امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

RSS
قابل توجه كلیه كاركنان رسمی وقرادادی واعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

باعنایت به مكلف بودن دانشگاه به منظور عقد قراداد بیمه تكمیلی درمان اعضای شاغل خود،امور اداری دانشگاه اقدام به عقد قراداد بیمه تكمیلی درمان با شرایط مندرج در سایت دانشگاه نموده است،لذا كلیه كاركنان در صورت انصراف ویا ثبت نام جدید تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/06/04 به امور اداری به آقای یوسف ملكی مراجعه نمایند ،لازم به ذكر است به درخواستهای ارائه شده پس از تاریخ فوق به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. ومسئولیت كلیه عواقب احتمالی كسر از حقوق و یا عدم ثبت نام به عهده اعضای محترم خواهد بود.

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود