امروز : جمعه چهاردهم بهمن 1401
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

برنامه سرویس ها در ایام امتحانات

چهارشنبه نوزدهم خرداد 1395 ساعت 11:51 ق ظ
برنامه سرویس ها در ایام امتحانات
بــرنــامـه روزانــه ســرویــس هــا
ایام امتحانات
"از شنبه الی چهارشنبه"

          خوابگاه خواهران(مفید)                               خوابگاه برادران(میدان امام خمینی)                                  میدان مطهری

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

07:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

07:30

دانشگاه

میدان مطهری

07:15

دانشگاه

خوابگاه مفید

10:45

دانشگاه

میدان امام خمینی

11:00

دانشگاه

میدان مطهری

10:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

11:15

میدان امام خمینی

دانشگاه

11:15

میدان مطهری

دانشگاه

11:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

14:00

میدان امام خمینی

دانشگاه

14:00

میدان مطهری

دانشگاه

14:00

 بــرنــامـه روزانــه ســرویــس هــا
ایام امتحانات
"پنجشنبه"

            خوابگاه خواهران(مفید)                             خوابگاه برادران(میدان امام خمینی)                                    میدان مطهری

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

07:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

07:30

دانشگاه

میدان مطهری

07:15

دانشگاه

خوابگاه مفید

09:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

09:30

دانشگاه

میدان مطهری

09:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

09:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

09:45

میدان مطهری

دانشگاه

09:45

دانشگاه

خوابگاه مفید

11:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

11:30

دانشگاه

میدان مطهری

11:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

11:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

11:45

میدان مطهری

دانشگاه

11:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

13:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

13:45

میدان مطهری

دانشگاه

13:45

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود