امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

برنامه سرویس ها در ایام امتحانات
چهارشنبه نوزدهم خرداد 1395 ساعت 11:51 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


بــرنــامـه روزانــه ســرویــس هــا
ایام امتحانات
"از شنبه الی چهارشنبه"

          خوابگاه خواهران(مفید)                               خوابگاه برادران(میدان امام خمینی)                                  میدان مطهری

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

07:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

07:30

دانشگاه

میدان مطهری

07:15

دانشگاه

خوابگاه مفید

10:45

دانشگاه

میدان امام خمینی

11:00

دانشگاه

میدان مطهری

10:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

11:15

میدان امام خمینی

دانشگاه

11:15

میدان مطهری

دانشگاه

11:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

14:00

میدان امام خمینی

دانشگاه

14:00

میدان مطهری

دانشگاه

14:00

 بــرنــامـه روزانــه ســرویــس هــا
ایام امتحانات
"پنجشنبه"

            خوابگاه خواهران(مفید)                             خوابگاه برادران(میدان امام خمینی)                                    میدان مطهری

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

خوابگاه مفید

07:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

07:30

دانشگاه

میدان مطهری

07:15

دانشگاه

خوابگاه مفید

09:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

09:30

دانشگاه

میدان مطهری

09:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

09:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

09:45

میدان مطهری

دانشگاه

09:45

دانشگاه

خوابگاه مفید

11:15

دانشگاه

میدان امام خمینی

11:30

دانشگاه

میدان مطهری

11:15

خوابگاه مفید

دانشگاه

11:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

11:45

میدان مطهری

دانشگاه

11:45

خوابگاه مفید

دانشگاه

13:45

میدان امام خمینی

دانشگاه

13:45

میدان مطهری

دانشگاه

13:45

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود