امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانشگاه

RSS
ساعات حرکت کلیه سرویس ها در زمان امتحانات پایان ترم

      ساعات حرکت کلیه سرویس ها در زمان
     امتحانات پایان ترم(92/4/4 لغایت 92/4/17)

  

ردیف

زمان حرکت

مبدا

مقصد

1

8:00

میدان مطهری و خوابگاه ها

دانشگاه صنعتی قم

2

12:00

دانشگاه صنعتی قم

میدان مطهری و خوابگاه ها

3

12:45

میدان مطهری و خوابگاه ها

دانشگاه صنعتی قم

4

15:30

میدان مطهری و خوابگاه ها

دانشگاه صنعتی قم

5

16:30

دانشگاه صنعتی قم

میدان مطهری و خوابگاه ها

6

19:00

دانشگاه صنعتی قم

میدان مطهری و خوابگاه ها

 

 

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود