امروز : چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400
اخبار

اخبار


اخبار امور پژوهشی

RSS
استاد دانشگاه صنعتی قم به عنوان پژوهشگر و فناور برتر استان معرفی شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: همزمان با هفته پژوهش، در 5 گروه کشاورزی، فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم پایه و حوزوی پژوهشگران برتر استان انتخاب شدند.
دکتر محبوبه شمسی مدیر آموزش و مدیرگروه کامپیوتر نرم افزار دانشگاه صنعتی قم به عنوان پژوهشگر برتر استان در زمینه فنی و مهندسی انتخاب شد.