امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

مهلت تمدید مجوز سکونت در خوابگاه، از تاریخ 16 لغایت 27 دی ماه می باشد.
یکشنبه دهم دی 1391 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


مهلت تمدید مجوز سکونت در خوابگاه،  از تاریخ 16 لغایت 27 دی ماه می باشد.

مراحــل تمــدید کارت سکونت:

1- واریز هزینه اسکان در خوابگاه به شماره حساب 2178983501000  بانک ملی، دانشگاه صنعتی قم

2- دانلود و پرینت فرم معرفی به خوابگاه از سایت دانشگاه صنعتی قم، قسمت اداره امور خوابگاهها، بخش فرم های خوابگاه و تکمیل و تحویل آن به اداره آموزش

3- مراجعه به ا

مهلت تمدید مجوز سکونت در خوابگاه،  از تاریخ 16 لغایت 27 دی ماه می باشد.


مراحل تمدید کارت سکونت:
1 -دانلود و پرینت فرم معرفی به خوابگاه از سایت دانشگاه صنعتی قم، قسمت اداره امورخوابگاهها، بخش فرم های خوابگاه و تکمیل و تحویل آن به اداره و تکمیل و تحویل آن به اداره آموزش

2 -مراجعه به اداره امور خوابگاه ها
3 - در صورت موافقت اداره امور خوابگاه ها، واریز هزینه اسکان در خوابگاه به شماره حساب2178983501000 بانک ملی، دانشگاه صنعتی قم
4- تحویل رسید مبلغ واریزی به همراه فرم معرفی به امور مالی جهت تأیید نهایی
5- تحویل فرم تکمیل شده به امور خوابگاه مربوطه و تمدید کارت خوابگاه

 

*** لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور، تمدید کارت خوابگاه امکانپذیر نبوده و در نتیجه اسکان دانشجو ملغی خواهد بود.

اداره امور خوابگاه ها

داره امور خوابگاه ها

4- تحویل رسید مبلغ واریزی به همراه فرم معرفی به امور مالی جهت تأیید نهایی

5-  تحویل فرم تکمیل شده به امور خوابگاه مربوطه و تمدید کارت خوابگاه

 

*** لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور، تمدید کارت خوابگاه امکانپذیر نبوده و در نتیجه اسکان دانشجو ملغی خواهد بود.

اداره امور خوابگاه ها

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود