الی 18

آز کنترل صنعتی

         1     

       علیرضا محمودی فرد

         1/4/1399

       15 الی 19:30

آز ماشین های الکتریکی1

         2     

          حسین ابراهیمی

         1/4/1399

       15 الی 19:30

 آز ابزارطراحی با کمک کامپیوتر

      1 

            دکتر محجل

         2/4/1399

        8 الی 12:30

آز کنترل فرایندها (پلیمر)

         1     

       علیرضا محمودی فرد

         2/4/1399

        8 الی 12:30

آز کنترل فرایندها (پلیمر)

         2     

       علیرضا محمودی فرد

         2/4/1399

      13:30 الی 18

آز سیستم های دیجیتال 1

         1     

           الهام نیک نام

         2/4/1399

       9:30 الی 15

آز مدارهای منطقی

         1     

             زهرا لباف

         2/4/1399

       15 الی 19:30

آز الکترونیک

         4     

         پریسا محمودی

         3/4/1399

        8 الی 12:30

آز ماشین های الکتریکی1

         3    

        حسین ابراهیمی

         3/4/1399

        8 الی 12:30

آز الکترونیک صنعتی

         3    

        حسین شجاعیان

         3/4/1399

      13:30 الی 18

 

   نام آزمایشگاه

 گروه ارائه شده

              نام استاد

      تاریخ برگزاری

       ساعت برگزاری

 آز الکترونیک

         2 

         پریسا محمودی

         3/4/1399

        13:30 الی 18

آز مدارهای منطقی

         2     

            زهرا لباف

         3/4/1399

        13:30 الی 18

آز کنترل (انرژی)

         1    

      علیرضا محمودی فرد

         3/4/1399

          8 الی 19:30

آز کنترل (انرژی)

         2   

      علیرضا محمودی فرد

         4/4/1399

            8 الی 15

کارگاه برق

         3     

      علیرضا محمودی فرد

         4/4/1399

        15 الی 19:30


گروه مهندسی عمران

ساعت برگزاری

تاریخ برگزاری

استاد

نام آزمایشگاه

ساعت 9 الی 16

دوشنبه 26/3/99

دکتر محمدنژاد

آزمایشگاه هیدرولیک

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 27/3/99

دکتر جیريايی

آزمایشگاه مکانیک خاک

ساعت 9 الی 18

دوشنبه 2/43/99

دکتر فراهانی

عملیات نقشه برداری

 گروه مهندسی مکانیک

ساعت برگزاری

تاریخ برگزاری

گروه

استاد

نام آزمایشگاه

ساعت 9 الی 16

شنبه 24/3/99

1

مهندس هدایتی

آزمایشگاه ترمودینامیک گروه 1

ساعت 9 الی 16

یکشنبه 25/3/99

2

دکتر صاحبی

آزمایشگاه ترمودینامیک گروه 2

ساعت حضوری

 9 الی 16

شنبه 2/4/99

15

مریم محمدی

آزمایشگاه فیزیک1 گروه 15

تاریخ برگزاری مجازی: 3و10و17خرداد ساعت17:30-15:30

22خرداد ساعت  15:30-11:00

ساعت حضوری

 9 الی 16

یکشنبه 3/4/99

16

مریم محمدی

آزمایشگاه فیزیک1 گروه 16

تاریخ برگزاری مجازی: 3و10و17خرداد ساعت19:30-17:30

22خرداد ساعت  19:30-15:30

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 20/3/99

1

دکتر فدایی

ازمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات گروه 1

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 27/3/99

2

دکتر طالبی

ازمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات گروه 2

ساعت 9 الی 16

دوشنبه 1/4/99

1

مهندس هدایتی

ازمایشگاه مکانیک سیالات گروه 1

ساعت 9 الی 16

شنبه 31/3/99

2

مهندس ابراهيمي

ازمايشگاه مباني مهندسي برق

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 3/4/99

1

مهندس هدايتي

ازمايشگاه مقاومت مصالح

ساعت 9 الی 16

دوشنبه 19/3/99

1

سعيد دهقان

کارگاه اتومکانيک

ساعت 9 الی 16

دوشنبه 26/3/99

2

سعيد دهقان

کارگاه اتومکانيک

ساعت 9 الی 16

چهار شنبه 21/3/99

3

سعيد دهقان

کارگاه اتومکانيک

ساعت 9 الی 16

دو شنبه 2/4/99

4

سعيد دهقان

کارگاه اتومکانيک

ساعت 9 الی 16

شنبه و یکشنبه 17/3/99 و 18/3/99

1

حميد کارگر

کارگاه ماشين ابزار و ابزارساز

ساعت 9 الی 16

شنبه 24/3/99

1

هادی فضلی

کارگاه عمومي (مهندسی برق)

ساعت 9 الی 16

چهار شنبه 4/4/99

2

هادی فضلی

کارگاه عمومي (مهندسی برق)

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 20/3/99

1

احمد اسماعیلی

کارگاهریخته گری ذوب و مدلسازی

ساعت 9 الی 16

یک شنبه 25/3/99

2

احمد اسماعيلی

کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 27/3/99

1

هادی فضلی

کارگاه عمومی جوش

ساعت 9 الی 16

شنبه 31/3/99

2

محمد حسین عبدالهی

کارگاه عمومی جوش

ساعت 9 الی 16

یکشنبه 1/4/99

10

هادی فضلی

کارگاه عمومی (پلیمر)


 برنامه کلاس های حضوری و مجازی آزمایشگاه های دانشکده علوم پایه

زمان و ساعت کلاس حضوریزمان و ساعت کلاس مجازی برنامه زمانی انتخاب واحدنام خانوادگی
استاد
شماره گروهنام درس
شنبه 24 خرداد و یک شنبه 25 خردا 15-17 و 17-19 يکشنبه 13:30 - 15:30 ** دوشنبه 13:30 - 15:30 ** دوشنبه 15:30 - 17:30 **قلندري1آزمايشگاه پلاسما
3تیر8-19/30 دوشنبه 15:30 - 17:30 **محمودي فرد1آزمايشگاه کنترل
4تیر8-15/30 دوشنبه 17:30 - 19:30 **محمودي فرد2آزمايشگاه کنترل
29خرداد 5 شنبه صبحدوشنبه 15:30 - 17:30 ** دوشنبه 17:30 - 19:30 --- از 29 خرداددوشنبه 15:30 - 17:30 ** دوشنبه 17:30 - 19:30 **محمدي1آزمايشگاه اپتيک
یک شنبه 25 خرداد - 10-12 و 12-14 و 14-16 و 16-18 سه شنبه 15:30 - 17:30 **حيدري1آزمايشگاه سيستم هاي خورشيدي
25خرداد12-811و18 خرداد10-8
 
يکشنبه 08:00 - 10:00 **مشکوه السادات1آزمايشگاه شيمي 2
25خرداد17-1311و18 خرداد19-17
 
يکشنبه 17:30 - 19:30 **مشکوه السادات2آزمايشگاه شيمي 2
26خرداد17-1412و19 خرداد19-17دوشنبه 13:30 - 15:30 **رحمتي3آزمايشگاه شيمي 2
26خرداد12-087و21 خرداد17-15چهارشنبه 17:30 - 15:30 **ربیعی1آزمايشگاه شيمي عمومی
24خرداد صبح3و10و17خرداد8-10
 22خرداد 8-11
شنبه 08:00 - 10:00 **احمدي1آزمايشگاه فيزيک 1
26خرداد 08:00-12:00 1خرداد 17-13:30
21خرداد12:00-08:00
22خرداد17:00-13:30
شنبه 10:00 - 12:00 **سليماني2آزمايشگاه فيزيک 1
25خرداد صبح3و10و17خرداد15:30-13:30
 22خرداد 11-15
شنبه 13:30 - 15:30 **احمدي3آزمايشگاه فيزيک 1
27خرداد 08:00-12:001خرداد 12-08
21خرداد15:00-13:30
 22خرداد12:00-08:00
 25خرداد10:00-08:00 
يکشنبه 08:00 - 10:00 **سليماني4آزمايشگاه فيزيک 1
31خرداد صبح11و18و25خرداد15:00-13:00
 22خرداد 11-08
يکشنبه 15:30 - 17:30 **گشتاسبي5آزمايشگاه فيزيک 1
31خرداد صبح11و18و25خرداد17:00-15:00
 22خرداد 17-14
يکشنبه 17:30 - 19:30 **گشتاسبي6آزمايشگاه فيزيک 1
2تیر صبح12و19و26خرداد 10-08
 29خرداد11-8
دوشنبه 08:00 - 10:00 **محمدي7آزمايشگاه فيزيک 1
3تیر عصر12و19و26خرداد 15:30-17:30
 29خرداد19:30-15:30
دوشنبه 15:30 - 17:30 **محمدي8آزمايشگاه فيزيک 1
3تیر صبح13و20و27خرداد 10-08 30خرداد8-11:30سه شنبه 08:00 - 10:00 **پور سيد آقايي9آزمايشگاه فيزيک 1
3تیر عصر13و20و27خرداد 10-12
 30خرداد11:30-15:30
سه شنبه 10:00 - 12:00 **پور سيد آقايي10آزمايشگاه فيزيک 1
4تیر عصر13و20و27خرداد 13:30-15:30
30خرداد15:30-19:30
سه شنبه 13:30 - 15:30 **پور سيد آقايي11آزمايشگاه فيزيک 1
2تیر عصر14و21و28خرداد 10-8
29خرداد11:30-8
چهارشنبه 08:00 - 10:00 **پور سيد آقايي12آزمايشگاه فيزيک 1
31خرداد عصر14و21و28خرداد 13:30-15:30
29خرداد15:30-19:30
چهارشنبه 13:30 - 15:30 **پور سيد آقايي13آزمايشگاه فيزيک 1
26خرداد عصر4و11و18خرداد12-10
 23خرداد 15-11
يکشنبه 10:00 - 12:00 **احمدي14آزمايشگاه فيزيک 1
25خرداد عصر3و10و17خرداد17:30-15:30
 22خرداد 15:30-11:00
شنبه 17:30 - 15:30 **محمدي15آزمايشگاه فيزيک 1
24خردادعصر3و10و17خرداد19:30-17:30
 22خرداد 19:30-15:30
شنبه 19:30 - 17:30 **محمدي16آزمايشگاه فيزيک 1
4تیر صبح12و19و26خرداد 19:30-17:30
 22خرداد11-8
دوشنبه 17:30 - 19:30 **محمدي82آزمايشگاه فيزيک 1
24خردادعصر3و10و17خرداد12-10
 22خرداد 15-17
شنبه 10:00 - 12:00 **احمدي1آزمايشگاه فيزيک 2
25خرداد عصر4و11و18خرداد8-10
 23خرداد 11-8
يکشنبه 08:00 - 10:00 **احمدي3آزمايشگاه فيزيک 2
27خرداد عصر4و11و18خرداد15:30-13:30
 23خرداد 17:30-15
يکشنبه 13:30 - 15:30 **احمدي4آزمايشگاه فيزيک 2
28خرداد صبح4و11و18خرداد17:30-19:30
 23خرداد 20:30-17:30
يکشنبه 17:30 - 19:30 **احمدي6آزمايشگاه فيزيک 2
2تیر عصر12و19و26خرداد 10-12
 29خرداد11-15:30
دوشنبه 10:00 - 12:00 **محمدي7آزمايشگاه فيزيک 2
3تیر صیح12و19و26خرداد 13:30-15:30
 29خرداد21:30-19:30
دوشنبه 13:30 - 15:30 **محمدي8آزمايشگاه فيزيک 2
27خرداد صبح12و19و26خرداد 12-10
29خرداد08-11:30
سه شنبه 10:00 - 12:00 **ميره اي9آزمايشگاه فيزيک 2
27خرداد عصر12و19و26خرداد 13:30-15:30
 29خرداد11:30-15:30
سه شنبه 15:30 - 17:30 **ميره اي10آزمايشگاه فيزيک 2
31خرداد عصر12و19و26خرداد 13:30-15:30
 29خرداد15:30-17:33
سه شنبه 17:30 - 19:30 **ميره اي11آزمايشگاه فيزيک 2
31خرداد صبح14و21و28خرداد 12-10
29خرداد11:30-15:30
چهارشنبه 10:00 - 12:00 **پور سيد آقايي12آزمايشگاه فيزيک 2
شنبه 24خرداد 8-17/30 شنبه 13:30 - 15:30 ** يکشنبه 10:00 - 12:00 ** دوشنبه 08:00 - 10:00 **سليماني1آزمايشگاه فيزيک حالت جامد
3شنبه 20خرداد ساعت8-9/30 و 10-11/3/  و 11/45-13/15 و 15-17/30 سه شنبه 08:00 - 10:00 **باغشيخي مفرد2آزمايشگاه مکانيک سيالات
3شنبه 27 خرداد- 9-11 و 11-13 و 13/30-15 و 15/30-17/30 سه شنبه 15:30 - 17:30 **محمدي3آزمايشگاه مکانيک سيالات

  گروه مهندسی پلیمر

ساعت برگزاری

تاریخ برگزاری

گروه

استاد

نام آزمایشگاه

ساعت 9 الی 16

شنبه 17/3/99

1

دکتر محمدی

آزمایشگاه شیمی فیزیک پليمرها

ساعت 9 الی 16

دوشنبه 19/3/99

2

دکتر محمدی

آزمایشگاه شیمی فیزیک پليمرها

ساعت 9 الی 16

یکشنبه 18/3/99

1

مهندس حاجی باقریان

آزمایشگاه شیمی پلیمر

ساعت 9 الی 16

دوشنبه 2/4/99

2

مهندس حاجی باقریان

آزمایشگاه شیمی پلیمر

ساعت 9 الی 16

یکشنبه 1/4/99

3

مهندس حاجی باقریان

آزمایشگاه شیمی پلیمر

ساعت 9 الی 16

شنبه 31/3/99

4

دکتر پورمحمدی

آزمایشگاه شیمی پلیمر

ساعت 9 الی 16

شنبه 31/3/99

1

دکتر نجفی

آزمایشگاه شناسایی

ساعت 9 الی 16

یکشنبه 1/4/99

2

دکتر نجفی

آزمایشگاه شناسایی

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 20/3/99

3

دکتر نجفی

آزمایشگاه شناسایی

ساعت 9 الی 16

شنبه 24/3/99

1

دکتر محمدی

کارگاه پلاستیک

ساعت 9 الی 16

دوشنبه 26/3/99

2

دکتر محمدی

کارگاه پلاستیک

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 20/3/99

1

مهندس حاجی باقریان

کارگاه کامپوزیت

ساعت 9 الی 16

چهارشنبه 21/3/99

1

مهندس حاجی باقریان

کارگاه الاستومر

ساعت 9 الی 16

یکشنبه 25/3/99

3

دکتر عزیزی

آز خواص فیزیکی مکانیکی

ساعت 9 الی 16

سه شنبه 27/3/99

1

مهندس حاجی باقریان

آز خواص فیزیکی مکانیکی

ساعت 8 الی 12:30

دوشنبه 2/4/99

1

علیرضا محمودی فرد

آزمایشگاه کنترل فرآیندها

ساعت 13:30 الی 18

دوشنبه 2/4/99

2

علیرضا محمودی فرد

آزمایشگاه کنترل فرآیندها

ساعت 9 الی 16

یکشنبه 1/4/99

10

هادی فضلی

کارگاه عمومی

ساعت 8 الی 12

سه شنبه 27/3/99

1

مرضیه سخیل

آزمایشگاه شیمی آلی1

ساعت 13 الی 17

سه شنبه 27/3/99

2

مرضیه سخیل

آزمایشگاه شیمی آلی1

ساعت 8 الی 12

دوشنبه 26/3/99

1

دکتر ربیعی

آزمایشگاه عمومی

برنامه کلاس های حضوری و مجازی دروس شیمی

زمان کلاس حضوریزمان کلاس مجازیبرنامه زمانینام خانوادگی
استاد
نام
استاد
شماره گروهنام درس
25خرداد12-811و18 خرداد10-8
 
يکشنبه 08:00 - 10:00 **مشکوه الساداتسيدمحمدهادي1آزمايشگاه شيمي 2
25خرداد17-1311و18 خرداد19-17
 
يکشنبه 17:30 - 19:30 **مشکوه الساداتسيدمحمدهادي2آزمايشگاه شيمي 2
26خرداد17-1412و19 خرداد19-17
 
دوشنبه 13:30 - 15:30 **رحمتيمحمدحسين3آزمايشگاه شيمي 2
27خرداد12-813و20 خرداد10-8
 
سه شنبه 10 - 8 **سرخیلمرضیه1آزمايشگاه شيمي آلی1
27خرداد17-1313و20 خرداد12-10
 
سه شنبه 12 - 10 **سرخیلمرضیه2آزمايشگاه شيمي آلی1
26خرداد12-87و21 خرداد17-15
 
چهارشنبه 17:30 - 15:30 **ربیعیخدیجه1آزمايشگاه شيمي عمومی
24خرداد12-812و19 خرداد10-8
 
دوشنبه 08:00 - 10:00 **مشکوه الساداتسيدمحمدهادي1آزمايشگاه شيمي عمومی
2تیر12-812و19 خرداد17-15
 
دوشنبه 17:30 - 15:30 **رحمتيمحمدحسين2آزمايشگاه شيمي عمومی
2تیر17-1312و19 خرداد19-17
 
دوشنبه 17:30 - 19:30 **رحمتيمحمدحسين3آزمايشگاه شيمي عمومی
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود